Unima 2000

///

Projekt pt. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników Spółki Unima 2000 realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie w ramach priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Obszar realizacji projektu: Miasto Kraków

Projekt szkoleniowy zamknięty

Charakterystyka projektu:

Wsparciem w ramach projektu objęty został małopolski pracodawca, Spółka Unima2000 posiadająca siedzibę w Krakowie. Na dzień składania wniosku Spółka zatrudnia 42 osoby. Zamkniętą rekrutacją do projektu zostaną objęte 24 osoby (6 kobiet, 18 mężczyzn).

Wartość projektu na moment podpisania umowy o dofinansowanie: 132 905,84 zł.

Zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Kurs ECDL to szkolenie komputerowe, które przygotowuje do aktywnego i pełnego korzystania z aplikacji biurowych (pakiet MS Office). Uczestnicy kursu zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą wykorzystania aplikacji biurowych w biznesie. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolitym, uznawanym w całej Europie certyfikatem. Szczegółowy program kursu zawiera moduły: Moduł 1. Podstawy technik komputerowych, Moduł 2. Użytkowanie komputerów. Moduł 3. Przetwarzanie tekstów. Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 5. Bazy danych. Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych. W ramach kursu zostanie również omówiona procedura egzaminowania i certyfikacji.
Produktem zadania będzie przeprowadzenie 40 godzinnego szkolenia (potwierdzenie listami obecności) dla 3 osób oraz certyfikacja 3 osób (certyfikat ECDL start). Uczestnicy otrzymają również materiały szkoleniowe przygotowujące do egzaminu 3 sztuki – potwierdzenie odbioru) oraz certyfikat ukończenia szkolenia (3 sztuki).

Oficjalne, autoryzowane szkolenia Microsoft przygotowują uczestników do wykorzystywania oprogramowania serwerowego i technologii firmy MS, a także do przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych.
Szkolenie MS-6231 -przedstawia zagadnienia związane z utrzymaniem i obsługą baz danych MS SQL Server 2008 takie jak instalacja, konfiguracja, zabezpieczenie oraz konserwacja baz danych, a także wdrażanie replikacji oraz wysokiej dostępności.
Szkolenie MS-6232 – to zapoznanie z tematyką programowania baz danych- ich tworzenia i konfiguracji (m.in. zarządzania plikami danych i logiem transakcyjnym).
Szkolenie MS-6419 – to zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługą katalogową Active Directory; zdobycie umiejętności pozwalających na implementację obiektów i relacji zaufania.
Szkolenie MS-6427 – to zapoznanie z konfiguracją serwera Web w IIS 7.0, witryn Web i zespołów aplikacji. Zdobycie umiejętności pozwalających na konfigurację ustawień aplikacji, modułów oraz ochrony IIS 7.0.
Produktem zadania będzie przeprowadzenie szkolenia MS-6231 o liczbie godzin 45 dla grupy 8 osób, szkolenia MS-6232 o liczbie godzin 45 dla grupy 8 osób, szkolenia MS-6419 o liczbie godzin 45 dla grupy 8 osób, szkolenia MS-6427 o liczbie godzin 12 dla grupy 2 osób (potwierdzone listami obecności). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe- drukowany podręcznik – osobny dla każdego z 4 kursów, certyfikat ukończenia szkolenia, a po zdaniu egzaminu (po kursach 6231 i 6232) także certyfikat MS Certified Technology Specialist (listy potwierdzające odbiór).

Zarządzanie w handlu to kurs składający się z 4 modułów, tj. Komunikacja interpersonalna i negocjacje (10 godzin), Zarządzanie czasem (10 godzin), Marketplace (27 godzin) oraz Publiczna prezentacja handlowa (10 godzin).
Moduł Komunikacja interpersonalna i negocjacje to szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami skutecznej komunikacji interpersonalnej a także zasad negocjacji handlowych oraz spowodowanie – poprzez intensywny trening – wypracowania umiejętnego posługiwania się nabytą wiedzą.
Moduł Zarządzanie czasem ukazuje rolę jaką w procesie efektywnej pracy odgrywają procedury zarządzania czasem. Zajęcia odbywają się metodą warsztatową w oparciu o techniki pracy z grupą. Marketplace to symulator biznesowy. W odróżnieniu od nauki tradycyjnej, opartej na podręcznikach teoretycznych, ćwiczenie symulacyjne umożliwia kursantom naukę i zdobywanie doświadczenia poprzez podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych. Mają oni do czynienia z analizą rynku, formułowaniem strategii oraz zarządzaniem strategią i mogą natychmiast obserwować rezultaty swoich działań. Moduł publiczne prezentacje handlowe (10 godzin) to szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w biznesie i stykających się na co dzień z publicznymi prezentacjami. Program modułu zawiera elementy autoprezentacji, konstruowania prezentacji multimedialnych, grafiki menedżerskiej, wygłaszania prezentacji, radzenie sobie  ze stresem.
Produktem kursu Zarządzanie w handlu będzie 57 godzin dla 8 osób (listy obecności) szkoleń oraz 8 certyfikatów ukończenia szkolenia (potwierdzenie odbioru).

Profesjonalny kurs zarządzania projektami będzie zrealizowany w oparciu o metodologię PRINCE2. Program  24 godzinnego szkolenia będzie obejmował m.in. następującą tematykę: Metodyka PRINCE2®; Zarządzanie projektami a zarządzanie programami; Przygotowanie Projektu; Wprowadzenie do Inicjowania Projektu i produktów tego procesu; Opracowanie Strategii Zarządzania; Praca kierowników zespołów – Zarządzanie Dostarczaniem Produktów; Oczekiwanie jakościowe Klienta; Jakość – ścieżka audytu jakości; Technika Przeglądu Jakości; Zarządzanie ryzykiem; Rejestr ryzyka i analiza ryzyka; Zamykanie Projektu; Omówienie zasad obowiązujących na egzaminie; Testowy egzamin PRINCE2® Foundation.
Szkolenia prowadzone będą metodą wykładową i warsztatową oraz zakończą się egzaminem w instytucji posiadającej akredytację dla metodyki PRINCE2. Produktami zadania i źródłami ich weryfikacji będą: 24 godzin szkolenia dla 5 osób (listy obecności, program szkolenia, umowa z usługodawcą); 5 sztuk podręcznika PRINCE2 dla uczestników szkolenia (lista potwierdzająca ich odbiór); 5 kompletów materiałów szkoleniowych (lista potwierdzająca ich odbiór); 5 certyfikatów ukończenia szkolenia akredytowanego (kopie certyfikatów); 5 certyfikatów potwierdzających zdanie egzaminu (kopie certyfikatów).

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content