Studenci z niepełnosprawnościami

///

Pełnomocnik do spraw studentów z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik do spraw studentów niepełnosprawnych

Funkcję Pełnomocnika do spraw studentów z niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, pełni Prorektor ds ogólnych dr inż. Bohdan Makary.

Pełnomocnik d.s. studentów z niepełnosprawnościami występuje w charakterze osoby wspomagającej studentów z niepełnosprawnościami w trudnościach dnia codziennego, jak i doradczej w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami. Do jego zadań należy podejmowanie działań ułatwiających dostęp osobom z niepełnosprawnościami do uzyskania wyższego wykształcenia, a w szczególności:

 • Umożliwienie studentom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym i kulturalnym Uczelni,
 • Reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami przed organami Uczelni jak i poza nią,
 • Podjęcie działań zmierzających do likwidowania barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych utrudniających studiowanie,
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla studentów z niepełnosprawnościami.

Prorektor ds ogólnych dr inż. Bohdan Makary, który jest pełnomocnikiem zaprasza w tygodniu a zainteresowane osoby proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania przez SUSZI lub telefonicznie 12 635 68 35. Adres: al. Kijowska 14, I Piętro pok. 117

Pomoc materialna

Już na I roku studiów studenci z niepełnosprawnościami (stacjonarni i niestacjonarni) mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jest ono przyznawane na rok akademicki i wypłacane w miesięcznych ratach na rachunek bankowy studenta. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).  Zarządzenie zawierające kwoty stypendium zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w suszi.
Czytaj więcej: Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Obok stypendium dla osób niepełnosprawnych, studenci mogą ubiegać się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomogę lub kredyt studencki.
Czytaj więcej: Stypendia

Panel ułatwień dostępu na stronie internetowej WSZiB– zwiększający czytelność

Z myślą o osobach niedowidzących oraz dotkniętych wadami wzroku (np. daltonizm) wdrożono panel (wirtualny asystent osoby z niepełnosprawnościami). Funkcje Panelu umożliwiają:

 • zwiększenie/zmniejszenie tekstu,
 • zmianę skali szarości,
 • wzmocnienie kontrastu,
 • zastosowanie negatywnego kontrastu,
 • użycie jasnego tła,
 • podkreślenie linków,
 • zwiększenie czytelności czcionki.

Panel umieszczony jest po prawej stronie witryny internetowej WSZiB oraz oznaczony symbolem:

Realizacja Projektu pn „WSZiB uczelnią dostępną – likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym”

WSZiB w Krakowie realizuje projekt POWR.03.05.00-00-A005/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość dofinansowania

2 416 625,89 zł
Główny cel projektu
Zwiększenie dostępności WSZIB poprzez realizację ścieżki MIDI – stworzenie uczelni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację zadań w obszarach:

 • zmian architektonicznych
 • modernizacji procesu kształcenia
 • poprawy świadomości kadry zarządzającej, dydaktycznej oraz administracyjnej z zakresu potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Więcej informacji o projekcie

Pomoc psychologiczna

Oferta jest skierowana do Studentów WSZiB, którzy:

 • żyją w stresie,
 • doświadczają kryzysów życiowych,
 • doświadczają poczucia braku sensu życia lub nie potrafią znaleźć sobie celu w życiu,
 • doświadczają depresji, poczucia izolacji związanych z indywidualną historią życia,
 • potrzebują wsparcia psychologicznego po leczeniu specjalistycznym,
 • chcą wchodzić w konstruktywne i zadowalające związki,
 • chcą świadomie kierować swoimi wyborami,
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości.

Spotkania z Panią Joanną Dreżewską odbywają się w tygodniu po uprzednim umówieniu się przez SUSZI.

Specjalistyczny sprzęt wspomagający proces dydaktyczny studentów z niepełnosprawnościami

Studenci legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą korzystać na terenie Uczelni ze specjalistycznych pomocy naukowych. Do Państwa dyspozycji są:

 • Dyktafony Cyfrowe Milstone 312
 • Lupy elektroniczne Optelec
 • Laptopy z oprogramowaniem powiększającym oraz syntezatorem mowy.

Sprzęt można wypożyczyć z HelpDesku przy Al. Kijowskiej 14, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
Ponadto, na terenie Biblioteki WSZiB do Państwa dyspozycji są: 2 Skanery ręczne Mediatech.
W trakcie zajęć w pracowniach komputerowych osoby niedowidzące mogą korzystać ze specjalnej klawiatury komputerowej.

Asystent studenta z niepełnosprawnością

Student z niepełnosprawnością może złożyć wniosek o sfinansowanie usług asystenta.
Wsparcie asystenta dotyczy procesu dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością i polega m.in. na:

 • towarzyszeniu studentowi w drodze z miejsca zamieszkania na zajęcia dydaktyczne odbywane w Uczelni i z powrotem,
 • pomocy studentowi w odbywaniu zajęć ujętych w harmonogramie studiów w semestrze, na który przyznano wsparcie np. w formie sporządzania notatek z zajęć itp.,
 • dopełnianiu w imieniu studenta wszelkich formalności związanych z tokiem studiów w administracji Uczelni,
 • pomocy w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
W sprawie przyznania usług asystenta osoby niepełnosprawnej należy kontaktować się z Biurem Stypendiów: Tel. 635 68 48

Wirtualna czytelnia IBUK Libra PWN oraz ebookpoint BIBLIO – HELION

Uczelnia umożliwia studentom z niepełnosprawnościami dostęp do całodobowych wirtualnych czytelni IBUK Libra wydawnictwa PWN (834 pozycje wydawnicze z obszaru Zarządzania, Finansów i Informatyki) oraz ebookpoint BIBLIO wydawnictwa HELION (zbiór specjalistycznej literatury z zakresu Informatyki oraz Biznesu i Ekonomii). Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online można korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platformy umożliwiają nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona.

Pętle indukcyjne dla studentów niedosłyszących

Uczelnia wyposażona jest w pętle indukcyjne – zaawansowany system nagłośnieniowy działający na zasadzie przesyłania wzmocnionych sygnałów dźwiękowych do indywidualnych aparatów słuchowych. Dzięki temu, osoby niedosłyszące mogą słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie. Posiadamy:

 • System pętli indukcyjnych dla punktów obsługi klienta (Dziekanat/Biblioteka), dzięki którym użytkownicy aparatów  słuchowych mogą cieszyć się wysokim komfortem komunikacji z obsługującą ich osobą,
 • Przenośne, nabiurkowe pętle indukcyjne, zapewniające komfort rozmowy w dowolnym miejscu na terenie uczelni,
 • System FM z nadajnikiem przenośnym oraz pętlą indukcyjną do zastosowania w salach wykładowych.

Brajlowskie (dotykowe) oznakowanie Uczelni

W celu umożliwienia swobodnego poruszania się na terenie uczelni studentom niewidomym lub słabowidzącym, budynki dydaktyczne zostały wyposażone w zestaw tyflograficznych (brajlowskich) map poszczególnych kondygnacji obiektów, oraz w zestaw tabliczek dotykowych do oznakowania pomieszczeń.

Platformy transportowe

W ramach likwidacji barier architektonicznych wyposażono budynek dydaktyczny przy al. Kijowskiej 14, w podjazdy windowe umożliwiające samodzielny dostęp do obiektu oraz sal wykładowych osobom poruszającym się na wózkach.

Parking

Osoby uprawnione mogą korzystać z parkingu Uczelni przy al. Kijowskiej 14. W tym celu należy skontaktować z Panią Anetą Idzik-Nowak (tel.: 12 635 68 35), podając markę samochodu, kolor oraz numer rejestracyjny pojazdu. Student uprawniony do korzystania z parkingu otrzyma pilota do wjazdu na teren Uczelni.

Parking dla niepełnosprawnych WSZIB

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content