Dla kadry dydaktycznej

///
Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim możliwości wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments).
Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

ZASADY WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
• Aby wziąć udział w wyjeździe z programu Erasmus+, trzeba być pracownikiem dydaktycznym WSZiB. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
• Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 6 tygodni. Jeśli pobyt trwa 1 tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. W przypadku mobilności trwającej dłużej niż 7 dni, następuje proporcjonalne zwiększenie liczby godzin zajęć dydaktycznych.
• Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Staff-mobility-agreement-teaching), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.
• Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 września kolejnego roku.
• Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
• Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

• Do 2 tygodni po zakończeniu stypendium, pracownik musi dostarczyć do Koordynatora Programu Erasmus+ potwierdzenie realizacji zajęć dydaktycznych – „Confirmation letter” podpisany przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwy przedmiotu, liczby godzin zajęć, jak również daty rozpoczęcia i zakończenia stypendium. Jest to dokument wymagany do uznania odbycia stypendium w ramach programu Erasmus+.

• Zrealizowany wyjazd stypendialny będzie liczony do dorobku zawodowego pracownika WSZiB.

• Każdy stypendysta po zakończeniu stypendium zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety Erasmusa+ w systemie Mobility Tool+. Po zakończeniu stypendium, pracownik otrzyma informację z systemu MT+ z prośbą o wypełnienie ankiety.


WARUNKI FINANSOWE

•    Pracownik wyjeżdżając za granicę otrzymuje dofinansowanie z programu Erasmus+ przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, ryczałt na koszty podróży oraz ubezpieczenie sfinansowane ze środków WSZiB.

•    Dofinansowanie z programu Erasmus+ wypłacane jest na okres potwierdzony przez uczelnię przyjmującą w Confirmation Letter nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni. Ostateczna kwota zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego oraz kwoty ryczałtowej określonej na podróż.

Stypendium w całości lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy (powrót uczestnika z wyjazdu przed upływem minimalnego okresu). Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli Uczestnik nie będzie mógł ukończyć planowanych działań za granicą  z powodu działania „siły wyższej”.

•  Możliwe są również wyjazdy bez dofinansowania – z tzw. grantem zerowym.


Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni -r.a. 2019/2020 i 2020/2021

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 180 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 160 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska – 140 EUR


Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach przekraczających 14 dni -r.a. 2019/2020 i 2020/2021

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 126 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 112 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska – 98 EUR

W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni


 Dofinansowanie kosztów podróży

Dystans podróży

kwota

od 10 do 99 km 20 EUR na uczestnika
od 100 do 499  km 180 EUR na uczestnika
od 500 do 1999 km 275 EUR na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 EUR na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 EUR na uczestnika
od 4000 a 7999 820 EUR na uczestnika
8000 i więcej 1500 EUR na uczestnika

DO JAKICH UCZELNI MOŻNA WYJECHAĆ
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oferuje możliwość wyjazdu z programu Erasmus+ do następujących uczelni partnerskich:

• University of Economics in Bratislava, Słowacja
http://www.euba.sk/?hl=en

• University of Foggia, Włochy
www.unifg.it/

• University of Zilina, Słowacja
http://www.uniza.sk/projekty/brozura/project.asp?id=1&sub=1

• Budapest Metropolitan University, Węgry

• University of Sevilla, Hiszpania – tylko wykładowcy Informatyki!

• St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria
Terminy kwalifikacji ogłaszane są przez suszi oraz na stronie internetowej.

KWALIFIKACJA NA WYJAZDY
Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• kompetencje językowe
• doświadczenie zawodowe
• plan nauczania za granicą
• ilość dotychczasowych wyjazdów za granicę
Kandydaci na wyjazd w odpowiednim terminie składają u koordynatora Erasmusa+:
– wypełniony Formularz zgloszeniowy_kadra_dydaktyczna
– wypełniony formularz Staff Mobility Agreement_teaching

– krótki opis przedmiotu

Na podstawie złożonych dokumentów Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości podejmuje decyzje dotyczącą przydziału miejsc na wyjazd za granicę poszczególnym kandydatom.

Kryteria kwalifikacji pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Wzór umowy_uczelnia-pracownik_wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 2020_21

Kwalifikacja na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się przez cały rok, aż do wyczerpania środków finansowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content