Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Zasady przyznawania na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich/inżynierskich):

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).
 • Stypendium może otrzymać student, który został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać maksymalnie 10% studentów na danym kierunku studiów.
 • Stypendium przyznawane jest na okres semestru.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie.

Druk wniosku: Wniosek dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia. 

 

Zasady przyznawania na II, III i IV roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich/inżynierskich), oraz

I i II roku studiów drugiego stopnia (magisterskich):

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).
 • Stypendium może otrzymać student, który w poprzednim roku studiów:
  • uzyskał wysoką średnią ocen, lub
  • posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub
  • uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać maksymalnie 10% studentów na danym kierunku studiów.
 • Stypendium przyznawane jest na okres semestru studentom, którzy uzyskali zaliczenia i zdali egzaminy w regulaminowym terminie.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie.

Druk wniosku: Wniosek dla studentów powyżej pierwszego roku studiów I stopnia.

 
« powrót

Powrót na górę strony