Stypendium socjalne

///

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od I roku studiów.
 • Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1,60 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, z późniejszymi zmianami). Jest to kwota 1294,40 zł.
 • W sytuacji gdy student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (obecnie 600 zł) nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny, rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego.
 • Stypendium przyznawane jest na semestr.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na pobieranie świadczenia przez studenta. W ramach tego okresu, stypendium socjalne przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługuje stypendium socjalne rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania stypendium socjalnego wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania stypendium socjalnego).

 • Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • Dochód z gospodarstwa rolnego: zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).
  Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

 

Wniosek Stypendium socjalne LATO 2023/2024

Oświadczenie -dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu (ZAŁ. 6)

Oświadczenie – dochód podlegający opodatkowaniu (ZAŁ. 8)

Oświadczenie – zryczałtowany podatek dochodowy (ZAŁ. 8a)

Oświadczenie – składka na ubezpieczenie zdrowotne (ZAŁ. 9)

Oświadczenie – gospodarstwo rolne (ZAŁ. 10)

Oświadczenie – uczęszczanie dziecka do szkoły (ZAŁ. 11)

Oświadczenie – brak zmian w sytuacji materialnej rodziny (ZAŁ. 12)

Oświadczenie – zgoda członków rodziny studenta na przetwarzanie danych osobowych RODO (ZAŁ. 13)

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Dział stypendialny

30-079 Kraków
al. Kijowska 14, pok. 108

tel. +(48) 012 635 68 48

godziny otwarcia:

pon.-pt: 8:00-16:00

soboty dyżurne (w okresie naboru wniosków): 8:00-14:00

niedziele dyżurne (3 marca, 10 marca, 7 kwietnia 2024 r.): 8:00-14:00

Skip to content