Dla studentów – studia za granicą

///

 

ZASADY WYJAZDÓW NA STUDIA ZA GRANICĘ

 
 • Na studia z programu Erasmus+ można wyjechać w ramach każdego cyklu kształcenia na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na studiach I, II i III stopnia. Do 12-miesięcznego okresu pobytu będą jednak wliczane wyjazdy zrealizowane w latach 2007-2013
 • Wyjeżdżając na stypendium, studenci zwolnieni są z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej
 • Na czas pobytu za granicą studenci WSZiB mogą otrzymać stypendium z programu Erasmus+. Stypendium to jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą! Decydując się na wyjazd należy mieć świadomość zwiększonych kosztów życia i koniecznie mieć zapewnione środki finansowe na czas pobytu na studiach w uczelni zagranicznej
 • Podczas studiów w uczeni zagranicznej studenci realizują indywidualny program studiów uzgodniony wcześniej z Dziekanem Wydziału WSZiB. Program studiów zapisany jest w dokumencie „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement)
 • Wyjeżdżając na stypendium nie można być na urlopie dziekańskim
 • Po powrocie z zagranicy studenci kontynuują studia, przechodząc na kolejny semestr studiów w WSZiB
 • Studenci niepełnosprawni, mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie

Nowością programu Erasmus+ są sztywne stawki stypendium, a także dodatkowe dofinansowanie dla studentów w trudnej sytuacji materialnej.

Stawki w podziale na kraje – program Erasmus+ na r.a 2019/2020

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w Euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry

400

 

 
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER)
 Studenci w trudnej sytuacji materialnej (przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – rozdział 2: prawa i obowiązki studentów), którzy zostali zakwalifikowani przez uczelnie do Programu Erasmus+ na studia i praktyki, będą otrzymywać zwiększoną kwotę miesięcznego stypendium.
 Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania rozliczana jest jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.
Wsparcie indywidualne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów niepełnosprawnych wypłacane jest z walucie PLN ze specjalnego budżetu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych w r.a. 2019/2020 >>

 

Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania formularza rekrutacyjnego przez studenta.

 

Online Linguistic  Support (OLS)
OLS (http://www.erasmusplusols.eu) jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+  – wyjazd na studia i praktyki zagraniczne.
Student – podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności z zobowiązuje się do:

 • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności. Niewypełnienie obu testów w systemie może skutkować zwrotem części otrzymanego dofinansowania do WSZiB;
 • udziału w  kursie językowym w OLS, jeśli otrzyma licencję.

Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub holenderski, z wyjątkiem native speakerów.
Narzędzie OLS oferuje również możliwość uczestnictwa w kursie językowym on-line. Licencje na kursy językowe online są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi. Licencje mogą otrzymać tylko studenci, których dotyczy obowiązkowy test biegłości językowej i jest on dostępny tylko w takim języku, w jakim student zdał test biegłości językowej.

ABY WYJECHAĆ NA STUDIA W RAMACH ERASMUSA+, NALEŻY:

 • być studentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra, inżyniera
 • mieć ukończony co najmniej pierwszego rok studiów

DO JAKICH UCZELNI MOŻNA WYJECHAĆ NA CZĘŚĆ STUDIÓW?

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oferuje stypendia w następujących uczelniach zagranicznych:

1. University of Economics in Bratislava, Słowacja

Stypendium przeznaczone dla studentów I oraz II stopnia Językiem wykładowym jest język angielski.

2. University of Zilina, Słowacja
http://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=127

Stypendium przeznaczone dla studentów I stopnia, II stopnia. Językiem wykładowym jest język angielski.

3. Budapest Metropolitan University, Węgry
http://www.bkf.hu/en/international-relations/95/course-list.html

Stypendium przeznaczone dla studentów I stopnia, II stopnia. Językiem wykładowym jest język angielski.

4. University of Foggia, Włochy
http://en.unifg.it/international/studying-unifg/incoming-students-0

Stypendium przeznaczone dla studentów I stopnia, II stopnia. Językiem wykładowym jest język włoski

5. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria
http://www.uni-vt.bg/2/?page=1205

Stypendium przeznaczone dla studentów I i II stopnia. Duzy wybór przedmiotów w różnych językach- angielskim, niemieckim, holenderskim, bułgarskim.

6. Universidad de Sevilla, Hiszpania
http://www.internacional.us.es/erasmus

Stypendium skierowane dla studentów Informatyki, I stopnia. Językiem wykładowym jest język hiszpański.

7. University College EFFECTUS, Chorwacja

 

 
KWALIFIKACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE
Do kwalifikacji na studia za granicą mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych minimum I roku studiów. Należy pamiętać, iż podczas wyjazdu za granicę należy mieć nadal status studenta WSZiB!
W procesie kwalifikacji na studia zagraniczne brane są pod uwagę:
 • Średnia ocen: za dotychczasowy okres studiów, potwierdzona przez właściwy Dziekanat
 • Poziom znajomości języka obcego: w rekrutacji brana jest pod uwagę znajomość tylko tego języka, w którym student będzie odbywał studia zagraniczne (o ile dana oferta nie zawiera innych wymagań)
 • Potwierdzone  doświadczenie zawodowe
 • Poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć
 • Wolontariat, praktyki studenckie w WSZiB oraz inne formy aktywności i osiągnięcia.
KWALIFIKACJA JĘZYKOWA
Z kwalifikacji językowej mogą zostać zwolnieni:
Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka obcego
Studenci, którzy otrzymają zaświadczenie od lektora poświadczające poziom znajomości języka obcego- tylko grupy D, E i F
Pozostali studenci muszą wziąć udział w kwalifikacji językowej

Formularz potwierdzenia znajomości języka obcego >>

Dokumenty rekrutacyjne
• Wypełniony oraz podpisany Formularz rekrutacyjny >>
• Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen za cały dotychczasowy tok studiów
• CV w języku polskim oraz języku studiowania za granicą
• List motywacyjny w języku polskim i języku studiowania za granicą
• 1 zdjęcie legitymacyjne
• Zaświadczenie z Biura Stypendiów o pobieraniu stypendium socjalnego w chwili rekrutowania się na stypendia zagraniczne (jeśli dotyczy)
• Potwierdzenie znajomości języka obcego
• Dodatkowe zaświadczenia

 

Regulamin rekrutacji na wyjazdy zagraniczne studentów z programu Erasmus+ w r.a. 2019/2020 >>

Zasady rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne z programu Erasmus+ w r.a. 2019/2020>>

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów w r.a. 2019/2020

 
VADEMECUM STUDENTA ERASMUSA+ (informacja dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd)
1. Formalności przed wyjazdem na studia za granicę
• Aby wyjechać na studia za granicę należy mieć zaliczony semestr studiów poprzedzający wyjazd.
• Zakwalifikowani studenci przed wyjazdem zobowiązani są do dostarczenia do uczelnianego koordynatora następujących dokumentów:
• Porozumienie o programie zajęć
W tym dokumencie należy wpisać przedmioty jakie student zobowiązuje się studiować i zaliczyć w uczelni partnerskiej. Dokument ten musi być podpisany przez studenta, uczelnianego koordynatora programu Erasmus oraz Dziekana Wydziału
Kwestionariusz stypendysty >>
• Kopia zgody Dziekana na wyjazd na studia zagranicę
• Kopia zatwierdzonego przez Dziekana Learning Agreement
• Kopia listu akceptacyjnego z uczelni partnerskiej
• Kopia ubezpieczenia
• Zaświadczenie o zaliczeniu semestru – potwierdzenie z Dziekanatu
Każdy student wyjeżdżający na studia musi posiadać ubezpieczenie na czas pobytu za granicą. Przed wyjazdem na stypendium należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego- EKUZ (Karta uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim) oraz dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (np. karta EURO 26).
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można otrzymać w oddziale NFZ w swoim miejscu zameldowania po uprzednim przedstawieniu wymaganych dokumentów w tym zaświadczenia z uczelni o wyjeździe na stypendium. Zaświadczenie takie wydaje koordynator programu Erasmus. Formularz wniosku o wydanie karty oraz dodatkowe informacje o niezbędnych dokumentach potrzebnych do ubiegania się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się na stronie:
http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6&artnr=1817
Umowa stypendialna i Karta Studenta Erasmusa+

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus jest sporządzana pisemna umowa stypendialna.
Umowa określa warunki wyjazdu, sposób wypłaty i rozliczenia stypendium oraz inne zobowiązania każdej ze stron. Bez podpisania umowy nie można wyjechać za granicę!
Każdy student po podpisaniu umowy stypendialnej otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa+
Na stypendium należy zabrać oryginał Learning Agreement podpisany przez Dziekana Wydziału !
Nie należy zabierać legitymacji studenckiej ani indeksu WSZiB!

Wypłata stypendium

Wypłata stypendium jest możliwa tylko po spełnieniu wszystkich formalności związanych z wyjazdem na studia za granicę oraz po podpisaniu umowy stypendialnej.
Grant wypłacany jest zwykle w dwóch ratach. Pierwsza rata przed wyjazdem (80%), druga po zakończeniu stypendium po dostarczeniu wymaganych dokumentów – oryginał Learning Agreement, potwierdzenie odbycia stypendium oraz po wypełnieniu ankiety w systemie Mobility Tool+.
2. Formalności w uczelni partnerskiej
Legalizacja pobytu
Po przyjeździe na uczelnię partnerską należy zalegalizować swój pobyt za granicą. Niezbędne informacje o zasadach legalizacji oraz wymaganych dokumentach można znaleźć na stronie:
http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=13&doc=1000217

Ostateczne ustalenie programu studiów
Po przyjeździe na uczelnię partnerską należy ostatecznie ustalić z koordynatorem zagranicznym program studiów na formularzu Learning Agreement. LA uważa się za ważny w momencie, kiedy widnieje na nim podpis i pieczęć koordynatora zagranicznego.
Zatwierdzony program studiów – LA należy odesłać do WSZiB na adres koordynatora uczelnianego. Dokument ten ostatecznie trafia do akt studenta w dziekanacie i po powrocie ze stypendium będzie on jednym z dokumentów na podstawie którego Dziekan zadecyduje ostatecznie o zaliczeniu semestru spędzonego za granicą.

Zaświadczenie o odbyciu stypendium
Po zakończeniu stypendium, każdy student musi otrzymać zaświadczenie o odbyciu studiów za granicą. Należy w tym celu zgłosić się koordynatora uczelni partnerskiej z prośbą o wystawienie stosownego dokumentu.

Opisy przedmiotów
Wszyscy stypendyści zobowiązani są do przygotowania opisu przedmiotów zrealizowanych za granicą. Opisy przedmiotów powinny być sporządzone w języku polskim.

3. Formalności po przyjeździe ze stypendium

Ankieta Erasmusa +
Każdy stypendysta po zakończeniu stypendium zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety Erasmusa+ w systemie Mobility Tool+. Po zakończeniu stypendium,każdy student otrzyma informację z systemu z prośbą o wypełnienie ankiety.

Transkrypt ocen
Po zakończeniu stypendium każdy student otrzyma z uczelni partnerskiej wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami. Należy dostarczyć do uczelnianego koordynatora kopię transkryptu ocen w celu przeliczenia ich na polską skalę ocen. Oceny te zostaną wpisane przez Dziekana Wydziału do indeksu i karty egzaminacyjnej studenta WSZIB.

————————————————————————————-

Projekty zrealizowane:
Lifelong Learning Programme – Erasmus – wyjazdy na studia

Zasady wyjazdu na studia w r.a. 2013/2014
Zasady rekrutacji na studia i na praktyki
Vademecum stypendysty
Regulamin rekrutacji na wyjazdy zagraniczne z programu LLP-Erasmus
Uczelniane zasady finansowania – studenci

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji