Dla studentów – praktyki zagraniczne

///

 

Program Erasmus+ oprócz możliwości wyjazdu na studia do partnerskiej uczelni, oferuje studentom również możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych podczas praktyki zagranicznej. Na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji, które znajdują się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Nie można odbyć praktyk Erasmusa+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.


ZASADY WYJAZDÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE:


Student może wyjechać na praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na studiach pierwszego (licencjat/inżynier), drugiego (magister) i trzeciego stopnia (doktorat). Do 12-miesięcznego okresu pobytu za granicą będą jednak wliczane wyjazdy zrealizowane już w latach 2007-2013, czyli w Erasmusie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Nowością w programie są wyjazdy na praktykę absolwentów w ciągu 1 roku po zakończeniu studiów.

 

 • Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów
 • Na czas pobytu na praktyce studenci mogą otrzymać stypendium z programu Erasmus+. Stypendium to jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą! Decydując się na wyjazd należy mieć świadomość zwiększonych kosztów życia i koniecznie mieć zapewnione środki finansowe na czas pobytu za granicą.
 • Podczas praktyki studenci realizują indywidualny program praktyk uzgodniony wcześniej z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+. Program praktyk zapisany jest w dokumencie „Porozumienie o programie praktyki” (Learning-agreement-traineeships).
 • Wyjeżdżając na praktykę nie można być na urlopie dziekańskim
 • Po powrocie z zagranicy studenci kontynuują studia, przechodząc na kolejny semestr studiów w WSZiB – nie dotyczy wyjazdu absolwentów.
 • Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie.
Stawki w podziale na kraje – program Erasmus+ r.a. 2019/2020

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w Euro

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

550

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

500

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER)

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (przynależność do tej grupy będzie definiowana przez fakt kwalifikowania się w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę, na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – rozdział 2: prawa i obowiązki studentów), którzy zostali zakwalifikowani przez uczelnie do Programu Erasmus+ na studia i praktyki, będą otrzymywać zwiększoną kwotę miesięcznego stypendium.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania rozliczana jest jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Wsparcie indywidualne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej oraz studentów niepełnosprawnych wypłacane jest z walucie PLN ze specjalnego budżetu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych w r.a. 2019/2020 >>

Przynależność do grupy
uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili
składania formularza rekrutacyjnego przez studenta.
 
Online Linguistic  Support (OLS)
OLS (http://www.erasmusplusols.eu) jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+  – wyjazd na studia i praktyki zagraniczne. Student – podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności z zobowiązuje się do:

 

 • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności. Niewypełnienie obu testów w systemie może skutkować zwrotem części otrzymanego dofinansowania do WSZiB;
 • udziału w  kursie językowym w OLS, jeśli otrzyma licencję.
  Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub holenderski, z wyjątkiem native speakerów.

Narzędzie OLS oferuje również możliwość uczestnictwa w kursie językowym on-line. Licencje na kursy językowe online są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi. Licencje mogą otrzymać tylko studenci, których dotyczy obowiązkowy test biegłości językowej i jest on dostępny tylko w takim języku, w jakim student zdał test biegłości językowej.

 ABY UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH ERASMUSA+, NALEŻY:

 • być studentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra, inżyniera
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
 • aby wyjechać na praktykę zagraniczną jako absolwent, należy przystąpić do rekrutacji na ostatnim semestrze studiów


REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE:

W procesie rekrutacji na praktyki zagraniczne brane są pod uwagę:

 • Średnia ocen: za dotychczasowy okres studiów, potwierdzona przez właściwy Dziekanat
 • Poziom znajomości języka obcego: w rekrutacji brana jest pod uwagę znajomość tylko tego języka, w którym student będzie odbywał praktykę (o ile dana oferta nie zawiera innych wymagań). Studenci posiadający certyfikaty językowe lub zaświadczenia od lektora – tylko grupy zaawansowane- zwolnieni są z kwalifikacji językowej. Pozostali studenci muszą przystąpić do kwalifikacji.
 • Potwierdzone doświadczenie zawodowe
 • Posiadanie certyfikatów językowych
 • Poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć
 • Wolontariat, praktyki studenckie w WSZiB oraz inne formy aktywności i osiągnięcia.


Dokumenty rekrutacyjne:

 • Wypełniony oraz podpisany Formularz rekrutacyjny >>
 • Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ze studiów za cały dotychczasowy tok studiów
 • Zaświadczenie znajomości języka obcego
 • CV w języku polskim oraz języku odbywania praktyki
 • List motywacyjny w języku polskim oraz języku odbywania praktyki
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • Dodatkowe zaświadczenia
Kwalifikacja językowa
 Z kwalifikacji językowej mogą zostać zwolnieni:
– studenci posiadający certyfikaty znajomości języka obcego,
– studenci, którzy otrzymają zaświadczenie od lektora poświadczające poziom znajomości języka obcego- tylko grupy D, E i F .
Pozostali studenci muszą wziąć udział w kwalifikacji językowej
Studenci, którzy na etapie rekrutacji mają już znalezioną instytucję przyjmującą, składają dodatkowo:
Zatwierdzony przez firmę zagraniczną Learning Agreement for Traineeships>>
Poświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu studenta na praktykę Internship confirmation>>

Regulamin rekrutacji na wyjazdy studentów z programu Erasmus+ w r.a 2019/2020>>

Zasady rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne z programu Erasmus+ w r.a 2019/2020>>

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów w r.a 2019/2020>>

 

 Pakiet informacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych>>

 

POLECANE LINKI:

 

 
VADEMECUM PRAKTYKANTA ERASMUSA
(informacja dla osób zakwalifikowanych na wyjazd)

1. Formalności przed wyjazdem na praktykę zagraniczną

Aby wyjechać na praktykę za granicę należy mieć zaliczony semestr studiów poprzedzający wyjazd. Zakwalifikowani studenci przed wyjazdem zobowiązani są do dostarczenia do uczelnianego koordynatora następujących dokumentów:

 • Kwestionariusz_praktykanta>>
 • Kopia zgody Dziekana na wyjazd na praktykę za granicę
 • Kopia podpisanego Training Agreement
 • Kopia ubezpieczenia

Każdy student wyjeżdżający na studia musi posiadać ubezpieczenie na czas pobytu za granicą. Przed wyjazdem na stypendium należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego- EKUZ (Karta uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim) oraz dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (np. karta EURO 26).

Należy również obowiązkowo ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można otrzymać w oddziale NFZ w swoim miejscu zameldowania po uprzednim przedstawieniu wymaganych dokumentów w tym zaświadczenia z uczelni o wyjeździe na stypendium. Zaświadczenie takie wydaje koordynator programu Erasmus. Formularz wniosku o wydanie karty oraz dodatkowe informacje o niezbędnych dokumentach potrzebnych do ubiegania się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się na stronie http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6&artnr=1817

 

Umowa stypendialna, Karta Studenta Erasmusa+

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ jest sporządzana pisemna umowa stypendialna. Umowa określa warunki wyjazdu, sposób wypłaty i rozliczenia praktyki oraz inne zobowiązania każdej ze stron. Bez podpisania umowy nie można wyjechać za granicę!

Każdy student po podpisaniu umowy stypendialnej otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa+.


Wypłata stypendium

Wypłata stypendium jest możliwa tylko po spełnieniu wszystkich formalności związanych z wyjazdem na praktykę zagraniczną oraz po podpisaniu umowy stypendialnej. Grant wypłacany jest wg schematu: 80% przed wyjazdem, 20% po powrocie z praktyki – 2 rata uzależniona jest od dopełnienia formalności po przyjeździe oraz po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

 

2. Formalności po przyjeździe z praktyki zagranicznej

 • Ankieta Erasmusa – każdy student po zakończeniu praktyki zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety Erasmusa+ w systemie Mobility Tool+. Przed zakończeniem stypendium, student otrzyma na skrzynkę e-mail powiadomienie z systemu MT+ o udostępnieniu ankiety.
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk – każdy student po zakończeniu praktyki musi otrzymać zaświadczenie określające czas pobytu na praktyce.
—————————————————————-
Projekty zrealizowane:
Lifelong Learning Programme- wyjazd na praktykę

Zasady rekrutacji na wyjazdy zagraniczne

Regulamin rekrutacji na wyjazdy zagraniczne z programu LLP-Erasmus

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji