Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń niezbędnych dla zapewnienia kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad określoną grupą pacjentów/podopiecznych (blok ogólnozawodowy). Celem zajęć bloku specjalistycznego jest uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.


Podstawa prawna
Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.) każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa. Zatwierdzenie programu kształcenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. CKPPiP decyzją nr 85/14 zatwierdziła do realizacji program kształcenia kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek i położnych na okres 4 lat.

Zajęcia odbywają się w trybie kształcenia niestacjonarnego, a łączny czas trwania kursu to 451 godziny, w tym blok ogólnozawodowy to 165 godzin, blok specjalistyczny 286 godzin. W ramach bloku specjalistycznego zajęcia teoretyczne trwają 167 godzin a zajęcia praktyczne 119 godzin.


Plan nauczania bloku ogólnozawodowego


Lp Moduły obowiązkowe Liczba godzin
I Elementy psychologii 15
II Elementy socjologii 15
III Elementy etyki i prawa 40
IV Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 15
V Zakażenia w placówkach ochrony zdrowia 15
VI Organizacja pracy pielęgniarskiej 15
VII Problemy zawodowe pielęgniarek i położnych 15
VIII Postępowanie w stanach zagrożenia życia 15
IX Leczenie krwią 15
Łączna liczba godzin 135
Moduł nadobowiązkowy
X Informatyka i statystyka medyczna 30Plan nauczania bloku specjalistycznego


Lp Moduł Teoria
(liczba
godzin)
Placówka
- staż
Liczba godzin
- staż
Łączna
liczba
godzin
I Wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, mikrobiologii i immunologii

21 zakład/pracownia mikrobiologii 28 49
II Organizacja i funkcjonowanie służb sanitarno-epidemiologicznych

8 - - 8
III Profilaktyka zakażeń zakładowychw zakładach opieki zdrowotnej 35 centralna sterylizatornia 14 49
IV Wybrane obszary ryzyka zakażeń zakładowych 48 Placówka: oddział intensywnej terapiioddział zakaźnyblok operacyjnyoddział pediatriioddział chirurgiioddział położniczo-noworodkowy 42 90
V Organizacja pracy pielęgniarki, położnej epidemiologicznej 55 zespół do spraw zakażeń szpitalnych 35 90
Łączna liczba godzin 167
119 286


Nie pobieramy opłaty wpisowej! Cena obejmuje ubezpieczenie OC i NNW, konieczne do odbywania staży w szpitalach.
Warunki płatności reguluje umowa szkoleniowa zawarta indywidualnie z każdym ze słuchaczy kursu.

WSZiB jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Krakowie pod numerem 2.12./00118/2012.

Czesne wynosi 2 220,00 zł i może zostać rozłożone na 10 rat (10 x 222 zł).

Kierownikiem kursu jest mgr Aldona Mikołajczyk - koordynator ds. epidemiologii , członek zespołu ISO ds. dokumentacji epidemiologicznej, wykładowca WSZiB w Krakowie, opiekun szkoleń specjalizacyjnych w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego z długoletnim stażem dydaktycznym, studia podyplomowe - zarządzanie w ochronie zdrowia.

Regulamin szkoleń/kursów w WSZiB:

Rezygnację Uczestnika ze szkolenia/kursu należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej 3 dni przed szkoleniem/kursem. Nieobecność zgłoszonego Uczestnika nie zwalnia od zapłaty należności w pełnej wysokości.
Organizator zachowuje prawo do odwołania lub zmiany miejsca szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu Centrum Studiów Podyplomowych WSZiB poinformuje Uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie.
W przypadku odwołania szkolenia WSZiB zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

Serdecznie zapraszamy!


Powrót na górę strony