Zapomoga

///

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2018/2019:

 • Przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).
 • Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 • Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.
 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim w wysokości ustalonej przez Dziekana, nie wyższej jednak niż 1500zł.
 • Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Wniosek musi być odpowiednio udokumentowany przede wszystkim przez dołączenie dowodów potwierdzających zdarzenie losowe, które postawiło studenta w trudnej sytuacji materialnej.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie.

Zasady obowiązujące od 1 października 2019 r.:
 • Przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.
 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim w jednorazowej wysokości do 1500zł.
 • Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Wniosek musi być odpowiednio udokumentowany poprzez dołączenie aktualnych dowodów potwierdzających trudną sytuację życiową studenta.
 • Świadczenie przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 • Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji