Zapomoga

///

 • Przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.
 • Student może otrzymać zapomogę w jednorazowej wysokości do 2000 zł.
 • Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Wniosek musi być odpowiednio udokumentowany poprzez dołączenie aktualnych dowodów potwierdzających trudną sytuację życiową studenta.
 • Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na pobieranie świadczenia przez studenta. W ramach tego okresu, zapomoga przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługuje zapomoga rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania zapomogi wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania zapomogi).

 • Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

Wniosek_Zapomoga

Oświadczenie – zgoda członków rodziny studenta na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

Oświadczenie – zgoda członków rodziny studenta na przetwarzanie danych osobowych (RODO) jest wymagane w przypadku, gdy student dołącza do wniosku o przyznanie zapomogi dokumenty dotyczące członków Jego rodziny.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Dział stypendialny

30-079 Kraków
al. Kijowska 14, pok. 108

tel. +(48) 012 635 68 48

godziny otwarcia:

pon.-pt: 8:00-16:00

soboty dyżurne (w okresie naboru wniosków): 8:00-14:00

niedziele dyżurne (3 marca, 10 marca, 7 kwietnia 2024 r.): 8:00-14:00

Skip to content