Stypendium Rektora

///

Zasady przyznawania na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich/inżynierskich):

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Stypendium Rektora otrzymuje student, który został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i który jest:
  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • Przyznawane jest na okres semestru.
 • Świadczenie przyznaje się na pisemny wniosek studenta.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

Wniosek stypendium Rektora I rok studiów pierwszego stopnia – semestr letni 2023/2024

 

Zasady przyznawania na II, III i IV roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich/inżynierskich), oraz I i II roku studiów drugiego stopnia (magisterskich):

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Stypendium Rektora może otrzymać student, który:
  • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, lub
  • uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub
  • uzyskał osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 • Stypendium może otrzymać maksymalnie 10% studentów na danym kierunku studiów.
 • Przyznawane jest na okres semestru studentom, którzy uzyskali zaliczenia i zdali egzaminy w regulaminowym terminie.
 • Świadczenie przyznaje się na pisemny wniosek studenta.
 • Stypendium Rektora przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na pobieranie świadczenia przez studenta. W ramach tego okresu, stypendium Rektora przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługuje stypendium Rektora rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania stypendium Rektora wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania stypendium Rektora).

 • Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

Wniosek stypendium Rektora II, III i IV rok studiów pierwszego stopnia oraz I i II rok studiów drugiego stopnia – semestr letni roku akademickiego 2023/2024

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Dział stypendialny

30-079 Kraków
al. Kijowska 14, pok. 108

tel. +(48) 012 635 68 48

godziny otwarcia:

pon.-pt: 8:00-16:00

soboty dyżurne (w okresie naboru wniosków): 8:00-14:00

niedziele dyżurne (3 marca, 10 marca, 7 kwietnia 2024 r.): 8:00-14:00

Skip to content