Pielęgniarstwo chirurgiczne - skrócone

Pielęgniarstwo chirurgiczne - skróconeSkrócone szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego” przeznaczone jest dla dla pielęgniarek/rzy, magistrów pielęgniarstwa i pielęgniarek/rzy, którzy ukończyli inną specjalizację. Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami ze schorzeniami leczonymi chirurgicznie, a także do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.

Wymagania:
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.

Podstawa prawna:
CKPPiP zatwierdziło program specjalizacji chirurgicznej decyzją nr 283/13

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 188 (pobierz potwierdzenie). Rejestr jest prowadzony przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Czas trwania:
12 miesięcy

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki (popołudniu) i soboty, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 1190 godzin dydaktycznych w tym 159 godzin samokształcenia.

Przewidywany czas realizacji specjalizacji - 12 miesięcy.

Zapewniamy wysoki standard organizacyjny oraz merytoryczny zajęć. Wykłady odbywają się w pomieszczeniach WSZiB przy al. Kijowskiej 14 lub ul. Armii Krajowej 4/8. Pomieszczenia są nowocześnie wyposażone m.in. w sprzęt audiowizualny. Słuchacze otrzymują dostęp do wewnętrznego systemu e-learningowe uczelni poprzez który otrzymują materiały szkoleniowe oraz bieżące informacje. Przy ul. Armii Krajowej 4 jest dostępny dla słuchaczy WSZiB parking. Staże odbędą się w szpitalach krakowskich. Kadrę wykładowców stanowią pracownicy z długoletnim stażem zawodowym i dydaktycznym oraz pracownicy akademiccy m.in. Collegium Medicum UJ.

Koszt szkolenia: 4 596 zł (możliwość płatności w ratach 12 x 383 zł)

Nie pobieramy opłaty wpisowej! Cena obejmuje ubezpieczenie OC i NNW, konieczne do odbywania staży w szpitalach.
Warunki płatności reguluje umowa szkoleniowa zawarta indywidualnie z każdym ze słuchaczy kursu.

WSZiB jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Krakowie pod numerem 2.12./00118/2012.

Program kursu:

BLOK OGÓLNOZAWODOWY - 330 godzin, w tym 159 godzin samokształcenia:
zajęcia teoretyczne - 295 godzin:
 • - elementy psychologii - 15 godzin w tym 14 samokształcenia
 • - dydaktyka z elementami edukacji medycznej - 15 godzin w tym 14 samokształcenia
 • - socjologia zdrowia i choroby - 15 godzin w tym 14 samokształcenia
 • - etyka, deontologia i prawo - 15 godzin w tym 10 samokształcenia
 • - organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia - 30 godzin w tym 20 samokształcenia
 • - polityka społeczna i zdrowie publiczne - 30 godzin w tym 25 samokształcenia
 • - ocena stanu zdrowia i badania fizykalne - 100 godzin
 • - teorie pielęgnowania - 15 godzin w tym 14 samokształcenia
 • - badania naukowe w pielęgniarstwie - 15 godzin w tym 14 samokształcenia
 • - rozwój zawodowy - 15 godzin w tym 14 samokształcenia
 • - informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarki - 30 godzin w tym 20 samokształcenia
zajęcia praktyczne - 35 godzin:
 • - oddziały: internistyczny (chirurgiczny, neurologiczny) - 21 godzin
 • - oddział intensywnej opieki medycznej, oddział intensywnej opieki kardiologicznej - 14 godzin


BLOK SPECJALISTYCZNY - 860 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne - 405 godzin:
 • - wprowadzenie do chirurgii - 105 godzin
 • - pielęgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii ogólnej - 90 godzin
 • - pielęgnowanie pacjenta na oddziale chirurgii urazowej i ortopedii - 75 godzin
 • - pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami serca, naczyń i płuc leczonego chirurgicznie - 45
 • - pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami układu moczowego leczonego chirurgicznie - 45
 • - wybrane zagadanienia chirurgii wieku dziecięcego - 45
zajęcia praktyczne - 455 godzin:
 • Oddział chirurgii Ogólnej 105 godzin
 • Oddział chirurgii urazowej 70 godzin
 • chirurgia jednego dnia 35 godzin
 • Oddział ortopedii 35 godzin
 • Oddział kardiochirurgii 35 godzin
 • Oddział Chirurgii naczyniowej 35 godzin
 • Oddział torakochirurgii 35 godzin
 • Oddział urologii 35 godzin
 • Oddział chirurgii dziecięcej 70 godzin

Regulamin szkoleń/kursów w WSZiB:

 • Rezygnację Uczestnika ze szkolenia/kursu należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej 3 dni przed szkoleniem/kursem. Nieobecność zgłoszonego Uczestnika nie zwalnia od zapłaty należności w pełnej wysokości.
 • Organizator zachowuje prawo do odwołania lub zmiany miejsca szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu Centrum Studiów Podyplomowych WSZiB poinformuje Uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie.
 • W przypadku odwołania szkolenia WSZiB zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.


Powrót na górę strony