Dla pracowników administracyjnych

///
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH TRWA PRZEZ CAŁY ROK,  AŻ DO WYCZERPANIA  ŚRODKÓW
Pracownicy niedydaktyczni WSZiB mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy i wymiany doświadczeń: udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizytach przygotowawczych (PV), wizyta typu work shadowing,  itp., dla nauczycieli akademickich – udział w specjalistycznych kursach z metodyki nauczania. W przypadku udziału w szkoleniu w szkole wyższej, szkoła ta powinna posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE).
Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów zawodowych oraz inicjowanie współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, która może być inspiracją do wprowadzenia projakościowych zmian w jednostce macierzystej.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji. Głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską, a także nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej.


WARUNKI WYJAZDÓW I REALIZACJI SZKOLENIA
Aby wziąć udział w wyjeździe z programu Erasmus+, trzeba być pracownikiem administracyjnym WSZiB. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
• Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 6 tygodni.
• Przed wyjazdem pracownik administracyjny jest zobowiązany ustalić program szkolenia w zagranicznej uczelni (Staff-mobility-agreement-training), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.
• Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 września kolejnego roku.
• Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
• Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

• Zrealizowany wyjazd stypendialny będzie liczony do dorobku zawodowego pracownika WSZiB.

• Do 2 tygodni po zakończeniu stypendium pracownik musi dostarczyć do Koordynatora Programu Erasmus+ potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu – „Confirmation letter” podpisany przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania, jak również daty jego rozpoczęcia i zakończenia. Jest to dokument wymagany do uznania odbycia stypendium w ramach programu Erasmus+.

• Każdy stypendysta po zakończeniu stypendium zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety Erasmusa+ w systemie Mobility Tool+. Po zakończeniu stypendium, pracownik otrzyma informację z systemu MT+ z prośbą o wypełnienie ankiety.


WARUNKI FINANSOWE

•    Pracownik wyjeżdżając za granicę otrzymuje dofinansowanie z programu Erasmus+ przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, ryczałt na koszty podróży oraz ubezpieczenie sfinansowane ze środków WSZiB.

•    Dofinansowanie z programu Erasmus+ wypłacane jest na okres potwierdzony przez uczelnię przyjmującą w Confirmation Letter nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni. Ostateczna kwota zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego oraz kwoty ryczałtowej określonej na podróż.

Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli Uczestnik nie będzie mógł ukończyć planowanych działań za granicą  z powodu działania „siły wyższej”.

• Pracownicy, którzy zdecydują się podróżować ekologicznymi środkami transportu (kolej, autokar, wspólne korzystanie z samochodu) otrzymują wyższy ryczałt na koszty podróży – „green travel”  – 210 Euro (od 11 do 499 km), 320 Euro (od 500 do 1999 km), 410 Euro (od 2000 do 2999 km), 610 Euro (od 3000 do 3999 km). 

•  Możliwe są również wyjazdy bez dofinansowania – z tzw. grantem zerowym


Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni -r.a. 2023/2024

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja – 180 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 160 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska – 140 EUR


Dofinansowanie kosztów podróży

Dystans podróży

            kwota

od 10 do 99  km 20 EUR na uczestnika
od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika
od  500 do 1999 km 275 EUR na uczestnika
od  2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika
od  3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika
od 4000 do 7999 820 EUR na uczestnika
8000 i więcej 1500 EUR na uczestnika

UCZELNIE PARTNERSKIE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oferuje możliwość wyjazdu na szkolenie z programu Erasmus+ do następujących uczelni partnerskich:

1.  University of Economics in Bratislava, Słowacja
http://www.euba.sk/?hl=en

3.  Budapest Metropolitan University, Węgry
http://www.bkf.hu/en/
4.  University of Foggia, Włochy
www.unifg.it/
5.  University of Sevilla, Hiszpania
6.  St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria

7. University College EFFECTUS, Chorwacja

Istnieje również możliwość wyjazdu do innych uczelni, niebędących partnerami WSZiB. Ogłoszenia o organizowanych szkoleniach w innych uczelniach zagranicznych znajdują się na stronie http://staffmobility.eu/

KWALIFIKACJA NA WYJAZDY
Terminy kwalifikacji ogłaszane są przez suszi oraz na stronie internetowej.
Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• kompetencje językowe
• doświadczenie zawodowe
• plan pracy za granicą
• ilość dotychczasowych wyjazdów za granicę
Kandydaci na wyjazd w odpowiednim terminie składają u koordynatora Erasmusa+:
– wypełniony Formularz zgloszeniowy_szkolenie
– wypełniony formularz Staff Mobility Agreement_training
Na podstawie złożonych dokumentów Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości podejmuje decyzje dotyczącą przydziału miejsc na wyjazd za granicę poszczególnym kandydatom.
Kwalifikacja na wyjazdy w celach szkoleniowych odbywa się przez cały rok, aż do wyczerpania środków finansowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content