Zapomoga

  • Przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).
  • Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
  • Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.
  • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim w wysokości ustalonej przez Dziekana, nie wyższej jednak niż 1500zł.
  • Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Wniosek musi być odpowiednio udokumentowany przede wszystkim przez dołączenie dowodów potwierdzających zdarzenie losowe, które postawiło studenta w trudnej sytuacji materialnej.
  • Szczegółowe zasady określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie.
 
 
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej.

« powrót

Powrót na górę strony