POZYTYWNA OCENA PKA DLA INFORMATYKI

///
21 wrz '17

Polska Komisja Akredytacyjnadokonała oceny  programowej na kierunku  Informatyka w naszejUczelni.  Spośród  ośmiu kryteriów jakościowych oceny, wsparcie wprocesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia uzyskało ocenę„wyróżniającą”, pozostałe siedem kryteriów tj,: koncepcja kształcenia, misja,strategia, program kształcenia, wewnętrzny system zapewniania jakości,umiędzynarodowienie oraz infrastruktura otrzymały ocenę „w pełni”. Uzyskanaocena jest  najwyższą z dotychczasowych ocen PKA przyznanych naszejUczelni.


Skip to content