Oblicza nowych mediów

///
22 mar '10
Oblicza Nowych Mediów – konferencja pod takim tytułem odbyła się w uczelni 18 i 19 marca 2010 r. Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem specjalistów. Wygłoszono 32 referaty; oprócz prelegentów z naszej uczelni, referaty wygłosili pracownicy Uniwersytetów Jagiellońskiego i Pedagogiczneg o w Krakowie, Uniwersytetów : Warszawskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwestetu Lubelskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marii Curie Składowskiej z Lublina, Śląskiego, Gdańskiego i Warmińsko-Maz urskiego z Olsztyna, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akade mii Humanistycznej Giejsztora Uniwersytetu, Politechniki Warszawskiej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Akademi Techniczno-Humanistyc znej w Bielskiu

Skip to content