RODO

///

I N F O R M A C J A

dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 [1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie /WSZiB/ z siedzibą w Krakowie, 30-079 Kraków, Al. Kijowska 14

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) –  iod@wszib.edu.pl

3)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668 ze zm.), na podstawie 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
  2. informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania WSZiB, na podstawie 6 ust.1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
  3. zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie 6 ust.1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, na podstawie 6 ust.1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

4)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz mogą zostać przekazane

do przetwarzania w celach wyraźnie wskazanych przez WSZiB, podmiotom dzięki którym zapewniamy najwyższy standard obsługi.

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia   27 września

2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018r. poz. 1861 ze zm.), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

6)     Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz wycofania udzielonej

zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO),   prawo do bycia zapomnianym – usunięcia danych (art. 17 RODO),  prawo do ograniczenia przetwarzana (art. 18 RODO),

prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO),  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8)      Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy  Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce jest  obligatoryjne, a w

przypadku  informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania WSZiB jest dobrowolne.

                                                                                                                                                                     Administrator

[1]    Informacje podawane  w przypadku zbierania  danych od osoby, której dane dotyczą

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content