Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń niezbędnych dla zapewnienia kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad określoną grupą pacjentów/podopiecznych (blok ogólnozawodowy). Celem zajęć bloku specjalistycznego jest uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.) każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa.

Zajęcia odbywają się w trybie kształcenia niestacjonarnego, a łączny czas trwania kursu to 530 godziny, w tym blok ogólnozawodowy to 135 godzin, blok specjalistyczny 395 godzin. W ramach bloku specjalistycznego zajęcia teoretyczne trwają 80 godzin a zajęcia praktyczne 315 godzin.


Plan nauczania bloku ogólnozawodowego


Lp Moduły obowiązkowe Liczba godzin
I Elementy psychologii 15
II Elementy socjologii 15
III Elementy etyki i prawa 40
IV Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 15
V Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia 15
VI Organizacja pracy pielęgniarskiej 15
VII Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych 15
VIII Postępowanie w stanach zagrożenia życia 15
IX Leczenie krwią 15
Łączna liczba godzin 135
Moduł nadobowiązkowy
X Informatyka i statystyka medyczna 30Plan nauczania bloku specjalistycznego


Lp Moduł Teoria
(liczba
godzin)
Placówka
- staż
Liczba godzin
- staż
Łączna
liczba
godzin
I Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego 20 - - 20
II Dezynfekcja i sterylizacja 10 - - 10
III Zakażenia na bloku operacyjnym 8 - - 8
IV Chirurgia ogólna dorosłych i pielęgniarstwo operacyjne 19 blok operacyjny chirurgii dorosłych 105 124
V Chirurgia noworodka, niemowlęcia i pielęgniarstwo operacyjne 8 blok operacyjny chirurgii noworodka i niemowlęcia 70 78
VI Ortopedia, traumatologia i pielęgniarstwo operacyjne 5 blok operacyjny ortopedii i traumatologii 70 75
VII Ginekologia, położnictwo i pielęgniarstwo operacyjne 10 blok operacyjny ginekologiczny i położniczy 70 80
Łączna liczba godzin 80
315 395


Nie pobieramy opłaty wpisowej! Cena obejmuje ubezpieczenie OC i NNW, konieczne do odbywania staży w szpitalach.
Warunki płatności reguluje umowa szkoleniowa zawarta indywidualnie z każdym ze słuchaczy kursu.

WSZiB jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Krakowie pod numerem 2.12./00118/2012.

Czesne wynosi 2 390,00 zł i może zostać rozłożone na 10 rat (10 x 239 zł).

Kierownikiem specjalizacji jest mgr Elżbieta Robotycka - specjalistka w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, wykładowca WSZiB w Krakowie, opiekun szkoleń specjalizacyjnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego z długoletnim stażem dydaktycznym, wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie w Ochronie Zdrowia prowadzonych przez WSZiB w Krakowie.

Regulamin szkoleń/kursów w WSZiB:

Rezygnację Uczestnika ze szkolenia/kursu należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej 3 dni przed szkoleniem/kursem. Nieobecność zgłoszonego Uczestnika nie zwalnia od zapłaty należności w pełnej wysokości.
Organizator zachowuje prawo do odwołania lub zmiany miejsca szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu Centrum Studiów Podyplomowych WSZiB poinformuje Uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie.
W przypadku odwołania szkolenia WSZiB zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

Serdecznie zapraszamy!


Powrót na górę strony