Stypendium dla cudzoziemca

 

 

Studenci niebędący obywatelami polskimi mogą ubiegać się o stypendia z budżetu państwa na poniższych zasadach:


Grupa cudzoziemców
Rodzaj dostępnej pomocy materialnej

• cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;


• cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;


• cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


• pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


• cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


• cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650);


• cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;


• cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka (o ile nie podjęli studiów na innych warunkach tj na warunkach wynikających z art. 43 ust 3 lub ust 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012  r. poz. 572 z późn. zm.)).

• stypendium rektora dla najlepszych studentów


• stypendium socjalne

  

• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych


• zapomoga losowa


• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

• Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


• Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.

• stypendium rektora dla najlepszych studentów
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012  r. poz. 572 z późn. zm.)

 


Powrót na górę strony