Stypendium socjalne

///

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od I roku studiów.
 • Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1,60 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późniejszymi zmianami). Od stycznia 2023 r. jest to kwota 1294 zł.
 • Stypendium przyznawane jest na semestr.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 • Stypendium socjalne przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na pobieranie świadczenia przez studenta. W ramach tego okresu, stypendium socjalne przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługuje stypendium socjalne rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania stypendium socjalnego wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania stypendium socjalnego).

 • Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

 

Wniosek Stypendium socjalne I-II 2023

Oświadczenie – Dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu ZAŁ. 6

Oświadczenie – Dochód podlegający opodatkowaniu ZAŁ. 8

Oświadczenie – Zryczałtowany podatek dochodowy ZAŁ. 8a

Oświadczenie – Składka na ubezpieczenie zdrowotne ZAŁ. 9

Oświadczenie – Wielkość gospodarstwa rolnego ZAŁ. 10

Oświadczenie – Uczęszczanie do szkoły ZAŁ. 11

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content