Prelegenci UrbanTalk

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie


Profesor  zwyczajny dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski jest założycielem i od 26 lat Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzani i Bankowości w Krakowie.

Stopnie i tytuły Naukowe uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ćwierć wieku temu założył nieabuliczną uczelnię wyższą, której mury opuściło już niemal 25 tysięcy absolwentów.

Angażuje się w działalność obywatelską m.in. był założycielem i przez 3 lata prezesem Fundacji Klubu Ekologicznego.

Jest animatorem studenckiego ruchu naukowego, nowoczesnych form kształcenia, angażuje się w prace małopolskich firm okołobiznesowych.

Filip Suchoń
Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej


Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W ramach badań porusza kwestie historycznych związków miasta i fortyfikacji, rewitalizacji struktury urbanistycznej i roli fortyfikacji nowożytnych w przestrzeni współczesnego miasta. Zajmuje się upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy, m.in. w ramach spotkań naukowych Komisji Architektury i Urbanistyki PAN w Krakowie. Jest członkiem Austriackiego Towarzystwa Badań Fortyfikacji (Österreichische Gesellschaft für Festungsforschung) z siedzibą w Wiedniu. Autor ekspertyz i dokumentacji projektowej dla prac przy zespołach zabytkowych fortyfikacji.

 

Wojciech Miecznikowski
Architekt


1974 – Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Od 1975 r. – pracował na Politechnice Krakowskiej w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

W latach 1987 do 1991 – visiting professor w School of Architecture and Planning University of Tennessee w Knoxville, USA. Po powrocie do Polski, kontynuował pracę na Politechnice Krakowskiej do 1994 r. 

Od 1991 – współzałożyciel i następnie członek zarządu DDJM Biuro Architektoniczne, obecnie BE DDJM Architekci;

Od 1974 r. – udział w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, uzyskując szereg nagród i wyróżnień;

Od 1994 – członek SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich.

 

Dominika Długosz
Architektka


Architekt z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków architektury. W latach 2018-2022 Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie wykładowca w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. 

  • Od października  2023 roku Wykładowca w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć: „Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne w obszarach dziedzictwa kulturowego”, „Projektowanie konserwatorskie”, „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki – identyfikacja, dokumentacja i metodologia badań” oraz  „Heritage protection of Architecture and Urban Environment-identification, documentation and research metology” prowadzone dla studentów ERASMUS; 
  • 2021-2022 r.  –  Wykładowca na Podyplomowych Studiach Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej; 
  • Opiekun pomocniczy pracy doktorskiej realizowanej w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej; 
  • W latach 2018-2022 Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. W ramach piastowanego stanowiska prowadzenie oraz nadzorowanie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie i opiece nad zabytkami z terenu miasta Krakowa i Województwa małopolskiego; wskazywanie kierunków działania dla kluczowych inwestycji i projektów w obszarze obiektów zabytkowych; koordynowanie merytorycznej i organizacyjnej pracy jednostek wydziałowych; ustalanie kierunków działania oraz podejmowanie innych obowiązków powierzonych przez WKZ w Krakowie;  udział w misjach UNESCO organizowanych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 
  • 2021 r.  –  ukończone studia podyplomowe: Dyplomacja kulturalna; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
  • Laureatka odznaczeń ministerialnych w tym nagroda za pracę doktorską w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2021 – przyznana przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków; 
  • Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków; 
  • Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP; 
  • Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa; 
  • Uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz szkoleń w obszarze dziedzictwa kulturowego oraz konserwacji zabytków. 

 

Dawid Sporysz
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY NOHO INVESTMENTSP. Z O.O.


DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY NOHO INVESTMENTSP. Z O.O.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończył podyplomowe studia z zakresu gospodarki nieruchomościami organizowane przez Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami deweloperskimi, na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Dyrektora Sprzedaży, Dyrektora Zarządzającego oraz pełniąc funkcję Członka Zarządu. Jego portfolio obejmuje szereg projektów deweloperskich w Krakowie, Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu o łącznej powierzchni przekraczającej 150 000 PUM. Aktualnie Dyrektor Zarządzający NOHO Investment -dewelopera mieszkaniowego w segmencie gremium wytyczającego nowe standardy na rynku nieruchomości.

 

Waldemar Domański
Twórca Grupy Pogromcy Bazgrołów


Pomysłodawca wielu projektów kulturalno-społecznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Jedna gazet nazywała go „Miotaczem Idei”. Posługując się krótkimi tekstami, kierowanymi do mediów, instytucji, urzędów lub społeczeństwa, od wielu lat skutecznie wdraża i realizuje większość swoich pomysłów. Autor kilkuset audycji tematycznych w Radiu Kraków m.in.: Biblioteka Polskiej Piosenki, Poranne Gadki, Bełkotnik Towarzyski. Redaktor miesięcznika Piosenka. Bohater wielu artykułów prasowych, reportaży, wywiadów i programów telewizyjnych, takich jak np. Memento Vitae – koncert bez bisów i oklasków, narrator w filmach dokumentalnych o Krakowskiej Lekcji Śpiewania i polskich kolędach. Od kilku lat prowadzi zajęcia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ucząc tworzenia krótkich form retorycznych.

Zawodowo pracuje jako dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, jedynej tego rodzaju instytucji w Europie, która zajmuje się opracowaniem, udostępnianiem informacji oraz ich prezentacją w Internecie polskiej pieśni i piosenki. W Cyfrowej Bazie BPP znaleźć można ponad 100 000 rekordów, z czego ponad 6000 stanowią biogramy autorów tekstów i muzyki oraz historie zespołów, a także wykonawców. Większość pieśni i piosenek opatrzona jest przypisami, w których poza wskazaniem autorów tekstów i muzyki, znajduje się geneza powstania utworu. Cyfrowa Biblioteka odnotowuje niemal dwa miliony wejść miesięcznie!

 

Robert Piaskowski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury


Menadżer i animator kultury, pedagog, muzyk. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych sektorach kultury, początkowo jako działacz organizacji pozarządowych, następnie związany z Krakowskim Biurem Festiwalowym, w którym pełnił funkcję dyrektora ds. programowych. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

Odpowiadał za politykę programową KBF, w tym za najważniejsze międzynarodowe festiwale w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara (muzyka dawna), Sacrum Profanum (muzyka współczesna), Wianki – Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie (muzyka popularna), cykl ICE Classic ( muzyka klasyczna), Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza (literatura). Nadzorował działalność Krakow Film Commission i realizację programu Filmowy Kraków. Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem FMF – krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej.

Jako członek Konwentu Strategii Rozwoju Kultury dla Krakowa brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury Krakowa do 2030 roku. Koordynował proces aplikowania Krakowa do sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie Literatury (UCCN), który Kraków otrzymał w 2013 r. Jest współtwórcą programu Miasta Literatury UNESCO. W obszarze zarządzania dziedzictwem był przedstawicielem Krakowa w międzyresortowym zespole Ministra Kultury przygotowującym 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie; współorganizatorem kongresu miast kreatywnych UNESCO, a także reprezentantem Prezydenta Krakowa na XV Światowy Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Reprezentuje Kraków w relacjach z OWHC, EFA, Festival Cities Network. Jest członkiem Rady Zarządzającej Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN, organizacji skupiającej miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy.

Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Artur Wabik
Artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury


Artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury. Od 1996 r. związany z ruchem graffiti a następnie ze street artem, autor murali i instalacji w przestrzeni publicznej.

Autor muralu w Pawilonie Polski na EXPO 2015 w Mediolanie. W latach 2016–2017 dyrektor artystyczny konkursu na rzeźbę na skwerze Mariana Eilego w Krakowie. Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora artystycznego międzynarodowego konkursu na projekt muralu na budynku Galerii Krakowskiej. W 2018 r. kurator wystawy „Teraz Komiks!” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 2022 r. członek Zespołu ds. Murali przy Urzędzie Miasta Krakowa. 

Paweł Obrzut
Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu UMWM


Absolwent transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność Transport miejski. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wcześniej kierownik Zespołu ds. Organizacji Transportu Zbiorowego i Integracji Transportowej. Jest odpowiedzialny m.in. za organizację transportu kolejowego w województwie i planowanie strategiczne w obszarze transportu.

Od początku pracy zawodowej związany z tematyką publicznego transportu zbiorowego. W swoich działaniach kieruje się ideą integracji systemów transportowych. Koordynował prace nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim, uczestniczył w tworzeniu systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i jego rozwoju. Członek Rady Eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powołanej przez Ministra Infrastruktury.

Marcin Hyła
Wiceprezes ogólnopolskiego stowarzyszenia Miasta dla Rowerów


Wiceprezes ogólnopolskiego stowarzyszenia Miasta dla Rowerów. W 1992 roku założył inicjatywę (dziś stowarzyszenie) Kraków Miastem Rowerów. Tworzył Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno – Promocyjny finansowany przez Global Environment Facility (GEF, 2002-2006). Autor między innymi standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Krakowa (2004, 2018) i wielu polskich miast, reformy przepisów ruchu drogowego w Polsce (2011-2015) czy aktualizacji Studium Podstawowych Tras Rowerowych Krakowa (2019). Doradzał zarządowi woj. małopolskiego przy tworzeniu projektu VeloMałopolska (2014).

Łukasz Gryga
Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżynier Ruchu Urzędu Miasta Krakowa


Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej oraz podyplomowo Politechniki Krakowskiej. Od najmłodszych lat zainteresowany motoryzacją, transportem, inżynierią ruchu oraz nowoczesnymi technologiami. Od 2008 roku zajmuje się zawodowo Inteligentnymi Systemami Transportowymi (tzw. Systemy ITS), w szczególności z zakresu sterowania ruchem drogowym i priorytetów dla transportu zbiorowego oraz szeroko pojętą inżynierią ruchu. Uczestnik wielu projektów od tworzenia dokumentacji, opiniowania, programowania, wdrożeń, odbiorów po utrzymanie i nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem rozwiązań. Przez prawie 10 lat pracował w ramach Centrum Sterowania Ruchem w Krakowie. Od 2019 roku dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa. Dodatkowo członek rady programowej cyklu ogólnopolskich konferencji „Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, „Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach”, programu poprawy bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Kraków”, a także przewodniczący Zespołu ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Autor publikacji z zakresu ruchu drogowego (Systemy ITS, bezpieczeństwo ruchu drogowego).

Piotr Ogórek
Koordynator krakowskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich


przez 15 lat dziennikarz mediów ogólnopolskich i lokalnych, obecnie koordynator krakowskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich

dr Magdalena Kowalska-Musiał
Prodziekan Wydziału Zarządzania, Finansów i Informatyki WSZiB w Krakowie.


Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracę magisterską dotyczącą aukcji dzieł sztuki obroniłam w 1999 r., a doktorską z marketingu relacji w 2011 r.  

Interesuję się procesem kształtowania tożsamości instytucji, budową i realizacją spójnych strategii wizerunkowych oraz procesów komunikacji, w wyniku których powstają struktury relacji. 

Od 1999 roku związana jestem z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Podczas spotkań ze studentami i kursantami odkryłam swoją pasję życiową, jaką jest identyfikacja trwałych wartości w marketingu. Od 2018 r jestem członkiem Akademii Stylu. 

Filip Szatnik
Prezes Zarządu EkoMałopolska


W latach 2006–2016 obejmował stanowisko rzecznika prasowego Urzędu Miasta Krakowa. Następnie, koordynator promocji w Tauron Arenie Kraków. W latach 2017-2019 rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dalej, do 2021 dyrektor innowacyjnego projektu EkoMałopolska. Do 2022 dyrektor marketingu w NCA. sp. zoo. Przez wiele lat koordynował zarządzanie informacją i relacje z mediami w Urzędzie Miasta Krakowa. Jest współautorem miejskich projektów promocyjnych. Pomysłodawca wielu przedsięwzięć promocyjnych i informacyjnych. Współpracował przy miejskich projektach dotyczących przestrzeni publicznej. Tworzył system informacji towarzyszący takim wydarzeniom jak pogrzeb pary prezydenckiej w 2010 roku, wizyty papieży w Krakowie, EURO 2012, spotkanie ministrów obrony państw NATO, prezydencja Polski w Unii Europejskiej, a ostatnio ME w piłce ręcznej mężczyzn i Światowe Dni Młodzieży. Prowadził media wydawane przez Urząd Miasta Krakowa: portal krakow.pl, dwutygodnik KRAKÓW.PL, telewizję miejską oraz promujące stolicę Małopolski media społecznościowe. Filip Szatanik jest absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Patryk Salamon
Redaktor naczelny portalu informacyjnego – LoveKraków.pl.


Redaktor naczelny największego krakowskiego portalu informacyjnego – LoveKraków.pl. Zajmuje się w szczególności strategicznymi inwestycjami komunikacyjnymi w Krakowie oraz Małopolsce. Wielokrotny panelista Europejskiego Kongresu Samorządów, Forum Innowacji oraz Forum Europa-Ukraina. Doradza samorządom w sprawach transportowych i inwestycyjnych, twórca ramowego planu medialnego dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
Pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej


Jest pracownikiem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. 

Studia na specjalności „samochody i ciągniki” ukończył na Politechnice Krakowskiej w 1977 r. Na tej uczelni obronił w 1986 r. doktorat, a w roku 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, a obecnie kieruje Katedrą Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej. Odbył liczne staże naukowo-badawcze w ośrodkach zagranicznych m.in.: w Technische Universität Dresden, a w latach 1987–89 przebywał na stypendium, a następnie na stażu naukowym w Ruhr Universität Bochum w Niemczech.  

Krąg jego zainteresowań naukowo-badawczych wyznaczają trzy grupy problemów.  

Pierwsza grupa badań, które prowadzi, obejmuje poszukiwanie rozwiązań i systemów zmniejszających emisję toksycznych składników spalin ze środków transportu.  

Drugi obszar dotyczy wykorzystania wodoru oraz odpadowych gazów przemysłowych i biologicznych do celów energetycznych.  

Trzeci zakres wyznaczają badania nad nowymi systemami napędu pojazdów, m.in. badania eksploatacyjne pojazdów hybrydowych oraz pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi.  

Prof. Marek Brzeżański od wielu lat jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej. W marcu 2019 r. został powołany do Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, działającej przy prezydencie Krakowa i pełni funkcję wiceprzewodniczącego.  

Anna Dworakowska
Współzałożycielka i koordynatorka ruchu Polski Alarm Smogowy


Współzałożycielka i koordynatorka ruchu Polski Alarm Smogowy, który zrzesza około 50 lokalnych grup działających na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Od 2012 zajmuje się rozwojem strategii, polityk i instrumentów ochrony powietrza. Są to między innymi takie zmiany prawne jak: normy jakości węgla, standardy emisyjne dla kotłów, uchwały antysmogowe, czy strefy czystego transportu, a także takie instrumenty finansowe jak wart ponad 100 miliardów zł program Czyste Powietrze, udzielający dotacji do likwidacji pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. Koordynatorka zdalnych badań emisji zanieczyszczeń z samochodów poruszających się po ulicach Krakowa. 

Julita Ewert-Stawowy
Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska


Finansistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie funduszy europejskich. Specjalizuje się w koordynacji i zarządzaniu portfelem projektów o znaczeniu metropolitalnym. Zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na problemach zarządczych, w szczególności możliwościach wspierania uczestników procesu realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz maksymalizacji korzyści płynących z partnerskiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej. W codziennej pracy fascynuje ją dynamiczny proces zachodzących zmian oraz ciągły rozwój, wynikający z kontaktu z innymi ludźmi. Pasjonatka aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz wdrażania metody design thinking tak w pracy, jak i w życiu.

Elżbieta Kantor
Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa


– absolwentka handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów MBA na tej uczelni. Przez 10 lat zarządzała turystyką w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, a od 5 lat jest dyrektorem Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Zrealizowała z sukcesem szereg przedsięwzięć skupionych na budowaniu marki oraz promocji Krakowa i Województwa Małopolskiego w kraju i zagranicą. Swoje kompetencje i doświadczenie wykorzystuję tworząc i angażując się w projekty służące rozwojowi gospodarczemu miasta w obszarze turystki. Obecnie planuje i koordynuje prace nad realizacją założeń „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021 – 2028”, uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa w marcu 2021r. 

dr Borys Makary
Wicekanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.


Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Wykładowca akademicki, ekonomista oraz artysta. Zajmuje się zagadnieniami makroekonomicznymi, a w szczególności wpływem robotyzacji i sztucznej inteligencji na gospodarkę. W pracy zawodowej aktywnie łączy aspekty ekonomiczne oraz artystyczne jako wzajemnie oddziałujące na siebie środowiska. Członek “The Council for 21st Century Progressive Economy” w Wiedniu. 

Katarzyna Wysocka
Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.


Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa. Odpowiedzialna za kwestie związane ze wspieraniem rozwoju innowacyjnej gospodarki i rewitalizacją przestrzeni miejskiej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zarządzania i prawa. 

Rafał Marek
Krakowska Izba Turystyki


Jeden z liderów turystycznego samorządu gospodarczego w Krakowie, inicjator i organizator wielu wydarzeń m.in. Travel Meetings Krakow Małopolska #TMKM2019, śniadań turystycznych, study tourów skierowanych do przedstawicieli branży turystycznej, podczas których promuje Kraków i Małopolskę. Organizowane wydarzenia mają na celu budowę relacji wśród uczestników spotkań, możliwości rozwoju i tak bardzo potrzebnej integracji do realizacji kolejnych wspólnych projektów. Jako przedstawiciel i ekspert zasiada w wielu zespołach roboczych w Krakowie i Małopolsce.  

Pracę w turystyce rozpoczął w 1993 roku w Wojewódzkim Szkolnym Związku Sportowym organizując wydarzenia i obozy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, następnie pracował w krakowskich biurach podróży koordynując sprzedaż agencyjną oraz logistykę i transport turystyczny. Od 2008 roku jest czynnie zaangażowany w działania społeczne skierowane dla branży turystyczno-transportowej, reprezentuje branżę w rozmowach z włodarzami w zakresie organizacji transportu turystycznego. Zaangażowanie to zostało docenione przez Izbę Turystyki RP, w której w okresie 2013-2015 roku pełnił obowiązki wiceprezesa, dalej 2015-2020 wiceprezesa, a od 2020 roku prezesa Krakowskiej Izby Turystyki. W 2020 roku był jednym z pomysłodawców i koordynatorów Polskiej Rady Turystyki organizacji skupiającej 21 samorządów gospodarczych z całej Polski. 

Podczas pracy zawodowej ukończył Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego na kierunku Zarządzanie organizacjami (2013) oraz studia drugiego stopnia w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej na kierunku Menedżer Turystyki (2016).  Od roku 2008 jest również krakowskim przedsiębiorcą prowadzącym własną firmę Consulting RM. 

 

Robert Pawlusiński
Nauczyciel akademicki w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego


– nauczyciel akademicki w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania gospodarki turystycznej w skali lokalnej i regionalnej, marketingu turystycznym oraz miejskiej polityce turystycznej. W ostatnich latach jego badania koncentrują się wokół zagadnień funkcjonowania gospodarki miasta nocą. Członek Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce i oraz Krakowskiego Forum Turystycznego. Uczestniczył w przygotowaniu założeń Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028. 

Tomasz Daros
Przewodniczący Dzielnicy I Stare Miasto


Przewodniczący Dzielnicy I Stare Miasto 

Od 2018 roku Radny Rady Miasta Krakowa, w której pełni funkcję Przewodniczącego komisji Promocji i Turystyki RMK. Swoją pracę samorządową rozpoczął w 2006 roku, zostając Członkiem Rady Dzielnicy I Stare Miasto. W 2014 roku wybrany na Przewodniczącego Dzielnicy I Stare Miasto. Współtwórca pierwszego Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. Absolwent Prawa oraz studiów podyplomowych Zarządzania i Audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie Radca Prawny prowadzący swoją kancelarię prawną.  

Tomasz Pytko
pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedsiębiorca, działacz społeczny.


– pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się popularyzacją nauki, przedsiębiorca, ale przede wszystkim działacz społeczny. Od kilkunastu lat angażuje się w różne projekty społeczne, które współtworzył i koordynował. Przez 6 lat był prezesem Stowarzyszenia All In UJ, był zaangażowany również w Fundację Projekt: Polska czy TEDxKraków, obecnie kieruje powstaniem Fundacji Chodźże do teatru. W przestrzeni miejskiej zaangażowany w wszelakie procesy konsultacyjne, współtworzył i przewodniczył Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, był członkiem KDO ds. kultury. Od 4 lat jest Ambasadorem Budżetu Obywatelskiego i zasiada w Radzie Budżetu Obywatelskiego. Przez dwa lata prowadził autorską audycję „ToMasz w Krakowie” w grupie RMF w radiu Radiofonia 100,5 FM. Prowadzi również bloga i vloga o takim tytule, w ramach którego porusza różne aktualne tematy miejskie, ale i związane z historią i dziedzictwem Krakowa. Więcej informacji na https://www.facebook.com/ToMaszwKrakowie/ oraz https://tomaszwkrakowie.pl/   

Mikołaj Sazonov
Członek zarządu Stowarzyszenia Twój Wybór


Członek zarządu Stowarzyszenia Twój Wybór i działacz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, prowadzi również działania na rzecz edukacji obywatelskiej, edukacji klimatycznej i adaptacji miast do zmian klimatu.

Gosia Szymczyk-Karnasiewicz
Fotografka, dokumentalistka, lokalna liderka


ur. 1975 w Świeciu – fotografka, dokumentalistka, lokalna liderka, założycielka grupy sąsiedzkiej Aktywni mieszkańcy osiedla Centrum D, wnioskodawczyni projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, w tym „Aleja Róż na nowo”. Pisze wnioski do inicjatywy lokalnej, dzięki czemu w alei Róż mieszkańcy i mieszkanki wspólnie sadzą róże w ramach przedsięwzięcia „Ogród różany rozproszony” – jak podaje Wikipedia. W akcji Masz Głos prowadzi kampanię „W off-line potrzebujemy chodników”. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów artystycznych z mężem Jerzym Karnasiewiczem oraz społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Jest członkinią zespołu Domu Utopii – Międzynarodowego Centrum Empatii przy Teatrze Łaźnia Nowa.

Patrycja Chlebus-Grudzień
Socjolożka, jedna z inicjatorek Muzeum HERstorii Sztuki w Krakowie


–  socjolożka, jedna z inicjatorek Muzeum HERstorii Sztuki w Krakowie. W prowadzonych badaniach zajmuje się oczekiwaniami oraz wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi placówkami muzealnymi. W swoich pracach porusza wątki takie jak partycypacja w instytucjach kultury, zjawisko robienia zdjęć na wystawach lub budowanie wspólnot wokół placówek muzealnych. Współpracowała m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury czy Muzeum Polin. Pracuje w zespole badającym wolontariat na Festiwalu Kultury Żydowskiej.   

Paweł Hałat
Współzałożyciel i prezes krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto


Geograf, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel i prezes krakowskiego stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Brał udział w opracowaniu licznych strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów wykonalności, programów rewitalizacji oraz analiz społeczno-ekonomicznych i przestrzennych. Autor i współautor opracowań i publikacji dotyczących przestrzeni, polityki miejskiej i regionalnej.  

Edyta Kruk
Radna Dzielnicy I Stare Miasto


ur. 13 12 1977 w Krakowie, z wykształcenia kosmetolog. Prowadzi własną firmę od ponad 20 lat. Od dłuższego czasu społecznie zaangażowana mieszkanka w rozwój miasta, a od roku 2019 członek Rady Dzielnicy 1 Stare Miasto. Przewodnicząca Komisji Edukacji współpracuje z komisjami infrastruktury, sportu, ochrony zabytków i zieleni. Wspiera ideę budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej.

Mateusz Płoskonka
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia


Z wykształcenia urzędnik administracji publicznej oraz specjalista w zakresie współczesnej dyplomacji w stosunkach międzynarodowych. Stypendysta Programu International Visitor Leadership organizowanego przez U.S. Department of State dot. zasad funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych oraz zagadnień dot. praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich, ochrony i równego traktowania. Certyfikowany Animator samorządowy ds. współpracy z III sektorem. W Urzędzie Miasta Krakowa zatrudniony od 2002 r. oraz audytor wewnętrzny w zakresie Polityki Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa. Praktyk partycypacji, działa na rzecz wzmacniania dialogu międzysektorowego. Odpowiedzialny za wdrożenie komisji dialogu obywatelskiego, procesu budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej w Krakowie. Odpowiedzialny za koordynację procesów konsultacyjnych w Mieście, politykę międzykulturową i młodzieżową. Sekretarz Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Członek Rady ds. Równego traktowania oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. realizacji Programu Otwarty Kraków przy Prezydencie Miasta Krakowa. Ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.  

Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK
Kierownik Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) (L-13) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.


Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor i współautor ok. 70 artykułów naukowych. Zarówno pracę doktorską jak i habilitacyjną bronił na Politechnice Krakowskiej z wyróżnieniem. 

Od 2012 do 2014 roku kierował Pracownią Projektowania Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PK. Od 2012 roku kieruje projektem naukowym “Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego”, będąc autorem projektu architektonicznego budynku MLBE oraz współautorem głównych założeń laboratorium. 

W 2017 roku jego habilitacja otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny Architektury i Budownictwa a książka pt. „COP. Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939. Architektura i urbanistyka” została uznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego drugą najważniejszą książką architektoniczną roku. 

W ramach pracy naukowej i dydaktycznej jego zainteresowania dotyczą budownictwa energooszczędnego i ekologicznie zrównoważonego, idei smart city, a także mikroklimatu wnętrz i jakości środowiska mieszkaniowego. Uczestniczy w konferencjach związanych z Ochroną Zabytków, jest organizatorem cyklicznej konferencji Zabytki i Energia, Nocy Naukowców (organizacja z ramienia MLBE), Dnia Wynalazków (organizacja z ramienia MLBE ) a także w programach partnerskich prowadzonych przez Miasto Kraków (Agenda Unesco). Współpracuje z licznymi instytucjami spoza Małopolski zawiązując porozumienia partnerskie, m.in. z Technicznym Uniwersytetem w Berlinie. Wykłada gościnnie Konserwację Zabytków Architektury w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów SARP, Architektów Krajobrazu SAK,  Małopolskiej Izby Architektów oraz Krakowskiego Bractwa Kurkowego. 

Jest członkiem Rad Naukowych konferencji i instytucji kulturalnych, przewodniczącym kapituły konkursu na realizację najlepszych budynków energooszczędnych w Krakowie, autorem historycznych szlaków turystycznych oraz pomysłodawcą i autorem koncepcji monety wydanej przez NBP z okazji jubileuszu Centralnego Okręgu Przemysłowego.  

Jako praktykujący architekt prowadzący autorską pracownię jest autorem projektów ponad 150 nowych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (w tym obiektów muzealnych, sądowych, kościołów, szkół, uniwersytetów) a także projektów konserwatorskich, urbanistycznych, krajobrazowych i mostowych. Jest laureatem licznych nagród architektonicznych.  

Za swoją dotychczasową pracę został nagrodzony brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, odznaczeniem „Honoris Gratia” za zasługi dla miasta Krakowa, oraz brązowym Krzyżem Zasługi.

Barbara Nawrocka
Współzałożycielka architektonicznego studia Miastopracownia


Architektka po Politechnice Krakowskiej. Współzałożycielka architektonicznego studia Miastopracownia, które zajmuje się projektowaniem miejsc spotkań od dużej (urbanistyka) do małej (meble miejskie) skali. Często współpracuje z instytucjami kultury. Wspólnie z Dominiką Wilczyńską nagrodzona Główną Nagrodą Biennale Designu w Lublanie w 2014 roku za projekt „Nanotourism”. Najchętniej projektuje lokalne centra i bierze udział w procesach partycypacyjnych. Dużo czyta, trochę pisze. Jeździ na rowerze.  

Tomasz Urynowicz
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego


Tomasz Urynowicz, 48 l., krakowianin.

Od 1998 r samorządowiec: radny dzielnicowy, Przewodniczący rady dzielnicy, Radny Miasta Krakowa, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W latach 2018 – 2021 wicemarszałek województwa.

Politolog. Zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego AWSB; pełnomocnik rektora Akademii WSB ds. Zielonej Transformacji.

dr hab. Monika Bogdanowska
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków


Dyplomowany konserwator dzieł sztuki, dr nauk technicznych, habilitacja w zakresie konserwacji dzieł sztuki. Autorka licznych publikacji z dziedziny ochrony zabytków, od 1998 jest pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 2019 została powołana na stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Łukasz Franek
Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie


Obecnie Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, wcześniej przez prawie trzy lata Zastępcą Dyrektora ds. Transportu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Jest odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego i zarządzanie ruchem rowerowym oraz pieszym.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, po okresie edukacji pozostał na Uczelni, gdzie przez dziesięć lat koordynował projekty unijne oraz krajowe w tematyce zrównoważonej mobilności, a także rozwijał własne badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu. Autor publikacji naukowych w tematyce zrównoważonej mobilności, między innymi analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania stref ograniczonego ruchu oraz organizacji transportu zbiorowego. Autor lub współautor strategii systemów transportowych dla polskich miast, zarządzania transportem zbiorowym, planów mobilności, systemów carsharing oraz bikesharing, a także korytarzy zeroemisyjnych.

Piotr Kempf
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie


Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przez wiele lat związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1 lipca 2015 roku Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od początku swojej pracy w urzędzie wielką wagę przykłada do współpracy z mieszkańcami. Słucha ich potrzeb i oczekiwań, ale również stara się poprzez szereg działań angażujących mieszkańców, włączać ich w działania dotyczące terenów zielonych. Otwarty na innowacje. W ramach nowej jednostki stworzył m.in. Zespół Konserwacji Zieleni wyposażony w nowoczesny sprzęt, który odpowiada za pielęgnację dwóch najstarszych parków Krakowa. Wprowadził nowy system umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie terenów zielonych – „Utrzymaj standard”. Zaskakuje wciąż nowymi pomysłami, energią i pozytywnym stosunkiem do świata.

Paweł Ścigalski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza


Urodził się w 1977 r. w Krakowie, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zakresu ochrony środowiska. W roku 2017 uzyskał dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego z zarządzania przedsiębiorstwem (studia typu MBA), a następnie w roku 2020 na tej samej uczelni został absolwentem studiów MBA in Community Management, które są dostosowane do dzisiejszych potrzeb samorządów poprzez kształcenie liderów i zarządzających tymi jednostkami. Zdobył doświadczenie menedżerskie w sektorze publicznym i podmiotach prywatnych. W latach 2010-2014 radny miasta Krakowa; pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa i był inicjatorem jej powołania. Współautor uchwał antysmogowych, wspierał działania na rzecz zrównoważonego transportu w oparciu o infrastrukturę rowerową. Pomysłodawca różnego rodzaju akcji ekologicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, które promują walkę o czyste powietrze i zasady zrównoważonego rozwoju.

Ewa Lutomska
Współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego i Polskiego Alarmu Smogowego


Współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego (2012 r.) i Polskiego Alarmu Smogowego (2015 r.) aktywnie zaangażowana we wszystkie procesy i kampanie prowadzone w ramach działalności ruchu na rzecz ochrony powietrza w Polsce. W Stowarzyszeniu odpowiada za projekty edukacyjne, relacje z mediami, współtworzenie kampanii informacyjnych, dzięki którym temat powietrza stał się zauważalnym problemem w Polsce. Wspólnie z innymi członkami Polskiego Alarmu Smogowego koordynuje działania ponad 50 Lokalnych Alarmów Smogowych, których członkowie aktywnie zabiegają o konkretne rozwiązania związane z likwidacja źródeł niskiej emisji.

Dzięki tym działaniom w 2019 roku w Krakowie wprowadzono po raz pierwszy w Polsce zakaz stosowania paliw stałych w celach grzewczych, co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy jakości powietrza. 

Izabela Chyłek
Krakowska animatorka kultury, trendsetterka, aktywistka w zakresie poprawy jakości życia kulturalno-społecznego mieszkańców Krakowa


Wegetarianka od ponad dwóch dekad, aktywnie udzielająca się społecznie i propagująca zdrowy tryb życia. Zapalona miejska rowerzystka, od lat udowadniająca, że funkcjonowanie od lat w wielkim mieście bez samochodu jest możliwe i może być naprawdę „cool”.

Ukończyła Mediteraneistykę i Kulturoznawstwo Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe na krakowskiej AGH, na kierunku Marketing Miejsc i Kreowanie Marek Lokalnych oraz studia podyplomowe E-marketingu w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Była konsultantką Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022. Jest w stałej kooperacji z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Wydziałem Promocji i Turystyki Miasta Krakowa i z Departamentem Marki Małopolska oraz jest uczestnikiem Krakowskiego Forum Turystycznego.

Współpracowała z największymi festiwalami w Krakowie, m.in. Sacrum Profanum, Krakowski Festiwal Filmowy, Festiwal Muzyki Filmowej, Etiuda i Anima, Kroki, Boska Komedia, Materia Prima, Netia Off Camera, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Agencją Live, Agencją Alter Art.

Była prelegentką TedxYouth 2020, twarzą programu „Kobieta Krakowa 2019” oraz ambasadorką odbywającego się w Krakowie od 2016 roku międzynarodowego szczytu wartości ekonomicznych Open Eyes Economy Summit, który przyciąga czołowych uczestników ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki.

Izabela była także właścicielką kultowej krakowskiej kawiarni „Pauza In Garden”, „Klubu Pasaż” oraz managerką „Samo Ż”. W wszystkich tych miejscach organizowała i pełniła funkcję kuratora ponad 150 wystaw, 4400 spotkań, oraz gościła ponad pół miliona gości.

Od 2017 roku jest również partnerem zarządzającym klubu HEVRE na krakowskim Kazimierzu.

Róg ulic Meiselsa i Bożego Ciała, gdzie znajduje się HEVRE jest znanym miejscem kulturalno-religijnym społeczności polskiej i żydowskiej. HEVRE istnieje w zaadaptowanym Domu Modlitwy – znaczącym historycznym budynku, który w 2017 r. wszedł w nowy rozdział lokalnej historii. Współczesny, lecz z zachowaniem tradycji, HEVRE przejawia się w kilku wyjątkowych przestrzeniach; kawiarni, restauracji, barze, klubie muzycznym i kreatywnej przestrzeni do pracy.
HEVRE to kolebka niekonwencjonalnych i ekspansywnych wydarzeń, przestrzeń, w której można doświadczać i dzielić się muzyką, sztuką, wiedzą, pomysłami na rozwój osobisty i aktywność społeczną.

Izabela Chyłek jest też współzałożycielką i organizatorką niezależnych targów mody i designu KIERMASH