Idea UrbanTalk


UrbanTalk #wyznaczamykierunkimiasta to realizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie cykl wydarzeń poświęconych ekologii i życiu w mieście. 

Celem spotkań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w debatę o kierunku rozwoju Krakowa i jego wpływie na codzienne życie mieszkańców. 

UrbanTalk to panele dyskusyjne, webinary, filmy oraz spotkania edukacyjne z mieszkańcami miasta i dla nich.

Jednym z ważniejszych czynników rozwoju miasta jest kapitał ludzki, obejmujący ludzi i ich umiejętności, od których zależy przedsiębiorczość, innowacyjność i wzrost gospodarczy. W tworzeniu kapitału ludzkiego niebagatelną rolę pełnią uczelnie wyższe. Z tego powodu wiele miast posiadających uczelnie wyższe, w swoich strategiach rozwoju jako istotne cele wymienia wzrost jakości i innowacyjności kształcenia, przyciągnięcie jak największej liczby studentów i oraz rozwijanie współpracy między środowiskami nauki, biznesu i samorządu. Taka dyskusja toczyła się, także w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości odnośnie konceptu Strategii Rozwoju Krakowa – Tu chcę żyć. Kraków 2030, która została przyjęta Uchwałą nr XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości od kilku lat przygląda się strategii miasta Krakowa w kontekście rozwoju Uczelni wyższych, ale też miejsca jakie zajmuje w niej student. Pandemia COVID19 pokazało jasno, że brak studentów w ich Alma Mater ma nie tylko wpływ na zwolnienie rozwoju Uniwersytetów jako miejsc krzewienia nauki i kultury. To ogromna strata dla miasta, które od lat jest uzależnione od studentów gospodarczo (rynek mieszkaniowy, handlowy, transportowy, gastronomiczny czy usług czasu wolnego). Ostatnie 1,5 roku powinno zmotywować nas do rozmowy, co – dalej z zrównoważonym rozwojem Krakowa? Urban Talk #wyznaczamykierunkimiasta ma być punktem zwrotnym w tej dyskusji. 

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz  Roszczynialski 
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie


UrbanTalk #wyznaczamykierunki Miasta to roczny projekt uczelni podejmujący zagadnienia ekologii i zrównoważonego rozwoju przestrzeni, w której na co dzień żyjemy. Zaprosiliśmy do projektu wspaniałych specjalistów, by wspólnie w szerszym gronie dyskutować, co możemy zrobić w tym zakresie lepiej. Pandemia COVID 19 sparaliżowała funkcjonowanie Krakowa, także jako miasta akademickiego. Powrót do szkół i uczelni to dobry czas, by zintegrować społeczność wokół alarmujących wyzwań, m.in. ekologii i polepszeniu jakości życia w mieście.

dr Borys Makary
Wicekanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,
pomysłodawca Projektu UrbanTalk


„Miasto to organizm, który cały czas się rozwija, zmienia tak jak jego mieszkańcy i ich potrzeby.
Dlatego tak ważne jest, by podtrzymywać dialog o jego przyszłości, wyciągać wnioski z popełnionych błędów przy jego urządzaniu tak by przyszłym pokoleniom żyło się dobrze.
Rozmowy z ekspertami pozwalają zrozumieć zawiłe meandry urbanistyki oraz zależności pomiędzy wszystkimi puzzlami, które wpływają na to jak działa miasto. Wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, wzajemny dialog pomiędzy nimi a samorządem czy urzędnikami pozwala napisać dobry scenariusz dla przyszłych pokoleń.
Dlatego UrbanTalk to bardzo dobra inicjatywa, która pozwala nam poszerzyć wiedzę, która może pomóc nam świadomie wpływać na pozytywny rozwój naszego miasta, dopasowany do naszych potrzeb z poszanowaniem dziedzictwa i środowiska.”

Edyta Kruk
Radna Dzielnicy I Stare Miasto