Modernizacja warstwy fizycznej

///

Modernizacja warstwy fizycznej- okablowania + wymiana urządzeń sieciowych

zamówione:

data: 14.04.2011r.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia ofert na dostawę z wdrożeniem urządzeń sieciowych (wg specyfikacji zawartej w załączniku 1 do tego zapytania) realizowanego w ramach elementu składowego „Urządzenia sieciowe (warstwa 2 – 7 modelu OSI)” realizowanego projektu „WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Oferta powinna spełniać następujące warunki:

1.powinna być przygotowana w walucie polskiej;

2.powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wdrożenia ze szkoleniem autoryzowanym personelu WSZiB w zakresie technologii dotyczących dostarczanego sprzętu;

3.każdy ze składników powinien posiadać 5 letnią gwarancję obejmującą również aktualizację jego oprogramowania. Uwaga ta nie dotyczy produktów firmy AdRem oraz HP;

4.sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być sprzętem fabrycznie nowym. Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Sprzęt powinien być nie starszy niż 6 miesięcy;

5.sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem zakupionym w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie żądał dostarczenia dokumentu potwierdzającego w/w informacje wystawionego przez przedstawiciela producenta. Jeśli producent nie posiada przedstawicielstwa w Polsce, Zamawiający dopuszcza dostarczenia potwierdzenia z europejskiego biura wraz z tłumaczeniem na język polski (jeśli zostało wystawione w innym języku niż polskim). Potwierdzenie należy dostarczyć wraz z dostawą;

6.wykonawca przedstawi oświadczenie producenta o autentyczności oferowanego sprzętu oraz o legalności dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania;

7.wszystkie dostarczone komponenty każdego urządzenia w ramach danego urządzenia muszą pochodzić od tego samego producenta;

8.sprzęt oraz elementy dostarczone w ramach oferty muszą posiadać świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji producenta.

Płatność za sprzęt, którego dotyczy zapytanie może być najwcześniej dokonana w drugiej połowie lipca 2011 r. Oferta powinna zawierać przewidywany czas dostawy. Zakup będzie realizowany tam gdzie będzie to możliwe jako zakup sprzętu sieciowego dla uprawnionej jednostki edukacyjnej.

W razie pytań dotyczących zapytania cenowego lub zauważonych nieścisłości prosimy o kontakt.

Prosimy o podesłanie oferty cenowej w formie elektronicznej do czwartku 01.04.2011r. włącznie na adres tomwoj@wszib.edu.pl oraz złożenie oferty w naszej siedzibie przy al. Kijowskiej 14, piętro 4, pok. 417 lub 415, w godz. 8:00 – 16:00 do piątku 02.04.2011 r. włącznie.

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do oferty cenowej lub jej fragmentu WSZiB zwróci się o ich wyjaśnienie przez e-mail (prosimy o podanie adresu w ofercie) i oferent zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych. Brak odpowiedzi w tym czasie będzie traktowany jako rezygnacja ze złożonej oferty.

W przypadku części oferty na elementy sieciowe HP zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia tych pozycji z całego zamówienia i dokonanie osobnego zakupu. Pozostałą część zapytania należy traktować jako całość.

Z poważaniem,

dr inż. Tomasz Wojdyński

Dyrektor działu IT, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości al. Kijowska 14, 30-079 Kraków; mob. +48 501 699 757

Załącznik 1


data: 6.10.2010r.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zwraca się z zapytaniem o złożenie ofert (osobno na każdy opisany niżej „wyszczególniony element składowy zadania”) na wykonanie instalacji zintegrowanej z działającym w budynku przy al. Kijowskiej 14 w Krakowie systemem sterowania (oświetleniem, c.o., roletami w auli – sala 13K, roletami wejściowymi w dziekanacie) w standardzie KNX wg poniższych specyfikacji w ramach realizowanego projektu:
„WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ”
dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Elementy specyfikacji zamawianych systemów:

Zgodnie z „Wyszczególnione elementy składowe zadania” poz. 5.5 o nazwie: wizualizacja stanu urządzeń – oświetlenie, temperatura, elektrozawory – oprogramowanie:

Przedmiotem tej oferty jest dostarczenie oprogramowania umożliwiającego wizualizację uszczegółowioną poniżej oraz jego instalację na wskazanym przez Uczelnię serwerze umieszczonym w serwerowni. Wizualizacja ma na bieżąco odwzorowywać parametry i rzeczywisty stan pracy poszczególnych urządzeń, w tym co najmniej temperaturę w pomieszczeniach (zadana i aktualna), otwarte okna, przegrzanie lub zamarzanie pomieszczeń, poziom włączenia poszczególnych lamp (w %) oraz wizualizacja ma umożliwiać zadawanie (sterowanie) możliwymi do zdalnej obsługi parametrami elementów systemu. Sterowanie i zarządzanie powinno odbywać się poprzez dowolny komputer z przeglądarką internetową (co najmniej IE) w sieci lokalnej.
Oprogramowanie do wizualizacji musi mieć możliwość łatwej rozbudowy i upgrade’u do większej ilość monitorowanych urządzeń i parametrów.

Zgodnie z „Wyszczególnione elementy składowe zadania” poz. 5.4 o nazwie: centralny/zdalny restart kiosków informacyjnych – instalacja:

Przedmiotem tej oferty jest system, który ma umożliwiać restart stanowisk SUSZI rozmieszczonych po całym budynku przy pomocy istniejącego panelu dotykowego w helpdesku (hol główny), przycisków KNX umieszczonych w serwerowni (lub innym wskazanym pomieszczeniu działu IT). Dodatkowo restartu będzie można dokonać przez:
– oprogramowanie do wizualizacji systemu (ujęte w punkcie pierwszym),
– zdalnie –poprzez sieć Internet.

Zgodnie z „Wyszczególnione elementy składowe zadania” poz. 6.5 o nazwie: system informacji o zagrożeniach: woda, temperatura, brak zasilania:

Przedmiotem tej oferty jest monitoring, który dotyczy pomieszczeń 4 serwerowni (jednej na piętrze 4 oraz trzech w przyziemiu), w których to należy zainstalować urządzenia w standardzie KNX pozwalające na pełną kontrolę temperatury zarówno w samym pomieszczeniu jak i szafach serwerowych. System ma także na bieżąco monitorować stan zasilania agregatów klimatyzacji oraz ma informować o pojawieniu się w pomieszczeniu wody.
Informacje o stanie poszczególnych parametrów mają być przesyłane na istniejący panel dotykowy umieszczony w recepcji oraz na serwer z oprogramowaniem do wizualizacji systemu (który ujęty jest w punkcie pierwszym niniejszego zapytania cenowego).
Stany alarmowe mają być wysyłane w formie priorytetów na istniejący panel dotykowy umieszczony w helpdesku (hol główny), do serwera wraz z wizualizacją systemu, a także w formie wiadomości SMS do uprawnionych osób.

Wykonanie usług ma zawierać komplet urządzeń pracujących w standardzie KNX wraz z ich uruchomieniem i niezbędnym oprogramowaniem.
Uruchamianie powyższych systemów nie może w żaden sposób negatywnie wpływać na bieżącą pracę systemu KNX objętego gwarancją.
Ze względu na rozpisanie tych pozycji we wniosku prosimy o złożenie 3 ofert na każde z „wyszczególnionych elementów składowych zadania”.
Ze względu na konieczność zachowania gwarancji obecnie wykonanej instalacji, z którą powyższe systemy mają być zintegrowane, firmy składające ofertę muszą posiadać certyfikat EIB/KNX oraz wykazać pracownika, który znajduje się na oficjalnej liście partnerów uprawnionych do instalowania systemów w standardzie KNX.
Firma składająca oferty powinna także przedłożyć listę z realizacją podobnych usług (co najmniej dwóch) za okres ostatnich dwóch lat (z podaniem wartości, terminu i rodzaju dostawy).
Składane oferty powinny wskazywać możliwy (ze strony oferenta) termin wykonania. Prace oraz fakturowanie powinny odbyć się w październiku lub pierwszej połowie listopada 2010 r.
Proszę o podesłanie ofert e-mailem oraz złożenie osobiście (lub wysłanie listem poleconym) w naszej siedzibie przy al. Kijowskiej 14, piętro 4, pok. 417 lub 415 – dział IT w godz. 8:00 16:00 do czwartku 14.10.2010r. włącznie.
W przypadku dodatkowych pytań, zorganizowania ewentualnej wizji lokalnej ze wskazaniem miejsc dołączenia się do magistrali istniejącej instalacji KNX, dostępu do istniejącej dokumentacji (przekroje budynku), prosimy o kontakt z:
dr. inż. Tomaszem Wojdyńskim
al. Kijowska 14,
30-079 Kraków
tel. mob. 501 699 757

Galeria- przyjęcie zamówionych urządzeń sieciowych

Galeria- porządki sieciowe w serwerowaniach i uplinki światłowodowe


gbadb

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content