Porozumienie WSZiB-AGH

///
5 lip '01

Dnia 5 lipca 2001 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wyższ± Szkoł± Zarz±dzania i Bankowo¶ci w Krakowie i Akademi± Górniczo – Hutnicz± im. Stanisława Staszica w Krakowie. Porozumienie to dotyczy okre¶lenia ramowych zasad współpracy w zakresie kształcenia: podjęte zostan± działania prowadz±ce do stałego wzbogacania i wzajemnego wykorzystania bazy nauczania poprzez Internet, AGH stworzy przyjazn± atmosferę do podejmowania studiów zawodowych w WSZiB dla kandydatów, którzy nie zostan± przyjęci na AGH, strony porozumienia będ± wzajemnie prowadzić promocję wydawnictw – zwłaszcza dydaktycznych, – uczelnie będ± wspierały różne formy współpracy samorz±dów studenckich, AGH stworzy warunki wyróżniaj±cym się absolwentom WSZiB do kontynuowania nauki na magisterskich studiach uzupełniaj±cych, uczelnie podejm± współpracę w celu realizowania wspólnych inicjatyw edukacyjnych na terenie województwa małopolskiego.


Skip to content