Stypendium socjalne

  • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) już od I roku studiów
  • Stypendium może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1051 zł. Miesięczną wysokość. dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późniejszymi zmianami).
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów stacjonarnych, z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni w znacznym stopniu utrudnia lub uniemozliwia studiowanie.
  • Stypendium przyznawane jest na semestr.
  • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną studenta.
  • Szczegółowe zasady określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie.
 
 
Wniosek o stypendium socjalne
Oświadczenie Dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu (Zał. nr 6)
Oświadczenie Dochód podlegający opodatkowaniu (Zał. nr 8)
Oświadczenie Składka zdrowotna (Zał. nr 9)
Oświadczenie Gospodarstwo rolne (Zał. nr 10)
Oświadczenie Uczęszczanie dziecka do szkoły (Zał. nr 11)
Oświadczenie o braku zmian w sytuacji materialnej: semestr letni (Zał.nr 12)
 


« powrót

 


Powrót na górę strony