Dla studentów – studia za granicą

///

ZASADY WYJAZDÓW NA STUDIA ZA GRANICĘ

 • Na studia z programu Erasmus+ można wyjechać w ramach każdego cyklu kształcenia na okres od 3 do 12 miesięcy na studiach I i II stopnia. 
 • „Kapitał mobilności” – do 12-miesięcznego okresu pobytu będą wliczane wcześniejsze wyjazdy zrealizowane na każdym ze stopni studiów w programach: „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus, Erasmus Mundus, Erasmus+, niezależnie od liczby kierunków i instytucji wysyłających. 
 • Wyjeżdżając na stypendium, studenci zwolnieni są z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej
 • Na czas pobytu za granicą studenci WSZiB mogą otrzymać stypendium z programu Erasmus+. Stypendium to jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą! Decydując się na wyjazd należy mieć świadomość zwiększonych kosztów życia i koniecznie mieć zapewnione środki finansowe na czas pobytu na studiach w uczelni zagranicznej
 • Podczas studiów w uczeni zagranicznej studenci realizują indywidualny program studiów uzgodniony wcześniej z Dziekanem Wydziału WSZiB. Program studiów zapisany jest w dokumencie „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement)
 • Wyjeżdżając na stypendium nie można być na urlopie dziekańskim
 • Po powrocie z zagranicy studenci kontynuują studia, przechodząc na kolejny semestr studiów w WSZiB
 • Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie.

Miesięczna stawka stypendium w Euro – program Erasmus+  na r.a 2024/2025

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja – 670 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 670 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 600 EUR


WYJAZDY OSÓB Z „MNIEJSZYMI SZANSAMI”
Studenci w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci niepełnosprawni, którzy zostali zakwalifikowani przez uczelnie do Programu Erasmus+ na studia i praktyki, będą otrzymywać zwiększoną kwotę miesięcznego stypendium – dodatkowe 250 Euro na miesiąc.
Studenci w trudnej sytuacji materialnej: przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę.

 


Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania rozliczana jest jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Kopia 2020_wniosek-student-niepelnosprawny

Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania formularza rekrutacyjnego przez studenta.

Online Linguistic  Support (OLS)

OLS (http://www.erasmusplusols.eu) jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+  – wyjazd na studia i praktyki zagraniczne.
Student – podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności z zobowiązuje się do:

 • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności
 • udziału w  kursie językowym w OLS

Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki, włoski, bułgarski, chorwacki, fiński, litewski, łotewski, maltański, rumuński, słowacki, słoweński,  węgierski, z wyjątkiem native speakerów.
Narzędzie OLS oferuje również możliwość uczestnictwa w kursie językowym on-line. Licencje na kursy językowe online są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi. Licencje mogą otrzymać tylko studenci, których dotyczy obowiązkowy test biegłości językowej i jest on dostępny tylko w takim języku, w jakim student zdał test biegłości językowej.


ABY WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH ERASMUSA+, NALEŻY:

 • być studentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra, inżyniera
 • mieć ukończony co najmniej pierwszego rok studiów

DO JAKICH UCZELNI MOŻNA WYJECHAĆ NA CZĘŚĆ STUDIÓW?

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oferuje stypendia w następujących uczelniach zagranicznych:

1. University of Economics in Bratislava, Słowacja

Stypendium przeznaczone dla studentów I oraz II stopnia Językiem wykładowym jest język angielski.

2. University of Zilina, Słowacja
http://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=127

Stypendium przeznaczone dla studentów I stopnia, II stopnia. Językiem wykładowym jest język angielski.

3. Budapest Metropolitan University, Węgry
https://www.metropolitan.hu/erasmus

Stypendium przeznaczone dla studentów I stopnia, II stopnia. Językiem wykładowym jest język angielski.

4. University of Foggia, Włochy
http://en.unifg.it/international/studying-unifg/incoming-students-0

Stypendium przeznaczone dla studentów I stopnia, II stopnia. Językiem wykładowym jest język włoski

5. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria
https://www.uni-vt.bg/bul/

Stypendium przeznaczone dla studentów I i II stopnia. Duzy wybór przedmiotów w różnych językach- angielskim, niemieckim, holenderskim, bułgarskim.

6. Universidad de Sevilla, Hiszpania
http://www.internacional.us.es/erasmus

Stypendium skierowane dla studentów Informatyki, I stopnia. Językiem wykładowym jest język hiszpański.

7. University College EFFECTUS, Chorwacja

KWALIFIKACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE
Do kwalifikacji na studia za granicą mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych minimum I roku studiów. Należy pamiętać, iż podczas wyjazdu za granicę należy mieć nadal status studenta WSZiB!
W procesie kwalifikacji na studia zagraniczne brane są pod uwagę:
 • Średnia ocen: za dotychczasowy okres studiów, potwierdzona przez właściwy Dziekanat
 • Poziom znajomości języka obcego: w rekrutacji brana jest pod uwagę znajomość tylko tego języka, w którym student będzie odbywał studia zagraniczne (o ile dana oferta nie zawiera innych wymagań)
 • Potwierdzone  doświadczenie zawodowe
 • Poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć
 • Wolontariat, praktyki studenckie w WSZiB oraz inne formy aktywności i osiągnięcia.

Kwalifikacja językowa
Z kwalifikacji językowej mogą zostać zwolnieni:
Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka obcego na poziomie minimum B2
Studenci, którzy otrzymają zaświadczenie od lektora poświadczające poziom znajomości języka obcego na odpowiednim poziomie:  zaświadczenie  – poziom znajomości języka obcego

 


Dokumenty rekrutacyjne
• Wypełniony oraz podpisany Formularz rekrutacyjny_studia za granicą
• Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen za cały dotychczasowy tok studiów
• CV w języku studiowania za granicą
• 1 zdjęcie legitymacyjne – scan, dobra jakość
• Zaświadczenie z Biura Stypendiów o pobieraniu stypendium socjalnego w chwili rekrutowania się na stypendia zagraniczne (jeśli dotyczy)
• Potwierdzenie znajomości języka obcego – kopia certyfikatu lub zaświadczenie od lektora
• Dodatkowe zaświadczenia

 


VADEMECUM STUDENTA ERASMUSA+ (informacja dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd)

1. Formalności przed wyjazdem na studia za granicę
• Aby wyjechać na studia za granicę należy mieć zaliczony semestr studiów poprzedzający wyjazd.
• Zakwalifikowani studenci przed wyjazdem zobowiązani są do dostarczenia do uczelnianego koordynatora następujących dokumentów:
• Porozumienie o programie zajęć
W tym dokumencie należy wpisać przedmioty jakie student zobowiązuje się studiować i zaliczyć w uczelni partnerskiej. Dokument ten musi być podpisany przez studenta, uczelnianego koordynatora programu Erasmus oraz Dziekana Wydziału

Kwestionariusz stypendysty >>
• Kopia zgody Dziekana na wyjazd na studia zagranicę

• Kopia zatwierdzonego przez Dziekana Learning Agreement   Learning-agreement_studies_form 2020_21
• Kopia listu akceptacyjnego z uczelni partnerskiej
• Kopia ubezpieczenia
• Zaświadczenie o zaliczeniu semestru – potwierdzenie z Dziekanatu
Każdy student wyjeżdżający na studia musi posiadać ubezpieczenie na czas pobytu za granicą. Przed wyjazdem na stypendium należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego- EKUZ (Karta uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim) oraz dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (np. karta EURO 26).
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można otrzymać w oddziale NFZ w swoim miejscu zameldowania po uprzednim przedstawieniu wymaganych dokumentów w tym zaświadczenia z uczelni o wyjeździe na stypendium. Zaświadczenie takie wydaje koordynator programu Erasmus. Formularz wniosku o wydanie karty oraz dodatkowe informacje o niezbędnych dokumentach potrzebnych do ubiegania się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się na stronie:
https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
Zalecamy również zakup dodatkowego ubezpieczenia na wypadek problemów zdrowotnych wynikających z Covid-19.

Umowa stypendialna i Karta Studenta Erasmusa+

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus jest sporządzana pisemna umowa stypendialna.
Umowa określa warunki wyjazdu, sposób wypłaty i rozliczenia stypendium oraz inne zobowiązania każdej ze stron. Bez podpisania umowy nie można wyjechać za granicę!
Każdy student po podpisaniu umowy stypendialnej otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa+
Na stypendium należy zabrać oryginał Learning Agreement podpisany przez Dziekana Wydziału !

Wzór umowy-uczelnia-student_wyjazd na studia 2020_21

Karta_Studenta_Erasmusa 2020_21


Wypłata stypendium

Wypłata stypendium jest możliwa tylko po spełnieniu wszystkich formalności związanych z wyjazdem na studia za granicę oraz po podpisaniu umowy stypendialnej.

Grant wypłacany jest zwykle w dwóch ratach. Pierwsza rata przed wyjazdem (80%), druga po zakończeniu stypendium po dostarczeniu wymaganych dokumentów – oryginał Learning Agreement, potwierdzenie odbycia stypendium oraz po wypełnieniu ankiety w systemie Mobility Tool+.

2. Formalności w uczelni partnerskiej
Legalizacja pobytu
Po przyjeździe na uczelnię partnerską należy zalegalizować swój pobyt. O warunki oraz niezbędne dokumenty wymagane do legalizacji pobytu należy pytać biuro zajmujące się programem Erasmus+.

Ostateczne ustalenie programu studiów
Po przyjeździe na uczelnię partnerską należy ostatecznie ustalić z koordynatorem zagranicznym program studiów na formularzu Learning Agreement. LA uważa się za ważny w momencie, kiedy widnieje na nim podpis i pieczęć koordynatora zagranicznego.

Zatwierdzony program studiów – LA należy odesłać do WSZiB na adres koordynatora uczelnianego do 3 tygodni od przybycia do uczelni zagranicznej. Dokument ten ostatecznie trafia do akt studenta w dziekanacie i po powrocie ze stypendium będzie on jednym z dokumentów na podstawie którego Dziekan zadecyduje ostatecznie o zaliczeniu semestru spędzonego za granicą.


Zaświadczenie o odbyciu stypendium
Po zakończeniu stypendium, każdy student musi otrzymać zaświadczenie o odbyciu studiów za granicą – „Confirmation letter”. Należy w tym celu zgłosić się koordynatora uczelni partnerskiej z prośbą o wystawienie stosownego dokumentu.


Opisy przedmiotów
Wszyscy stypendyści zobowiązani są do przedstawienia Dziekanowi opisu przedmiotów zrealizowanych za granicą.


3. Formalności po przyjeździe ze stypendium
Nie później niż 3 tygodnie po zakończeniu stypendium, każdy student zobowiązany jest do dopełnienia formalności zapisanych w umowie finansowej.
Online Linguistic  Support (OLS) – wypełnienie II testu biegłości językowej w systemie OLS – link do systemu zostanie automatycznie przesłany na wskazany adres e-mail.

Ankieta Erasmusa +
Każdy stypendysta po zakończeniu stypendium zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety Erasmusa+ w systemie Beneficiary Module. Po zakończeniu stypendium, każdy student otrzyma informację z systemu z prośbą o wypełnienie ankiety.


Transkrypt ocen
Po zakończeniu stypendium każdy student otrzyma z uczelni partnerskiej wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami. Należy dostarczyć do uczelnianego koordynatora kopię transkryptu ocen w celu przeliczenia ich na polską skalę ocen. Oceny te zostaną wpisane przez Dziekana Wydziału do karty egzaminacyjnej studenta WSZIB.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content