Konferencje w WSZiB w Krakowie

 Quo Vadis Cracovio

Konferencja odbyła się pod przewodnictwem Adama Markowskiego, obrady prowadził dr Zygmunt Fura.

Konferencja „Quo Vadis Cracovio?” organizowana przez oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Ekologicznego i WSZiB 14 marca 2016 r. nawiązała do historycznego dziś stanowiska i dokumentu ekologów przedstawionego władzom dokładnie 35 lat temu. Dr Zygmunt Fura przypomniał główne tezy tego stanowiska. Większość z nich pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego, mimo zmienionych warunków społecznych i geopolitycznych. W memoriale tym czytamy następujące stwierdzenia: Kraków jest miastem tradycji, nauki, historii, kultury, patriotycznej inspiracji;  wskazywano potrzebę stabilizacji liczby ludności na poziomie 750 tyś. Podkreślano tamże potrzebę niskiej bulwarowej zabudowy, w miejsce osiedlowych blokowisk. Budynki mieszkalne powinny powstawać na terenach nieużytków, z poszanowaniem enklaw agrorolniczych już istniejących w mieście, z zachowaniem historycznego układu urbanistycznego. Dokument podkreślał potrzebę uporządkowania ruchu samochodowego oraz rozwój komunikacji rowerowej.

Kolejnym prelegentem był Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa Jacek Woźniak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że podstawowym celem rozwoju miasta musi być zapewnienie lepszego dostępu do usług publicznych, które wzajemnie przenikają się z przemyślaną polityką rozwoju Krakowa, jako obszaru metropolitarnego; zresztą w różnej skali. Ogromne znaczenie dla miasta ma współpraca z najbliższym otoczeniem zwłaszcza, że z  okolic Krakowa każdego dnia przybywa do miasta 300 tyś osób. Prelegent zaznaczył, że kontrowersyjny na pierwszy rzut oka alians z Warszawą ma dla Krakowa także istotne znaczenie.

Z kolei głos zabrała Dyrektor Wydziału Biura Planowania Przestrzennego Bożena Kaczmarska-Michniak, która opowiedziała jak w dokumentach planistycznych widoczny jest rozwój miasta. Dyrektor skupiła się na problemie docelowej wizji Krakowa i jej kierunku rozwoju. Wizja ta przedstawia Kraków jako europejską metropolię – nowoczesny ośrodek gospodarki i wysokich technologii, nauki, kultury i turystyki, oraz miasto Kraków przyjazne mieszkańcom, atrakcyjne dla zamieszkania i pobytu. Wiodącym dokumentem planistycznym jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” uchwała z 7 lipca 2014 r. i poprzedzająca to studium „Strategia rozwoju Krakowa” z 13 kwietnia 2005 r. Planowane cele mają być osiągnięte przez rozwój (nie rozbudowę) z uwzględnieniem wartości środowiska przyrodniczego, historycznego, systemu transportu jako szkieletu miasta, nowoczesnej infrastruktury przy jednoczesnym podniesieniu standardów przestrzeni publicznej. Osią kompozycyjną miasta powinna zostać Wisła (riverfront). W swoim wystąpieniu Dyrektor Kaczmarska-Michniak pokazała bilans powierzchni terenów, gdzie niemal 28 % zajmuje zieleń nieurządzona. Obowiązująca od 2003 r. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym umożliwia inwestycje na podstawie zezwoleń (WZ), gdyż dotychczasowe plany zagospodarowania zostały zawieszone do czasu opracowania nowych; w opinii planistów jest to wyraźny błąd prawny, który stworzył furtkę dla nieskoordynowanej działalności deweloperów, co pokazuje porównanie pomiędzy Planem Miejscowym, a Decyzją WZ. Obecnie istnieje 137 planów, które obejmują 49,5% powierzchni miasta (stan na 9 lipca 2014 r.), w tym wiele wraz  z wizualizacją przestrzenną, co umożliwia ocenę wysokości obiektów oraz przewietrzania miasta, (w 2002 r. było ich tylko 1,5%). Zatwierdzanie planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z licznymi przeszkodami, także stwarzanymi przez prawników i sądy, co dla polityki rozwoju miasta wydaje się niezrozumiałe.

W kolejnym wystąpieniu Stanisław Albricht z Pracowni Projektowania i Planowania Systemów Transportu omówił plan prognozy rozwoju miasta w tzw. nowych obszarach, do których zaliczył węzły aktywności: Balice, Płaszów-Rybitwy, Nowa Huty Przyszłości. Niekorzystnym zjawiskiem jest rozproszenie powierzchni biurowych (outsourcing) bez uwzględniania ww węzłów. Prelegent przekazał interesującą informacje na temat udziału transportu publicznego oraz samochodowego, pochylając się z zaniepokojeniem nad proporcją 1:1; dla przykładu w Berlinie 15% transportu wypełniają rowerzyści. Na zakończenie prelegent z entuzjazmem odniósł się do projektu metra, które jego zdaniem jest w stanie rozwiązać problemy komunikacyjne miasta.

Z kolei problematykę tę kontynuował Maciej Górnikiewicz z Pracowni Projektowania i Planowania Systemów Transportu w interesującej prezentacji pokazał natężenie ruchu w kierunku wschód zachód co odpowiada przedstawionym wcześniej węzłom aktywności. Potwierdzono narastający udział komunikacji indywidualnej, który w roku 1975 roku wynosił zaledwie 12%. Pokazano rozwiązania związane z Szybką Koleją Aglomeracyjną, podsystem tramwajowy, metro, a przede wszystkim układ transportu kołowego.

 W ożywionej dyskusji zabierali głos: Zofia Rachalska-Gouda Z PKE, prof. Janusz Majcherek z Uniwersytetu Pedagogicznego,  Jan Friedberg, Barbara Bartkowicz Prezes Polskiego Towarzystwa Urbanistów, Alfred Król Liga Ochrony Przyrody oraz prof. Janusz Mieczkowski, Krzysztof Bień i inni. W dyskusji tej podkreślono potrzebę edukacji proekologicznej społeczeństwa bez której nie można wyobrazić sobie przesiadki z samochodu na rower, nawet przy pokonywaniu 1km odcinków w mieście.

Na zakończenie Tadeusz Kopta wyróżnił 5 tematów wymagających dalszych prac zespołu Polskiego Klubu Ekologicznego. Zaliczył do nich: działania na rzecz czystego powietrza, działania na rzecz dekoncentracji osadnictwa, miasta krótkich odległości w komunikacji - skrócenie czasu podróży, ograniczenie ruchu samochodowego i kontrola jakości spalin, zwiększenie zachowań proekologicznych np. zwiększenie użycia rowerów.


 
 
 
 

Konferencja Rady Naukowej PKE 

W dniu 15.02.2016 r. w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się kolejna debata Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego z udziałem posłów Lidii Gądek i Bogusława Sonika.

W czasie spotkania Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej wygłosił referat „Radon w mieszkaniu i jego skutki.” Zwrócono uwagę na źródła promieniowania, a także na konsekwencje i zadania wynikające z dyrektywy Unii Europejskie. Prowadzący debatę dr Z.Fura, korzystając z obecności posłów zadał im pytanie „Czy Polska chroni zdrowie Polaków?” Interesująca wydaje się wypowiedź Pani Poseł L.Gądek o położeniu nacisku na edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia, także przez działające w terenie koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby seniora, domy kultury, świetlice środowiskowe itd. Z kolei B.Sonik przedstawił aktywność posłów w tworzeniu prawa ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Wypowiedzi te wywołały ożywioną dyskusję, podczas której zwracano uwagę, że czas przejść „od gadania do działania”. Bardzo konstruktywnym głosem w  tej sprawie był referat prof. PK Andrzeja Szaraty z konkretną propozycją podwyższenia opłat za parkowanie do wysokości 10zł/godz. w dni gdy na terenie Krakowa ma miejsce przekroczenie dopuszczalnej normy zanieczyszczenia powietrza (w Krakowie to 210 dni). To pozornie odległa od tematyki debaty sprawa może przyczynić się do ograniczanie emisji miejskiej jako następstwo zmniejszenia ruchu samochodowego.

Kolejna debata będzie dotyczyła problematyki rozwoju Krakowa jako miasta.

 

 

EKO DEBATA z Parlamentarzystami

11 stycznia 2016 r. w auli WSZiB w Krakowie odbyła się pierwsza debata z cyklu comiesięcznych dyskusji, którymi uczestnikami są posłowie, samorządowcy, profesorowie krakowskich uczelni oraz zainteresowane problematyką ekologii i ochroną zdrowia organizacje pozarządowe.  
W pierwszym spotkaniu uczestniczyli Anna Paluch, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Pani poseł Dorota Niedziela była Wiceminister Środowiska.
Parlamentarzystki w toku dwugodzinnej dyskusji odpowiadały na kilkadziesiąt pytań słuchaczy. Przedstawiciele rożnych środowisk naukowych - leśnicy, lekarze, transportowcy, organizacje pozarządowe - przedstawili wiele, często sprzecznych, opinii i sugestii. Konkretnym efektem debaty jest stanowisko w sprawie metra w Krakowie - stanowisko zawarte w załączonym liście.
 
Metro w Krakowie - stanowisko PKE  
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa QUAESTI 2015

W dniach 7-11 grudnia 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa QUAESTI 2015,  której współorganizatorem i partnerem naukowym była Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W konferencji uczestniczyło 50 naukowców z różnych ośrodków akademickich w Europie. Pracownicy WSZiB pełnili funkcje recenzentów oraz przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej Konferencj.
 
 

Konferencja Naukowa EIIC 2015

W dniach 10-14 sierpnia 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa EICC 2015,  której współorganizatorem i partnerem naukowym była Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W konferencji uczestniczyło 47 naukowców z różnych ośrodków akademickich w Europie. Językiem konferencji był j. angielski. Podstawowym celem Konferencji było upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i promowanie dorobku naukowego poszczególnych badaczy i reprezentowanych przez nich ośrodków naukowych. Pracownicy WSZiB pełnili funkcje Recenzentów oraz Przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej. Zaangażowanie pracowników Uczelni jest kolejnym dowodem potwierdzającym aktywność naukową WSZIB.
 
 

Konferencja Polskiego Klubu Ekologicznego i WSZiB „Myśleć globalnie – rozwiązywać w Krakowie”

W środę 23 września w Auli uczelni przy al. Kijowskiej 14, odbyła się konferencja Krakowskiego Klubu Ekologicznego w 35 rocznicę jego powołania. W konferencji wzięło udział 61 członków i sympatyków ruchu ekologicznego na rzecz Krakowa. Wyróżnieni dla rozwoju ekologii otrzymali wyróżnienia i medale Honoris Gratia. Wręczenia dokonali Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider oraz Doradca Prezydenta ds jakości powietrza Witold Śmiałek. Wygłoszono 9 referatów merytorycznych, które wywołały burzliwa dyskusję. Ustalono, że większość projektów jest zgłaszana przez KKE od wielu lat i nie znajdują one zrozumienia. Potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie zagrożeń ekologicznych wysuwa się na plan pierwszy.
 

Tematy referatów:

1) Referat Urzędu Miasta „Ekologiczne wyzwania Miasta Krakowa”

2) dr inż. Tadeusz Kopta, ekspert ds. komunikacji: „Zagrożenia motoryzacyjne w przypadku zanieczyszczenia powietrza”

3) Prof. dr inż. Marek Brzeżański (PK- Politechnika Krakowska, Dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych): ”Emisje toksycznych spalin silnikowych w świetle obowiązujących przepisów”

4) dr Marek Bauer (PK Zakład Systemów Komunikacyjnych): „ Efekty uprzywilejowania pojazdów komunikacji miejskiej w ruchu”

5) mgr inż. Urszula Duda (PK, Zakład Systemów Komunikacyjnych): „Park and Ride w kontekście ochrony środowiska”

6) mgr inż. Jan Friedberg (ekspert PKE ds. komunikacji, były Wiceprezydent Miasta Krakowa): „Zrównoważony rozwój w Polsce – idea czy nic nie znaczący szyld”

7) Prof. Mieczysław Pasowicz, Instytut Medycyny Innowacyjnej: „Choroby cywilizacyjne w obszarach skażenia środowiska”

8) Prof. Jan Dobrowolski AGH: „Krakowska koncepcja edukacji ekologicznej”

9) Dr Krzysztof Borkowski AWF: „Ruch turystyczny, a ekologia”

 

NIEneoliberalne koncepcje rozwoju gospodarczego

16 czerwca 2015 r. odbyła się interesującą debata nt. NIEneoliberalnych koncepcji rozwoju gospodarczego, którą poprowadzili profesorowie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. Jan Czekaj oraz prof. Stanisław Owsiak, a także znany publicysta ekonomiczny, redaktor Rafał Woś z Gazety Prawnej, w której prowadzi cotygodniowy komentarz ekonomiczny oraz prezentuje kolejne rozdziały "Podręcznika nowej ekonomii".

 

Debata rozpoczęła się od przedstawienia książki „Dziecięca choroba liberalizmu”, Wydawnictwo Studio Emka 2014 r . napisanej przez Pana redaktora Rafała Wosia, w której dokonał on krytycznej analizy reform przeprowadzonych w ostatnich 25 latach w Polsce.

Debatę prowadził Adam Jaśkow, jej uczestnicy – prof. Jan Czekaj oraz prof. Stanisław Owsiak, a także redaktor R.Woś prezentowali indywidulane stanowiska, odpowiadając na pytania prowadzącego. Odpowiedzi te nie przekreślały osiągnięć III RP, a jednocześnie towarzyszyła im głęboka refleksja ekonomiczna.

Uczestnicy doszli do kilku wspólnych stanowisk, a mianowicie:

1.       W wyniku transformacji powstało zbyt duże rozwarstwienie w społeczeństwie, co było nieuchronne  m.in. na skutek przenoszenia form własności. Jednak obecne rozwarstwienie jest zbyt duże i z punktu widzenia dalszego rozwoju gospodarczego może być zagrożeniem.

2.       Minione 25 lat to okres, kiedy bezkrytycznie naśladowaliśmy rozwinięte, neoliberalne państwa zachodnie. Zwrócono przy tym uwagę, że w okres przemian po 1989 r. wchodziliśmy w sytuacji obciążenia potężnym długiem zagranicznym, co ograniczało swobodę pełnej transformacji.

3.       Neoliberalizm powodował politykę niskich podatków, wycofywanie się państwa z wielu jego funkcji,  wzrost biurokracji, wiarę w nieuniknione prawa rynku. W najbliższej przyszłości tezy neoliberalizmu trzeba poddać gruntownej rewizji w kierunku społecznej gospodarki rynkowej, który to termin pojawia się w naszej Konstytucji (Art. 20 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.).

4.       Dyskutując o procesie prywatyzacji, uczestnicy debaty zauważyli, że przyniósł on gospodarce dopływ kapitału zewnętrznego dzięki czemu nie było potrzeby przeniesienia części konsumpcyjnej PKB na część inwestycyjną, co wywoływałoby bunty społeczne.

5.       Nawiązując do wyrażonej na wstępie opinii R.Wosia uczestnicy debaty zgodzili się, że „Końcówka XX w. była czasem fascynacji ekonomistów małym państwem i wielkim biznesem. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że w XXI w. trzeba skorygować tę nierównowagę.”

6.       Należy zmienić politykę podatkową - większa progresja?, wyższe koszty uzyskania przychodów?, wyższa kwota wolna? , wyeliminowanie uchylania się od podatków.

7.       Podwyższeniu musi ulec minimalna płaca, a także udział płac w PKB, co zmniejszy strefę ubóstwa, poprawi konsumpcję wewnętrzną, zmniejszy nierówność.

Na koniec debaty uczestnicy przyznali, iż z obecnego punktu widzenia można było niektóre działania przeprowadzić inaczej, ale w tamtych czasach sytuacja była bardzo trudna i wymagała szybkich zdecydowanych działań, a sama zmiana systemu, przemiany gospodarcze po roku 1989, wyszły ostatecznie dla Naszego Kraju na plus.

 

  

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa SCIECONF-2015 

W dniach 25-29 maja 2015 r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z Science & Technology Park Zilina oraz The-Science.com współorganizowała III Międzynarodową Konferencję Naukową SCIECONF-2015 (International Conference on Advanced Scientific Results). Przewodniczącym Sekcji Ekonomicznej Konferencji był Prorektor ds. nauki w WSZiB dr Paweł Kawa. Podstawowym zamierzeniem Konferencji było wspieranie badań naukowych i rozwoju nauki oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich. Łącznie w czasie Konferencji zaprezentowano 67 artykułów naukowych podzielonych na siedem bloków tematycznych. Prelegenci reprezentowali ponad 25 różnych uczelni z 9 krajów. Językiem konferencji był j. angielski. Jest to kolejne przedsięwzięcie naukowe na szczeblu międzynarodowym, w którym aktywnie uczestniczą pracownicy WSZiB.
 
 
 

Ciemna strona internetu - nie daj się okraść! 

26.05.2015 r. miał miejsce wykład otwarty "Ciemna strona Internetu - nie daj się okraść", który poprowadziła Anna Grobel - Kijanka, Dyrektor Działu IT. Był to pierwszy z cyklu wykładów poświęconych Jubileuszowi Uczelni.
 
Multis Multum

 
 

"Rynek Wymiany Informacji Gospodarczych w Polsce"

12 maja 2015 w murach Uczelni odbył się wykład otwarty pt."Rynek Wymiany Informacji Gospodarczych w Polsce".
Tematyką spotkania był system wymiany informacji gospodarczych, funkcjonowanie rejestrów dłużników, wykorzystanie informacji w zarządzaniu ryzykiem w firmie i w życiu prywatnym. Szczególny nacisk został położony na wymiar praktyczny np. jak można sprawdzić informacje na swój temat i jak je wykorzystać w bieżącej działalności firmy.
Wykład poprowadził Pan Mateusz Zając, Regionalny Kierownik Centrum Informacji Gospodarczych.
 
 
 

Czy jesteś uzależniony od smartfonów lub e-zakupów?

W czwartek 15 stycznia 2015 r. odbył się ciekawy wykład prof. Agnieszki Ogonowskiej pt. "UZALEŻNIENIA MEDIALNE (INTERNET, TELEWIZJA, GRY SIECIOWE, E-HAZARD, E-ZAKUPY, SMARTFONY, TELEFON KOMÓRKOWY)".
Jego problematyka zainteresowała duże grono odbiorców.
 
 
 

 II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

W dniach 15-19 grudnia 2014 r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z Uniwersytetem w Zilinie oraz Uniwersytetem w Neapolu, a także Fundacją Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych oraz THOMSON Ltd (Słowacja) współorganizowała Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową. Z ramienia WSZiB funkcję organizatora oraz Przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej pełnił Prorektor ds. nauki dr Paweł Kawa. Podstawowym zamierzeniem Konferencji było wspieranie badań naukowych oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich.
 
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Human and Social Sciences 2014

W dniach 17-21 listopada 2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z uczelniami wyższymi: Universidad de Granada (Hiszpania), Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Trnava University (Słowacja), University St. Kliment Ohridiski (Macedonia), Christian University Dimitrie Cantemir (Rumunia), George Bacovia University of Bacau (Rumunia) oraz organizacjami pozarządowymi: European Center for Ethnic Studies' (Rumunia), Fundacją Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych oraz THOMSON Ltd (Słowacja) współorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Z ramienia WSZiB funkcję organizatora oraz członka Rady Programowej pełnił Prorektor ds. nauki dr Paweł Kawa.

Podstawowym zamierzeniem Konferencji było wspieranie badań naukowych i rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Managing the "Intangibles”: Busines

W dniach 16-18 lipca 2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z uczelniami: Università Politecnica delle Marche (Włochy), Montclair State University Center for International Business (USA), Curtin Business School (Australia), Indian Institute of Management (Indie), EADA Business School (Hiszpania), Comenius University (Słowacja), Manchester Business School (Wielka Brytania), University of International Business & Economics (Chiny), The Hongkong Polytechnic University (Hongkong) oraz University of Guadalajara (Meksyk) współorganizuje Międzynarodową Konferencję Naukową Managing the "Intangibles”: Business and Entrepreneurship Perspectives in a Global Context.

Z satysfakcję informujemy, że koordynatorem regionalnym w Polsce oraz wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Konferencji został Prorektor ds. nauki w WSZiB dr Paweł Kawa.

W konferencji zaplanowano wystąpienia ponad 200 prelegentów z 35 krajów. Podstawowym zamierzeniem Konferencji jest analiza znaczenia wartości niematerialnych i prawnych oraz innych zasobów opartych na wiedzy dla przedsiębiorczości, rozwoju firm i wzrostu gospodarczego. Debata o samorządowych finansach

W dniu 16 maja 2014 r. zorganizowano w uczelni panel dyskusyjny poświęcony problematyce finansów samorządowych. Na wstępie dr Joanna Niżnik (WSZiB) zwróciła uwagę na źródła finansowania samorządów i ich proporcjonalną część na różnych szczeblach samorządów. Są to dochody lokalne (podatki lokalne i opłaty, udział w VAT i CIT czy dochody z majątku), środki budżetowe. Poinformowała też, iż od 2012 roku jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu którego bieżące wydatki budżetowe nie znajdują pokrycia w dochodach bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o wolne środki.

Drugi prelegent dr Jacek Uczkiewicz (vice prezes NIK) opisał genezę samorządności w Polsce. Zaznaczył iż mamy problem przekazywania zadań na samorządy przy jednoczesnym nie przekazywaniu środków na ich realizację. Źródło kryzysu samorządności jego zdaniem ma genezę w spadku zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w demokrację przedstawicielską która jawi się im jako politykiersko upartyjniona. Jako przejaw tej tendencji uznał budżety partycypacyjne które jawią się społeczeństwu jako te w których ludzie naprawdę mają wpływ na zarządzanie budżetem. A przecież samorządność bazuje na decyzjach obywateli i samorząd (rady dzielnic, miasta itd.) są narzędziem tejże partycypacji. Przecież pieniądze tam się znajdujące to nie są jakieś ich pieniądze ale pieniądze nasze- podkreślił dr J.Uczkiewicz (NIK).  

Z kolei dr Lesław Fijał (Skarbnik Miasta Krakowa) zwrócił uwagę na to że samorządy są niczym Odys między Scyllą i Charybdą gdzie Scylla pożre 6 żeglarzy a Charybda pożera cały statek. Chodziło mu o to że samorządy są zmuszone ryzykować i wybierać między mniejszym złem (cięciem wydatków na które nie znajdują środków) albo ryzykują bankructwo. Województwo Mazowieckie pod rządami Marszałka Struzika wszak zmierza w tym kierunku- zaznaczył. Dodał też iż kwestia Janosikowego pokazuje, że jednostkowa niegospodarność województwa powoduję dążenie do zmiany prawa które bazuje na solidarności między samorządami. Odniósł się też do budżetu partycypacyjnego i protestował przed nazywaniem go budżetem gdyż są to tylko środki wydzielone z budżetu, a prawdziwy budżet ma jeszcze w sobie pozycje przychody. „Jeśli mieszkańcy będą mieli oprócz wydatków prawo do decydowania o przychodach to wtedy będzie to budżet partycypacyjny”-stwierdził L.Fijał. 

Dr Jacek Tomkiewicz (Akademia im. Leona Koźmińskiego) analizował źródła problemów finansowych samorządów (JST). Zauważył, iż rosły nakłady na inwestycje, słaba koniunktura wpływała na spadek wpływów z podatków bezpośrednich, zmiany w PIT (nowe stawki i ulgi na dzieci) ograniczające wpływy, z których JST mają przychód. Wysunął też tezę, że to samorząd uchronił nas w dużej części przed recesją. Wzrost zadłużenia jest oczywisty ale też jest wręcz pożądany bo wiąże się z inwestycjami i nakręcaniem koniunktury. Problemem jest natomiast stabilizacja wydatków państwa przy jednoczesnym dokręcaniu śruby samorządom. Zaznaczył też iż to JST w dużej mierze zadecydują o wykorzystaniu środków z nowej perspektywy, dlatego też trzeba myśleć o wzmocnieniu finansowym samorządów.

Mgr Jan Kazimierz Czubak (Stowarzyszenie Rzeczypospolita Obywatelska) zauważył negatywny wpływ dotacji z UE na zadłużanie się ale też demoralizację niektórych samorządowców regularnie zadłużających swoje samorządy ponad możliwości. Pokusą były też łatwe kredyty które banki udzielały na prawo i lewo. Zaproponował trzy zdroworozsądkowe zasady w miarę bezpiecznego zadłużania się oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Mgr Adam Jaśkow (Centrum im. Daszyńskiego) podkreślił, że pole konfliktu pomiędzy władzą centralną a samorządami ma również polityczne podłoże . Samorządom , jako wspólnotom mieszkańców przypadła funkcja organizatora usług publicznych. Zaś doktryna polityczna małego państwa, jaką kierują się politycy kierujący krajem, ułatwia im spychanie deficytu finansów w dół na samorząd.

Zebrani byli zgodni, że konieczne są zmiany w finansowaniu samorządów. Warunkiem wprowadzenia tych zmian jest wznowienie dialogu pomiędzy przedstawicielami samorządów a reprezentantami władzy centralnej.

Konferencję tę zorganizowały Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji - Reaktywacja.Soc, Centrum im. I. Daszyńskiego Kraków oraz Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska. Była to druga konferencja - pierwsza odbyła się w lutym 2013 roku i dotyczyła podatków dochodowych od osób fizycznych.

 

Wykład prof. Leszka Balcerowicza 

20 marca 2014r. odbył się  wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza, pt. "Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy".   Spotkanie zorganizowało   Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 
Prof. Balcerowicz odpowiedział m.in. na pytania: Dlaczego socjalizm musiał upaść? Jak przebiegały w Polsce przemiany ustrojowe zapoczątkowane 25 lat temu? Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed polską gospodarką? Dużo czasu poświęcił na omówienie sytuacji Ukrainy i wyzwań, które stoją przed tym państwem.
Na wykładzie gościliśmy 300 osób.


Debata "ZARZĄDZANIE"

W dniu 22 stycznia 2014r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się  debata pt. „ZARZĄDZANIE” z Cyklu Debat „GOSPODARKA – PRAWO – SPOŁECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE”. Partnerem tego wydarzenia była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.

Podczas spotkania prelegenci oraz zaproszeni goście wymieniali poglądy na temat następujących zagadnień:
• Ewolucja zarządzania w minionym 25 – leciu • Zarządzanie strategiczne wobec wyzwań współczesności • Gospodarka oparta na wiedzy – Tworzenie przewagi konkurencyjnej w nowej gospodarce • Współczesne tendencje w zachowaniach konsumentów • Co przede wszystkim utrudnia działalność przedsiębiorcom? • Zarządzanie w dobie finansyzacji • Środki unijne – szanse czy zagrożenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem? • Relacja praca – gospodarka – zarządzanie • Jak i czy prawo na wpływ na pracę (zarządzanie) oraz gospodarkę? • Czy prawo w Polsce przeszkadza czy ułatwia biznes? • Praca – prawem człowieka •
Eksperci, którzy wzięli udział w Debacie:
    prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski, JM Rektor, WSZiB w Krakowie,
    dr Paweł Kawa, Prorektor ds. nauki, WSZiB,
    dr Artur Figurski, Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki, WSZiB,
    dr inż. Dominika Woźny, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych, WSZiB,
    dr Tomasz Kafel, WSZiB, ciekawa prezentacja doktora dostępna na Blogu Rektora http://rektor.wszib.edu.pl/
    dr Magdalena Kowalska-Musiał, WSZiB,
    mgr inż. Ryszard Iwaniec, Nadinspektor pracy, Państwowa Inspekcja Pracy w Krakowie,
    mgr Bartosz Banduła, WSZiB,
    mgr Wojciech Dyląg, Rzecznik prasowy, Państwowa Inspekcja Pracy w Krakowie,
    mgr Iwona Mokrecka, Pramerica Życie TUiR SA,
    mgr Piotr Mroczek, BHP - CENTER,
    mgr Rafał Boś, ARBC Sp. z o. o.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Human and Social Sciences 2013”

W dniach 18-22 listopada 2013r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie wspólnie z uczelniami wyższymi: Universidad de Granada (Hiszpania), Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Trnava University (Słowacja), University St. Kliment Ohridiski (Macedonia), Christian University Dimitrie Cantemir (Rumunia), George Bacovia University of Bacau (Rumunia) oraz organizacjami pozarządowymi: European Center for Ethnic Studies' (Rumunia), Fundacją Europejskie Centrum Nowych Technologii i Innowacji Finansowych oraz THOMSON Ltd (Słowacja) współorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Z ramienia WSZiB funkcję organizatora oraz członka Rady Programowej pełnił Prorektor ds. nauki dr Paweł Kawa.
W konferencji uczestniczyło 69 prelegentów. Podstawowym zamierzeniem Konferencji było  wspieranie badań naukowych i rozwoju nauk humanistycznych i społecznych oraz prezentacja dorobku naukowego poszczególnych ośrodków akademickich. Konferencja odbywała na platformie internetowej. Językiem Konferencji był j. angielski.
 
 
 

"Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec" 

W dniu 4 czerwca 2013r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości odbyła się Konferencja pt.: "SPiN - Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec". Konferencja była zorganizowana przez Centrum Transferu Technologi Medycznych Park Technologiczny Sp. z o. o.
Została otwarta przez Panią Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych WSZiB w Krakowie dr Teresę Kamińską - Blichowską oraz Pana Kamila Kipiela Prezesa Zarządu CTTM PT Sp. z o. o.
Podczas obrad prelegenci poruszali tematy tj.:
- "Nauka - Innowacja - Biznes Czy mogą współdziałać?" - Kamil Kipiel
- "Jak uczelnie wspierają młody biznes?" - Krzysztof Banaszewski
- "Od inkubatora do Doliny Krzemowej w rok. Jak to zrobiliśmy?" - Kamil Stanuch
- "Co oznacza bycie przedsiębiorczym?" - Beata Superson - Polowiec
- "Jak się przygotować do poszukiwania inwestora?" - Marcin Szeląg
- "Jak z przedsiębiorczości akademickiej dotrzeć do własnego biznesu?" - Katarzyna Sawicz - KrynigerKonferencja o podatkach

9 lutego 2013 r. odbyła się  konferencja poświęcona tematyce podatków. Konferencję zorganizowało Centrum im. Ignacego Daszyńskiego przy współudziale WSZiB w Krakowie. Celem konferencji była krytyczna analiza systemu podatkowego (PIT) oraz propozycja jego zmian tak, by sprawiedliwiej rozkładając ciężary podatkowe i  gwarantując stabilne dochody dla budżetu (w tym również dla samorządów) umożliwić wzrost gospodarczy przez wzrost popytu wewnętrznego. Na konferencji obecni byli następujący referenci:

prof. dr hab. Jan Czekaj (UEK)
Zarys systemów podatkowych wybranych krajów Europejskich
 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski (WSZiB)
Podatki w Polsce  - garść danych liczbowych
 
dr Jacek Tomkiewicz Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji
Progresja podatkowa jako instrument stabilizacji makroekonomicznej?
 
mgr Małgorzata Baś (WSZiB)
Podatki, jako główne źródło finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
 
mgr Teresa Krawczyk (WSZiB)
Wady i zalety systemu podatkowego w Polsce
 
dr Kazimierz Sedlak
Czy system podatkowy może być sprawiedliwy? Oblicza Nowych Mediów

IV Edycja
14-15 marca 2013

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Medioznawczej _ Oblicza Nowych Mediów (Wiosenna Szkoła Medioznawców), która odbędzie się w dniach 14 - 15 marca 2013 roku w gmachu Uczelni przy Alei Kijowskiej 14. Tym razem zachęcamy do refleksji nad następującymi zagadnieniami:
 

1. Dziennikarstwo

 • dziennikarstwo w nowych mediach;
 • nowe gatunki i formaty dziennikarskie;
 • intermedialność i intertekstualność współczesnych przekazów medialnych;
 • kultura konwergencji i nowe strategie komunikacyjne;
 • dziennikarstwo obywatelskie;
 • tabloidyzacja mediów;
 •  
2. Polityka
 • liderzy opinii w sieci i ich rola w kształtowaniu opinii publicznej;
 • reklama polityczna w nowych mediach;
 • media społecznościowe: funkcje socjokulturowe i polityczne;
 • nowe formy kreowania wizerunków aktorów politycznych;
 • nowomedialne formy komunikacji politycznej;
 • kampanie społeczne – nowe wzorce komunikacyjne i estetyczne;
 
3. Biznes
 • reklama komercyjna w nowych mediach;
 • kreowanie marki w przekazach medialnych;
 • product placement w serialach telewizyjnych;
 • platformy medialne w działaniach biznesowych;
 • ekonomika nowych mediów;
 • zarządzanie wizerunkiem firm i instytucji w nowych mediach;
 • nowomedialne strategie marketingowe w kontekście konwergencji medialnej ;
 • biznes w Second Life;

4. Kultura
 • literatura w nowych mediach;
 • kreowanie opowieści transmedialnych;
 • nowomedialne praktyki adaptacyjne (literatura – film – telewizja – komiks –gry komputerowe);
 • sztuka nowych mediów;
 • nowe media w instytucjach kultury (galerie – muzea – filharmonia);
 • promocja kultury w nowych mediach;
 • nowe kompetencje kulturowe i medialne.
 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy mgr Aleksandry Smyczyńskiej do dnia 10 stycznia 2013 roku na adres: a.smyczynska@wszib.edu.pl.
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty posiłków (obiad  w pierwszym i drugim dniu konferencji, przerwy kawowe, uroczysta kolacja), druk materiałów konferencyjnych i publikacji pokonferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy! 
Karta zgłoszenia

Oblicza Nowych Mediów

III Edycja
22-23 marca 2012

Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt „Oblicza nowych mediów”, która odbędzie się w dniach 22 i 23 marca 2012 w siedzibie Uczelni przy al. Kijowskiej 14.
Najnowsza edycja konferencji nosi tytuł: POLITYKA – EDUKACJA – MEDIA: związki i „przepływy”. W ramach konferencji proponujemy Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami:
 1. Polityka medialna a:
  • Konwergencja mediów i rozwój kultury uczestnictwa;
  • Konwersja cyfrowa radiofonii i telewizji;
  • Rozwiązania ekonomiczne i prawne w państwach UE;
  • Ekonomika mediów;
  • Formy promocji produktów medialnych;
  • Formaty medialne i globalizacja kulturowa;
  • Recykling kulturowy i seryjność w kulturze;
  • Struktura własności mediów polskich i problem reprezentacji, ideologii oraz dywersyfikacji informacji;
  • Prawa własności intelektualnej;
  • „Stare” i „nowe” media; media elektroniczne;
  • Kampanie polityczne w mediach;
  • Cyfrowe wykluczenie;
  • Władza i widoczność polityczna;
  • Kreowanie aktorów politycznych oraz ekspertów medialnych;
  • Działanie instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych.
 2. Edukacja medialna a:
  • Edukacyjny potencjał nowych mediów;
  • Kompetencje medialne/kulturowe dzieci/młodzieży/dorosłych;
  • Wzorce, koncepcje i programy nauczania w Polsce i zagranicą;
  • Edukacja obywatelska i polityczna;
  • Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy;
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa demokracji komunikacyjnej;
  • Projekty społecznościowe w nowych mediach;
  • Edutainment;
  • Gry komputerowe i ludologia;
  • Kształcenie literackie i językowe;
  • Kulturowe koncepcje pamięci i tożsamość narracyjnej;
  • Generacja X, Generacja Y, cyfrowy naród;
  • Rola praktyków medialnych (ludzi mediów) w kształceniu uniwersyteckim oraz uczeniu zawodu;
  • Nowe zawody medialne;
 3. Polityka edukacyjna a:
  • Dyrektywy i rozporządzenia UE w dziedzinie edukacji medialnej i kształcenia ustawicznego;
  • Reprodukcja nierówności społecznych i reprodukcja kulturowa;
  • Ukryte programy nauczania: aspekty socjokulturowe;
  • Edukacja medialna i wiedza o kulturze w szkolnych i uniwersyteckich programach nauczania;
  • Pierwotny i wtórny analfabetyzm medialny;
  • Kapitał społeczny i kulturowy: jego rozwój i regres;
  • Wykluczenie społeczne.
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 20 stycznia 2012 na adres e-mailowy: a.smyczynska@wszib.edu.pl W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć: temat wystąpienia, abstrakt wystąpienia, podstawowe dane nt autora referatu (afiliacja, dane kontaktowe, dane do faktury). Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł (nie obejmuje kosztu noclegu , proszę wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu datę przyjazdu i wyjazdu, pośredniczymy w załatwianiu zakwaterowania,). Do końca stycznia otrzymacie Państwo informacje nt. decyzji organizatorów odnośnie zgłoszonego tematu. Mamy nadzieję, że nasza propozycja tematów spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Program konferencji
Karta zgłoszenia

PRZEPRASZAMY! Z POWODÓW NIEZALEŻNYCH KONFERENCJA W TYM ROKU NIE ODBĘDZIE SIĘ!
ORGANIZATORZY.

Oblicza Nowych Mediów

II Edycja
17-18 marca 2011

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 17 – 18.03. 2011 roku w siedzibie Uczelni. W ramach 2. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza nowych mediów” pragniemy zaproponować Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami:
• sztuka nowych mediów i jej wpływ na „tradycyjną” sztukę i formy jej ekspozycji;
• dziennikarstwo a nowe media, w tym fenomen dziennikarstwa obywatelskiego;
• formy komunikowania (się) w nowych mediach;
• nowe media w biznesie i marketingu;
• polityka w nowych mediach;
• wpływ nowych mediów na instytucje kultury;
• „stare” media w nowych mediach – nowe media w „starych” mediach;
• literatura a nowe media; literatura w nowych mediach;
• edukacyjny potencjał nowych mediów (tradycyjne i posttradycyjne instytucje edukacyjne);
• teoretycy nowych mediów (Polska – Europa - świat);
• „język”, etyka, estetyka nowych mediów;
• wpływ nowych mediów na formy i środki ekspresji młodego pokolenia;
• reklama w nowych mediach i reklama nowych mediów;
• konteksty i perspektywy badań fenomenu nowych mediów;
• globalizacja, glokalizacja, indygenizacja a nowe media;
• edukacja medialna wobec nowych mediów.
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 10 stycznia 2011 na adres e-mailowy: a.smyczynska@wszib.edu.pl W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć: temat wystąpienia, abstrakt wystąpienia, podstawowe dane nt autora referatu (afiliacja, dane kontaktowe). Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł (nie obejmuje kosztu noclegu , pośredniczymy w załatwianiu zakwaterowania – proszę wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu datę przyjazdu i wyjazdu). Do końca stycznia otrzymacie Państwo informacje nt. decyzji organizatorów odnośnie zgłoszonego tematu. Mamy nadzieję, że nasza propozycja tematów spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Program konferencji
Karta zgłoszenia
 

Konferencja naukowa "Aktualne problemy polityki społecznej oraz finansowej"

W poniedziałek 24 maja 2010 w Auli odbyła się konferencja z okazji 15- lecia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Gratulacje z tego tytułu przekazali Uczelni Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Prezydent Izby Przemysłowo Handlowej oraz Kanclerz Małopolskiej Loży BCC. Osobiste pozdrowienia przekazali dr Kazimierz Bujakowski, Paweł Pytko oraz Andrzej Dyja, a także prof. Jerzy Dietl Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, który wręczył 3 stypendia ufundowane przez FEP i WSZiB.

Konferencja podzielona była na dwie sesje: społeczną i ekonomiczną. Sesję społeczną poprowadziła prof. A. Ogonowska i dotyczyła ona diagnozy społecznej 2009. W panelu wzięli udział prof. T. Panek i prof. E. Kotowska. członkowie zespołu prof. J. Czapińskiego, który przygotował Diagnozę Społeczną 2009.

Drugą część "Wokół euro" poprowadził dr P. Kawa. Wykłady wygłosili: dr G. Tchorek z NBP oraz prof. R. Sivak, a także prof. J. Rudy z Uniwersytetów w Bratysławie.

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach

18-19.03.2010 r. na terenie naszej uczelnia przeprowadzono IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bankach - pod nazwą: Banki na rynku pieniężno-kapitałowy m. W eliminacjach wzięło udział 14 874 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polsk. Do finału zakwalifikowało się 99 uczestników z 42 miast. Rywalizowano o 15 indeksów WSZiB 3 indeksy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz kursy językowe w Anglii. Rektor ufundował indeksy wszystkim finalistom z Małopolski. Gala finałowa wraz z udziałem min. przedstawicieli władz NBP, Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Dyrektorów Regionalnych Banków odbyła się 19 marca w Auli WSZiB. Zwycięzcą został Adrian Siewiera z XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Wszystkim finalistom gratulujemy i życzymy kiolejnych równie imponujących sukesów.
 

OBLICZA NOWYCH MEDIÓW

KRAKÓW
18-19 MARCA 2010
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
al. Kijowska 14

18 marca


8. 30 - 9.00 - Rejestracja uczestników konferencji w budynku przy al. Kijowskiej 14, Kraków

9.00 – 9. 30 – oficjalne powitanie uczestników konferencji przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego; Dziekan Wydziału Socjologii dr Marię Janiszewską, Prodziekan mgr Magdalenę Kowalską - Musiał; wręczenie nagrody „Najlepszy wykładowca WSZiB” prof. dr hab. Tomaszowi Goban – Klasowi. ( Połączone z promocją nowej książki Profesora Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć? Wydawnictwo UJ, 2009)

Prowadzący obrady: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
9. 30 - Cztery oblicza najnowszej generacji mediów. Cyfrowe, sieciowe, mobilne, immersyjne, prof. dr hab. T. Goban – Klas, Uniwersytet Jagielloński
9. 50 - Nowe media a stare gatunki. Współczesne oblicza filmowego horroru,
prof. dr hab Bogusław Skowronek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
10. 10 – Koncepcja roli mediów Alexisa de Tocqueville’a a ich współczesny obraz,
dr Alojzy Morzyniec, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
10. 30 – Nowe media, nowe problemy? – korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych, Karol Wolski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
10. 50 – Nowe media jako narzędzia poznania, dr Rafał Maciąg, Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
11.10 – 11. 30 dyskusja
11.30 – 11. 50 przerwa kawowa

Prowadząca obrady: prof. dr hab. Katarzyna Skowronek
11.50 – Jan Paweł już wielki. Konstruowanie tożsamości grupowej w II i III rocznicę śmierci papieża w ogólnopolskich dziennikach drukowanych – raport z krytycznej analizy dyskursu, mgr Mariusz Drozdowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
12. 10 – Dehumanizacja człowieka w relacjach międzyludzkich, dr Jan T. Mróz, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski
12. 30 - Komputer w dysseminacji wielkiej muzyki, dr Maciej Białas, Instytut Muzyki, Uniwersytet im. M. Curie - Skłodowskiej
12. 50- O granicach przedstawialności, prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
13. 10 – 13. 30 dyskusja
13. 30 – 14. 30 przerwa obiadowa (sala 8K)

Prowadząca obrady: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
14. 30 - Perspektywy rozwoju kultury popularnej w obliczu nowych mediów, dr Marta Juza, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
14. 50 - Świat wartości fanów fantasy w świetle ich praktyk (para)literackich, dr Magdalena Roszczynialska, Wydział Socjologii Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
15. 10 - Kaczor i Donald: medialne konstrukcje ideowe na przykładzie prezydenta i premiera, prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo - Hutnicza
15. 30 – 15. 50 dyskusja
15.50 – 16. 10 - przerwa kawowa
16. 10 – „Rewers” i jego strategia adaptacyjna, mgr Aleksandra Smyczyńska, Wydział Socjologii Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
16. 30 – Opowieści Kasandry - media wobec kryzysu współczesnego społeczeństwa,
dr Aleksandra Wagner, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Krakowie
16. 50- Telewróżka – (pop)ezoteryka w telewizji, dr Grzegorz Ptaszek, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
17. 10 - 17. 30 dyskusja

19.00 - uroczysta kolacja, Restauracja Ariel, ul. Szeroka 18, Kraków (Kazimierz)

19 marca
Prowadząca obrady: dr Maria Janiszewska
9.00 - Edukacja przez Internet jako mechanizm wzmacniania wiejskich rynków pracy,
mgr Anna Pokorska, Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
9.20 - Rozwój Internetu a konwergencja mediów, mgr Karolina Smolińska, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
9. 40 - Telewizyjna transmisja sportowa Telewizyjna transmisja sportowa czyli śladami "Wielkiego Brata". Voyeryzm, ekshibicjonizm, show,
dr Andrzej Ostrowski, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa , Dolnośląska Szkoła Wyższa

10.00 – 10.15 dyskusja
10.15 – 10. 30 przerwa kawowa

Prowadzący obrady: prof. dr hab. Bogusław Skowronek
10. 30 – Amatorski twórca jako ekspert medialny. O opiniotwórczym potencjale twórczości oddolnej w Internecie, dr Michał Pręgowski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
10. 50 – Prawo prasowe a Internet, dr Andrzej Adamski, Instytut Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
11.10 - Kryzys medialny w Wikinomii, dr Monika Przybysz, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
11. 30 – 11. 50 dyskusja
11. 50 - Art net/net art. – o różnych formach obecności sztuki w Internecie, mgr Wojciech Pigla, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
12. 10 - Sztuka interaktywna w przestrzeni miejskiej, mgr Sylwia Szykowna, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
12. 30 – Internetowe dziennikarstwo obywatelskie – Czy bloger jest dziennikarzem?
mgr Marta Dorenda, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet
im. M. Kopernika
12. 50 –– I believe in Brand liberation – adbusting i antyreklama jako elementy kształtujące tożsamość w kulturze popularnej, dr Tomasz Bielak, Wydział Humanistyczno – Społeczny, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku- Białej
13. 10 – 13. 30 dyskusja
 
rzerwa obiadowa: 13. 30– 14.30 (sala 8K)
 
Prowadzący obrady: dr Tomasz Bielak
14. 30– Zjawisko konwergencji medialnej na przykładzie gier komputerowych oraz fabularnych. Intertekstualność w kontekście konwergencji,
mgr Paweł Świątek
14. 50 – Analiza struktur władzy z wykorzystaniem metafor Panoptikonu oraz Synoptikonu, dr Krzysztof Piróg, Wydział Socjologiczno – Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski
15. 10- Kariery medialne celebrytów. Analiza zdywersyfikowanych strategii osiągnięcia sukcesu w mass mediach, mgr Maciej Szymański, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
15. 30 - Przedwyborcza sondażokracja – metody manipulacji wynikami sondaży w mediach,
dr Aldona Guzik, Wydział Socjologii Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
15. 50 – 16. 10 dyskusja
16. 10 – 16. 30 przerwa kawowa

Prowadząca obrady: dr Magdalena Roszczynialska
16. 30 - Telewizja jako zagrożenie dla rodziny, mgr Magdalena Włosowicz - Kulawik Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
16. 50– Śmierć na żywo.com, dr Agata Maksymowicz, Wydział Socjologii Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
17. 10 – Posttradycyjna edukacja. Sposoby używania komputera przez studentów podczas praktyki pedagogicznej, dr A. Ślósarz, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
17. 30 – 17. 50 dyskusja
17. 50 zamknięcie obrad


Więcej informacji: a.smyczynska@wszib.edu.pl


Archiwum:

Model polskiej prezydentury
Wykład otwarty prof. Tomasza Nałęcza, który odbył się 14 stycznia 2010 o godz. 12.00 w auli WSZiB.
 
Polityka gospodarcza w kryzysie
23 listopada 2009 r. odbyła się debata dotycząca polskiej polityki gospodarczej w najbliższych latach. Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. Jerzy Hausner - Minister pracy w rządzie Leszka Millera, prof. Jan Czekaj - Członek Rady Polityki Pieniężnej oraz Mirosław Gronicki - Minister Finansów w Rządzie Marka Belki.
 
Kulą w płot - debata o mediach
Debta "Kulą w płot - media społeczne w Polsce - próba zdefiniowania/redefiniowania misji" odbyła 17 listopada w WSZiB się w ramach cyklu Polska 2030, który ma być recenzją i komentarzem do strategii rządu Premiera Donalda Tuska dla Polski w perspektywie 2030 roku.
Udział w dyskusji wzięli: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska - literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Literatury XX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości;
Aleksander Tarkowski - socjolog, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW), członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów;
Igor Ostrowski- wspólnik kancelarii prawniczej White & Case LLP, członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
Paneliści starali się odpowiedzieć na następujące problemy, m. in.: Czy w ogóle istnieją media społeczne, skoro nie ma społeczeństwa. obywatelskiego? Czy nie ma społeczeństwa obywatelskiego, bo nie ma mediów społecznych?
Czy ponosimy koszty w związku z brakiem mediów społecznych? I kto za to płaci?
(niekoniecznie mowa o pieniądzach) Ale jeśli miałyby być to kto by za nie
płacił? (tutaj mowa o pieniądzach)
Dyskusja będzie się toczyć także wokół wyznaczenia granicy mediom społecznym.
Prowadzącym debatę był Marcin Lewandowski - redaktor naczelny akademickiego radia społecznego Radiofonia FM.
 
 
Międzynarodowa konferencja esperantystów

W dniach od 17 do 25 lipca 2009r. w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. Pedagogika esperancka wobec wyzwań komunikacji międzykulturowej. Konferencję otworzył JM Rektor WSZiB, Prof. Włodzimierz Roszczynialski, który wygłosił wykład w języku esperanto. Celem konferencji jest propagowanie pokojowej ideologii Zamenhofa, promowanie ideologii esperanto oraz naukowa współpraca w zakresie ideologii Zamenhofa.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ze Stowarzyszeniem Krak-Business oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa zorganizowała konferencję poświęconą barierom i czynnikom rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie.

Konferencja odbyła się w czwartek 2 kwietnia 2009 r. w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, ul. Armii Krajowej 8.
W programie wystąpienia:
 
 1. Monika Piątkowska: "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie",
 2. dr Jarosław Plichta: "Czynniki rozwoju MSP w Krakowie (na podstawie badań)",
 3. dr Barbara Siuta-Tokarska: "Analiza sektora MSP w Polsce w stabilizacji rynku pracy w warunkach nasilonej konkurencji oraz wstrząsów w gospodarce (w tym kryzysu gospodarczego)",
 4. mgr Katarzyna Kotulska: "Bariery i przewagi internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw".

Konferencja była okazją do dyskusji o problemach sektora wobec kryzysu, przewidziano także promocję książki prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego i dr Barbary Siuty-Tokarskiej pt. "Problemy funkcjonowania i rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce".

 

Tym razem Festiwal Kreatywności

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie objęła patronat nad odbywającym się od 21.05 do 30.05 w Krakowie Festiwalem Kreatywności. Na terenie Uczelni odbyły sie zajęcia "Wielka draka czyli twórcze zmiany w Grodzie Kraka" była to sesja twórczego rozwiązywania problemów! Na warsztat został wzięte wybrane wcześniej pomysły udoskonalenia życia Krakowian stworzone w dzień innowacji. Przy użyciu twórczych technik próbowano znaleźć sposoby na urealnienie twórczych pomysłów, zamianę kreatywnej myśli w innowacyjne działanie.

 

Rocznicowe spotkania

W maju i czerwcu miały miejsce dwie znaczące rocznice: 20 lat temu odbyły się wybory, które doprowadziły do pokojowej zmiany ustroju, 5 lat temu zaś staliśmy się członkiem Unii Europejskiej.W serii spotkań z ludźmi, którzy brali udział w tych wydarzeniach. 19 maja spotkaliśmy się w Auditorum Maximum z Tadeuszem Mazowieckim oraz Lechem Wałęsą, zaś w czwartek 21 maja z Leszkiem Millerem i Jerzym Jaskiernią w auli WSZiB przy ul. Armii Krajowej 8. Profesor Jaskiernia wygłosił wykład p.t.: "Czy integracja z Unią Europejską zagraża naszej suwerenności?", natomiast w środę 21 maja w Klubie pod Jaszczurami odbyła się debata polityczna z udziałem Róży Thun i prof. Stefana Niesiołowskiego, którą organizował Senator RP i nasz pracownik dr Stanisław Bisztyga.

 

Festiwal Przedsiębiorczości

Studenckie Forum Business Centre Club przygotowało dla studentów wszystkich uczelni Małopolski 3000 miejsc podczas 53 warsztatów i wykładów Festiwalu Przedsiębiorczości (30 marca 2009 r.). Większość zajęć odbyła się w naszej uczelni. Jakość spotkań zapewniało 40 profesjonalnych trenerów z Polski i Wielkiej Brytanii. Wśród warsztatów pojawiły się m. in: - Nuts and bolts of a start-up: assessing business ideas, - Marketing podświadomości, - Techniki brainstorm oraz grupowego rozwiązywania problemów, - Managment & Leadership: workshop.

 

Finał konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

26 marca 2009 odbył się finał wojewódzki będący II etapem ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości, organizowany przez Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club. W finale brało udział 10 najlepszych zespołów z Małopolski. Drużyny rozwiązywały zadania typu Case Study dotyczące problemu biznesowego. Prace były oceniane przez Kapitułę konkursu pod przewodnictwem Rektora naszej Uczelni. Zapraszamy do obejrzenia pełnego fotoreportażu z imprezy; wszystkie zdjęcia są do pobrania pod adresem: http://artemis.wszib.edu.pl/~bandula/nzzp_09.zip

 

Wykład otwarty Wojciecha Olejniczaka

15 stycznia w auli WSZiB odbył się interesujący wykład otwarty Wojciecha Olejniczaka p.t: "Społeczne skutki kryzysu gospodarczego". Poseł mówił o tym, że ten "właściwy" kryzys dopiero nadejdzie i przedstawił propozycje ochrony przed jego skutkami.Na sali rozgorzała gorąca dyskusja, m. in. na temat wykorzystywania środków unijnych. Wojciech Olejniczak jest posłem na Sejm od 2001 roku.Był wicemarszałkiem Sejmu V kadencji, a także Ministrem Rolnictwa. W latach 2005-2008 był przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękujemy za tak liczne przybycie.

 


Powrót na górę strony