Przygotowanie wniosków o przyznanie środków pomocowych z Unii

///
10 cze '03

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu: "Przygotowanie wniosków o przyznanie środków pomocowychz Unii Europejskiej"organizowanym w ramach Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej prowadzonych pod patronatem Sekretarza Komitetu Integracji EuropejskiejMinister Danuty HubnerProblematyka szkolenia: Część informacyjna (5 godzin): 1. Fundusze przedakcesyjne: PHARE, ISPA, SAPARD.2. Obszary i zasady wykorzystania środków.3. Możliwości i obszary absorpcji funduszy strukturalnych po integracji z UE.Część warsztatowa (15 godzin): 4. Tryb ubiegania się o środki pomocowe.5. Metody oceny projektów inwestycyjnych wg standardów UE.6. Zarządzanie projektami w Unii Europejskiej &8211; przykłady projektów.7. Przygotowanie wniosków o przyznanie środków pomocowych (metodologia budowy projektu: matryca logiczna; elementy projektu: fiszka projektu, cele projektu, opis projektu, ramy instytucjonalne, finansowanie, kontrakty, harmonogram realizacji zadań, zgodność z zasadami programowania, oddziaływanie projektu na społeczność i środowisko, kryteria finansowe i inwestycyjne, uwarunkowania projektu, zagrożenia i ryzyko w realizacji projektu).Szkolenie ma charakter warsztatowy i polega na przekazaniu umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Elementem warsztatów będzie przedstawienie przykładowych projektów, które uzyskały wsparcie finansowe w ramach funduszy przedakcesyjnych oraz projektów finansowanych w UE z programów strukturalnych. Warsztaty zakończą się przygotowaniem przykładowego projektu, gotowego do złożenia w ramach uruchomionych obecnie programów. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 550 zł od osoby i obejmuje 20 godzin zajęć oraz komplet materiałów informacyjno-szkoleniowych.


Skip to content