Dla pracowników administracyjnych

///
Program Erasmus+ oferuje następujące możliwości pracownikom administracyjnym uczelni:
• wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff training mobility);
• udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions);
• udział w projektach wielostronnych dot. współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, których celem jest m.in. polepszanie kompetencji absolwentów i zwiększanie ich szans na zatrudnienie (HEIs /Enterprise Cooperation Projects);
• udział w projektach wspierających modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania – Modernisation Projects);
• udział w projektach wspierających kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej – wirtualne kampusy (Virtual Campus Projects)/
Wyjazdy pracowników uczelni do partnerskich szkół wyższych oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych mają na celu doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.)

WARUNKI WYJAZDÓW I REALIZACJI SZKOLENIA
Aby wziąć udział w wyjeździe z programu Erasmus+, trzeba być pracownikiem administracyjnym WSZiB. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
• Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni.
• Przed wyjazdem pracownik administracyjny jest zobowiązany ustalić program szkolenia w zagranicznej uczelni (Staff-mobility-agreement-training), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.
• Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 września kolejnego roku.
• Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
• Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

• Po powrocie ze stypendium, pracownik musi dostarczyć do Koordynatora Programu Erasmus+ potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu – „Confirmation letter” podpisany przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania, jak również daty jego rozpoczęcia i zakończenia. Jest to dokument wymagany do uznania odbycia stypendium w ramach programu Erasmus+.

• Każdy stypendysta po zakończeniu stypendium zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety Erasmusa+ w systemie Mobility Tool+. Po zakończeniu stypendium, pracownik otrzyma informację z systemu MT+ z prośbą o wypełnienie ankiety.


WARUNKI FINANSOWE

•    Pracownik wyjeżdżając za granicę otrzymuje dofinansowanie z programu Erasmus+ przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, ryczałt na koszty podróży oraz ubezpieczenie sfinansowane ze środków WSZiB.

•    Dofinansowanie z programu Erasmus+ wypłacane jest na okres potwierdzony przez uczelnię przyjmującą w Confirmation Letter nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni.


Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni -r.a. 2020/2021

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 180 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 160 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska – 140 EUR


Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach przekraczających 14 dni -r.a. 2020/2021

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 126 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 112 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska – 98 EUR

W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni


Dofinansowanie kosztów podróży

Dystans podróży

            kwota

od 10 do 99  km 20 EUR na uczestnika
od 100 do 499 km 180 EUR na uczestnika
od  500 do 1999 km 275 EUR na uczestnika
od  2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika
od  3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika
od 4000 do 7999 820 EUR na uczestnika
8000 i więcej 1500 EUR na uczestnika

UCZELNIE PARTNERSKIE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oferuje możliwość wyjazdu na szkolenie z programu Erasmus+ do następujących uczelni partnerskich:

1.  University of Economics in Bratislava, Słowacja
http://www.euba.sk/?hl=en

3.  Budapest Metropolitan University, Węgry
http://www.bkf.hu/en/
4.  University of Foggia, Włochy
www.unifg.it/
5.  University of Sevilla, Hiszpania
6.  St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria

7. University College EFFECTUS, Chorwacja

Istnieje również możliwość wyjazdu do innych uczelni, niebędących partnerami WSZiB. Ogłoszenia o organizowanych szkoleniach w innych uczelniach zagranicznych znajdują się na stronie http://staffmobility.eu/

KWALIFIKACJA NA WYJAZDY
Terminy kwalifikacji ogłaszane są przez suszi oraz na stronie internetowej.
Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• kompetencje językowe
• doświadczenie zawodowe
• plan pracy za granicą
• ilość dotychczasowych wyjazdów za granicę
Kandydaci na wyjazd w odpowiednim terminie składają u koordynatora Erasmusa+:
– wypełniony Formularz zgloszeniowy_szkolenie
– wypełniony formularz Staff Mobility Agreement_training
Na podstawie złożonych dokumentów Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości podejmuje decyzje dotyczącą przydziału miejsc na wyjazd za granicę poszczególnym kandydatom.
—————————————————————————————
Projekty zrealizowane:
Lifelong Learning Programme – Erasmus – wyjazd na szkolenie r.a. 2013/2014

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content