Najczęściej zadawane pytania

///

KRYTERIUM DOCHODU

Miesięczny dochód NETTO przypadający na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 569 zł.

JAK OBLICZYC DOCHÓD?

Dochód oblicza się przez odjęcie od łącznego dochodu członków rodziny wykazanych w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego:
a) podatku,
b) kwoty wypłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,
c) kwoty wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Budynek COS przy ul. Armii Krajowej 4, pok.13

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy matrerialnej dla studentów zamieszczony jest w SUSZI na tablicy ogłoszeń. W przypadku studentów studiów dziennych, miesięczna kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona o dopłatę do zakwaterowania.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Student zobowiązany jest wykazać poniesienie dodatkowych kosztów przedkładając faktury, rachunki itp. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta.

ZAPOMOGA

1. Zapomoga jest formą doraźnej, nadzwyczajnej pomocy pieniężnej udzielonej studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
3. Zapomogę przyznaje Kanclerz, na wniosek studenta zaopiniowany przez organ Samorządu Studenckiego.
4. Zapomogę może otrzymać student w przypadku śmierci najbliższych członków rodziny, nieszczęśliwego wypadku, klęski żywiołowej lub innych nagłych zdarzeń losowych.
5. Wniosek o zapomogę powinien być w miarę możliwości udokumentowany.
6. Kanclerz podejmuje decyzje raz w miesiącu rozpatruje wnioski, które spłynęły do 10 każdego miesiąca, w okresie od 1 października do 30 czerwca każdego roku.
7. Zapomoga jest zaliczana na poczet nie zapłaconego przez studenta czesnego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach może być wypłacona gotówką w kasie WSZiB

STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE

1. Stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2. Przez wysokie wyniki sportowe należy rozumieć w szczególności;
* medalowe pozycje w zawodach rangi mistrzowskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej
* zajęcie I lokaty w kolejnych edycjach małopolskiej ligi akademickiej
* inne wyróżniające wyniki sportowe
3. Stypendium może otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content