RODO

///

I N F O R M A C J A

dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie /WSZiB/ z siedzibą w Krakowie, 30-079 Kraków, Al. Kijowska 14

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) –  iod@wszib.edu.pl

3)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668 ze zm.), na podstawie 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
 2. informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania WSZiB, na podstawie 6 ust.1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
 3. zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie 6 ust.1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, na podstawie 6 ust.1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

4)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz mogą zostać przekazane

do przetwarzania w celach wyraźnie wskazanych przez WSZiB, podmiotom dzięki którym zapewniamy najwyższy standard obsługi.

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia   27 września

2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018r. poz. 1861 ze zm.), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

6)     Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz wycofania udzielonej

zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO),   prawo do bycia zapomnianym – usunięcia danych (art. 17 RODO),  prawo do ograniczenia przetwarzana (art. 18 RODO),

prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO),  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8)      Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy  Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce jest  obligatoryjne, a w

przypadku  informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania WSZiB jest dobrowolne.

                                                                                                                                                                     Administrator

[1]    Informacje podawane  w przypadku zbierania  danych od osoby, której dane dotyczą

 

Polityka prywatności WSZiB w Krakowie

WSTĘP:

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa).

Uzupełnieniem Polityki prywatności jest klauzula informacyjna, będąca wypełnieniem obowiązku informacyjnego RODO w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

 1. Dane gromadzone przez właściciela serwis
  • Adresy IP Użytkownika
  • Cookies (tzw. ciasteczka)
  • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
  • informacja o przeglądarce użytkownika
  • e-mail
  • Imię i nazwisko
 1. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

 1.  Sposób wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

 1. Kontakt z Użytkownikiem

Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres : admin@wszib.edu.pl

 1. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.

 1. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) opracowano klauzulę informacyjną, będącą uzupełnieniem powyższej Polityki prywatności. 

 1. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych .

d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. ”

e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

–  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

–  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

 1. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

 1. Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 1. a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
 2. b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
 3. c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania
 1. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji