Dla studentów – praktyki zagraniczne

///

 

Program Erasmus+ oprócz możliwości wyjazdu na studia do partnerskiej uczelni, oferuje studentom również możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych podczas praktyki zagranicznej. Na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię oraz do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.), zlokalizowanego w krajach UE. W przypadku odbywania praktyki na uczelniach zagranicznych, uczelnia przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa+ dla Szkolnictwa Wyższego.
Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

ZASADY WYJAZDÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
Student może wyjechać na praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na studiach pierwszego (licencjat/inżynier), drugiego (magister) i trzeciego stopnia (doktorat). 

„Kapitał mobilności” – do 12-miesięcznego okresu pobytu będą wliczane wcześniejsze wyjazdy zrealizowane na każdym ze stopni studiów w programach: „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus, Erasmus Mundus, Erasmus+, niezależnie od liczby kierunków i instytucji wysyłających. 

Nowością w programie są wyjazdy na praktykę absolwentów w ciągu 1 roku po zakończeniu studiów.

 • Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów
 • Na czas pobytu na praktyce studenci mogą otrzymać stypendium z programu Erasmus+. Stypendium to jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą! Decydując się na wyjazd należy mieć świadomość zwiększonych kosztów życia i koniecznie mieć zapewnione środki finansowe na czas pobytu za granicą.
 • Podczas praktyki studenci realizują indywidualny program praktyk uzgodniony wcześniej z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+. Program praktyk zapisany jest w dokumencie „Porozumienie o programie praktyki” (Learning-agreement-traineeships).
 • Wyjeżdżając na praktykę nie można być na urlopie dziekańskim
 • Po powrocie z zagranicy studenci kontynuują studia, przechodząc na kolejny semestr studiów w WSZiB – nie dotyczy wyjazdu absolwentów.
 • Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie.

Miesięczna stawka stypendium w Euro – program Erasmus+  na r.a 2020/2021

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 620 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 600 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry – 550 EUR


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER)
Studenci w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci niepełnosprawni, którzy zostali zakwalifikowani przez uczelnie do Programu Erasmus+ na studia i praktyki, będą otrzymywać zwiększoną kwotę miesięcznego stypendium ze specjalnego budżetu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Stypendium z programu POWER wypłacane są w PLN.
Studenci w trudnej sytuacji materialnej: przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – rozdział 2: prawa i obowiązki studentów)

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – 2020/2021

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 3069 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 2984 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry – 2771 PLN


Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta niepełnosprawnego wyjeżdżającego na praktykę – 2020/2021
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 2643 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 2558 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry – 2345 PLN


Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania rozliczana jest jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania formularza rekrutacyjnego przez studenta.

Online Linguistic  Support (OLS)
OLS (http://www.erasmusplusols.eu) jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+  – wyjazd na studia i praktyki zagraniczne. Student – podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności z zobowiązuje się do:
 • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności. Niewypełnienie obu testów w systemie może skutkować zwrotem części otrzymanego dofinansowania do WSZiB;
 • udziału w  kursie językowym w OLS, jeśli otrzyma licencję.
  Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub holenderski, z wyjątkiem native speakerów.

Narzędzie OLS oferuje również możliwość uczestnictwa w kursie językowym on-line. Licencje na kursy językowe online są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi. Licencje mogą otrzymać tylko studenci, których dotyczy obowiązkowy test biegłości językowej i jest on dostępny tylko w takim języku, w jakim student zdał test biegłości językowej.


 ABY UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH ERASMUSA+, NALEŻY:

 • być studentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra, inżyniera
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
 • aby wyjechać na praktykę zagraniczną jako absolwent, należy przystąpić do rekrutacji na ostatnim semestrze studiów

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE:

W procesie rekrutacji na praktyki zagraniczne brane są pod uwagę:

 • Średnia ocen: za dotychczasowy okres studiów, potwierdzona przez właściwy Dziekanat
 • Poziom znajomości języka obcego: w rekrutacji brana jest pod uwagę znajomość tylko tego języka, w którym student będzie odbywał praktykę (o ile dana oferta nie zawiera innych wymagań). Studenci posiadający certyfikaty językowe lub zaświadczenia od lektora – tylko grupy zaawansowane- zwolnieni są z kwalifikacji językowej. Pozostali studenci muszą przystąpić do kwalifikacji.
 • Potwierdzone doświadczenie zawodowe
 • Posiadanie certyfikatów językowych
 • Poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć
 • Wolontariat, praktyki studenckie w WSZiB oraz inne formy aktywności i osiągnięcia.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Wypełniony oraz podpisany Formularz rekrutacyjny
 • Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ze studiów za cały dotychczasowy tok studiów
 • Zaświadczenie znajomości języka obcego
 • CV w języku polskim oraz języku odbywania praktyki
 • List motywacyjny w języku polskim oraz języku odbywania praktyki
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • Dodatkowe zaświadczenia

Kwalifikacja językowa
 Z kwalifikacji językowej mogą zostać zwolnieni:
– studenci posiadający certyfikaty znajomości języka obcego na poziomie minimum B2,
– studenci, którzy otrzymają zaświadczenie od lektora poświadczające poziom znajomości języka obcego- tylko grupy D, E i F .
Pozostali studenci muszą wziąć udział w kwalifikacji językowej

Studenci, którzy na etapie rekrutacji mają już znalezioną instytucję przyjmującą, składają dodatkowo:
Zatwierdzony przez firmę zagraniczną Training Agreement LA_traineeships_form_2020_21
Poświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu studenta na praktykę Internship confirmation>>

Zasady rekrutacji i na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus 20_21


VADEMECUM PRAKTYKANTA ERASMUSA (informacja dla osób zakwalifikowanych na wyjazd)

1. Formalności przed wyjazdem na praktykę zagraniczną

Aby wyjechać na praktykę za granicę należy mieć zaliczony semestr studiów poprzedzający wyjazd. Zakwalifikowani studenci przed wyjazdem zobowiązani są do dostarczenia do uczelnianego koordynatora następujących dokumentów:

 • Kwestionariusz_praktykanta
 • Kopia zgody Dziekana na wyjazd na praktykę za granicę (nie dotyczy absolwenta)
 • Kopia podpisanego LA traineeships
 • Kopia ubezpieczenia

Każdy student wyjeżdżający na studia musi posiadać ubezpieczenie na czas pobytu za granicą. Przed wyjazdem na stypendium należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego- EKUZ (Karta uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim) oraz dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (np. karta EURO 26). Zalecamy również zakup dodatkowego ubezpieczenia na wypadek problemów zdrowotnych wynikających z Covid-19.

Należy również obowiązkowo ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można otrzymać w oddziale NFZ w swoim miejscu zameldowania po uprzednim przedstawieniu wymaganych dokumentów w tym zaświadczenia z uczelni o wyjeździe na stypendium. Zaświadczenie takie wydaje koordynator programu Erasmus. Formularz wniosku o wydanie karty oraz dodatkowe informacje o niezbędnych dokumentach potrzebnych do ubiegania się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się na stronie:

https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/


 Umowa stypendialna, Karta Studenta Erasmusa+

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ jest sporządzana pisemna umowa stypendialna. Umowa określa warunki wyjazdu, sposób wypłaty i rozliczenia praktyki oraz inne zobowiązania każdej ze stron. Bez podpisania umowy nie można wyjechać za granicę!

Każdy student po podpisaniu umowy stypendialnej otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa+.

Na stypendium należy zabrać oryginał LA traineeships!

Wzór umowy-uczelnia-student_wyjazd na praktykę 2020_21

Karta_Studenta_Erasmusa 2020_21


Wypłata stypendium
Wypłata stypendium jest możliwa tylko po spełnieniu wszystkich formalności związanych z wyjazdem na praktykę zagraniczną oraz po podpisaniu umowy stypendialnej. Grant wypłacany jest wg schematu: 80% przed wyjazdem, 20% po powrocie z praktyki – 2 rata uzależniona jest od dopełnienia formalności po przyjeździe oraz po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów z programu Erasmus+ 2020_2021


2. Formalności w instytucji przyjmującej

Legalizacja pobytu
Po przyjeździe do instytucji przyjmującej należy zalegalizować swój pobyt (tylko w przypadku pobytów dłuższych niż 3 miesiące). O warunki oraz niezbędne dokumenty wymagane do legalizacji pobytu należy zapytać organizatora praktyki.


Ostateczne ustalenie zakresu obowiązków podczas praktyki

Po przyjeździe do uczelni przyjmującej należy ostatecznie ustalić z organizatorem praktyki program pracy na formularzu LA traineeships. LA traineeships uważa się za ważny w momencie, kiedy widnieje na nim podpis i pieczęć pracodawcy.
Zatwierdzony program praktyki należy odesłać do WSZiB na adres koordynatora uczelnianego do 3 tygodni od przyjazdu do instytucji zagranicznej. Dokument ten ostatecznie trafia do akt studenta w dziekanacie w celu wpisania faktu odbycia praktyki zagranicznej do suplementu do dyplomu.


3. Formalności po przyjeździe z praktyki zagranicznej

Nie później niż 3 tygodnie po zakończeniu stypendium, każdy student zobowiązany jest do dopełnienia formalności zapisanych w umowie finansowej.
Online Linguistic  Support (OLS) – wypełnienie II testu biegłości językowej w systemie OLS – link do systemu zostanie automatycznie przesłany na wskazany adres e-mail.

Ankieta Erasmusa

Każdy student po zakończeniu praktyki zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety Erasmusa+ w systemie Mobility Tool+. Przed zakończeniem stypendium, student otrzyma na skrzynkę e-mail powiadomienie z systemu MT+ o udostępnieniu ankiety.


Zaświadczenie o odbyciu praktyki 

Każdy student po zakończeniu praktyki musi otrzymać zaświadczenie określające czas pobytu na praktyce oraz informacje o ocenie praktyki wystawione przez pracodawcę.


POLECANE LINKI:

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content