Stypendium socjalne

///

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od I roku studiów.
 • Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późniejszymi zmianami). W roku akademickim 2019/2020 jest to kwota 1051 zł.
 • Stypendium przyznawane jest na semestr.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta.
 • Istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta w przypadku gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dotychczas 528 zł). W sytuacji niedołączenia do wniosku w.w. dokumentu Uczelnia zmuszona będzie odmówić przyznania stypendium socjalnego.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 • Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

Wniosek Stypendium Socjalne SEMESTR LETNI 2019/20

Oświadczenie – Dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu ZAŁ. 6

Oświadczenie – Dochód podlegający opodatkowaniu ZAŁ. 8

Oświadczenie – Składka na ubezpieczenie zdrowotne ZAŁ. 9

Oświadczenie – Wielkość gospodarstwa rolnego ZAŁ. 10

Oświadczenie – Uczęszczanie do szkoły ZAŁ. 11

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZMIAN W SYTUACJI MATERIALNEJ – ZAŁ. 12

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji