Konferencje w WSZiB w Krakowie

///

WSZiB w Krakowie i firma VMWare zapraszają na
Seminarium nt. Wirtualizacji
Kraków, 20 marca 2007 r.
w sali 8 (parter) przy Al. Kijowskiej 14 w Krakowie

Co to jest wirtualizacja?
Wirtualizacja to abstrakcja zasobów maszyny fizycznej (serwera) i stworzenie maszyn wirtualnych, czyli środowisk uruchomieniowych dla osobnych systemów operacyjnych.
Wirtualizacja to technologia pozwalająca uruchomić jednocześnie system OpenBSD na tym samym komputerze, co OS/2 Warp, co PC DOS.
Wirtualizacja to obecny trend w serwerowniach, umożliwiający optymalizację wykorzystania pamięci i czasu procesora w dużych instalacjach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Przyjdź na seminarium organizowane przez WSZiB w Krakowie i firmę VMWare. Początek o godz. 9:00 we wtorek, 20 marca 2007 w sali 8 (parter) przy Al. Kijowskiej 14 w Krakowie. Wykład będzie prowadzony przez przedstawiciela firmy VMWare, lidera na rynku oprogramowania do wirtualizacji serwerów. Wykład w języku angielskim.

Agenda:

 • 9:00-10:00 – Wstęp do technologii Wirtualizacji
 • 10:00 – 10:15 – Przerwa
 • 10:15 – 11:10 – Rozwiązania firmy VMWare
 • 11:10 – 11:25 – Przerwa
 • 11:25 – 12:20 – Pokaz możliwości produktów VMWare (na żywo z „Munich Demo Center”)
 • 12:20 – 13:00 Dyskusja i sesja pytań

Zapisy
Formularz rejestracyjny

Kontakt
Paweł Wojcicki Jarocki pwojcick@wszib.edu.pl


Konferencja naukowa
Nauki ekonomiczne w badaniach studentów
-doświadczenia i strategie

Kraków, 25 października 2006 r.

Cel konferencji
Zasadniczym celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy, umożliwienie wymiany poglądów i rozwijanie przedsiębiorczości wśród Studentów. Planowana konferencja ma również na celu prezentację osiągnięć teoretycznych, metodologicznych oraz praktycznych w obszarze szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Do udziału zaproszeni są Wykładowcy i Studenci.
Inicjatywa Konferencji została podjęta przez Koła Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości:

 • Koło marketingowe
 • Koło naukowe prawników
 • Koło naukowe rachunkowości
 • Koło Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw

Podstawowe obszary badawcze

 • Zasady działalności gospodarczej w Unii Europejskiej
 • Wdrażanie prawa UE w Polsce
 • Badania marketingowe i instrumenty działań marketingowych przedsiębiorstw
 • Ryzyko działalności gospodarczej
 • Zarządzanie aktywami jednostek gospodarczych
 • Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstw
 • Sprawozdania finansowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Analiza i controlling finansowy w przedsiębiorstwie
 • Funkcje współczesnej rachunkowości
 • Analiza budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Informacje organizacyjne
Zgłoszenia osób zainteresowanych wraz z tematami referatów prosimy nadsyłać na podany poniżej adres do dnia 24 kwietnia 2006 r. na załączonym formularzu. Ostateczny termin nadsyłania tekstów referatów upływa z dniem 30 maja 2006 r. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom. Naszym zamiarem jest opublikowanie w formie Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości zgłoszonych referatów przed terminem konferencji. W związku z powyższym prosimy o nadesłanie pełnych tekstów referatów, sformatowanych zgodnie z podanymi poniżej wymogami edytorskimi, w określonych powyżej terminach.

Kalendarium konferencji

 • Przesyłanie zgłoszeń wraz z tematami referatów: 24 kwietnia 2006 r.
 • Ostateczny termin nadsyłania tekstów referatów: 30 maja 2006 r.

Kontakt
Zapytania oraz zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować na następujący adres e-mailowy:
mgr Joanna Dreżewska; e-mail: monaco@o2.pl
mgr Sylwia Lenik; e-mail: sylwia_lenik@o2.pl

pobierz kartę zgłoszenia »
pobierz wymagania edytorskie »


Konferencja naukowa
Szkolnictwo wyższe
w procesie budowy społeczeństwa wiedzy w Polsce

organizator:
Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
termin: 11 – 12 maja 2006 roku
miejsce: Kraków

tematyka konferencji:
W Deklaracji Bolońskiej wyznaczającej kierunki rozwoju polityki naukowej i edukacyjnej Unii Europejskiej czytamy m.in.:

„w szerokich kręgach akademickich, politycznych oraz w opinii publicznej pogłębia się świadomość potrzeby stworzenia bardziej kompletnej i poszerzonej Europy, przede wszystkim poprzez wzmocnienie jej wymiaru intelektualnego, kulturalnego, społecznego, naukowego i technologicznego. „Europa Wiedzy” jest teraz powszechnie uznawana za niezastąpiony czynnik dla rozwoju społecznego i ludzkiego oraz za niezbędny element konsolidacji i wzbogacania tożsamości europejskiej, dającej obywatelom Europy umiejętności niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom nowego tysiąclecia wraz ze świadomością wspólnych wartości oraz przynależności do wspólnej przestrzeni społeczno – kulturalnej.”

W czasie konferencji chcemy zastanawiać się, w jaki sposób w tak zarysowanym procesie budowania społeczeństwa opartego na wiedzy uczestniczyć może szkolnictwo wyższe. Refleksję naszą chcemy ograniczyć do specyfiki naszego kraju, podejmując przede wszystkim dwie zasadnicze kwestie: po pierwsze interesować nas będzie kwestia szkolnictwa wyższego jako miejsca tworzenia wiedzy w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy, po drugie zaś kwestia procesu transmisji wiedzy w obrębie szkolnictwa wyższego.

Referaty konferencyjne, po zakwalifikowaniu przez Komisję Recenzyjną opublikowane zostaną w półroczniku „Nauka i szkolnictwo wyższe” wydawanym przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW.
Półrocznik znajduje się na liście „A” czasopism punktowanych.

pobierz program konferencji w formacie PDF »

pobierz program konferencji w formacie Ms Word »


Konferencja naukowa
Oblicza przemian. Społeczne, polityczne
i gospodarcze aspekty polskiej transformacji

Kraków, 7-8 maja 2005 r.

 • organizator: Wydział Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • termin zgłoszenia referatu: 31 marca 2005 r.
 • opłaty: studenci: 100 zł, pracownicy naukowi: 250 zł (studenci WSZiB są zwolnieni z opłaty); termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 15 kwietnia 2005 r.

Konferencja poświęcona będzie refleksji na temat różnorodnych aspektów przemian polskiej gospodarki, polskiego życia politycznego i polskiej przestrzeni społecznej w okresie przygotowywania Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej. Co się udało, a co zostało zaniedbane? Co stanowi szansę na przyszłość, a co jest zagrożeniem? Co można było zrobić lepiej, a co jeszcze należy poprawić? Jakie problemy pojawiły się i pojawiają w związku z budowaniem demokracji, kapitalizmu, społeczeństwa obywatelskiego?
Wypowiedzi chcielibyśmy zogniskować wokół następujących tematów:

 • przemiany gospodarcze i problemy makroekonomiczne
 • bezrobocie i polska bieda
 • problemy przedsiębiorczości
 • edukacja, jej zmiany i przeobrażenia
 • budowanie demokracji: stabilizowanie się podstawowych instytucji demokratycznych
 • polityka: prawica, lewica i centrum w Polsce
 • sytuacja kobiet w Polsce w okresie transformacji
 • prawa mniejszości społecznych a problem wykluczenia

Dopuszczamy także referaty wychodzące poza wskazane obszary, ale mieszczące się w problematyce konferencji. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych zajmujących się wskazaną problematyka. Owocem konferencji będzie publikacja pokonferencyjna.

Terminy zgłoszeń: do 31 marca oczekujemy na abstrakt wystąpienia (do 300 słów).
Warunkiem akceptacji referatu jest wniesienie opłaty konferencyjnej do 15 kwietnia 2005 r. na konto:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków
ING Bank Śląski 78 1050 1445 1000 0022 4670 2068
dopisek: „opłata konferencyjna Oblicza przemian

Opłaty konferencyjne: studenci – 100 zł; pracownicy naukowi – 250 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy nocleg z 7 na 8 maja, kanapki i kawę w przerwach sesji, after party 7 maja, druk publikacji pokonferencyjnej.

Rejestracja elektroniczna:

www.kochanowski.edu.pl

Zgłoszenia i zapytania:
dr Jacek Kochanowski, adiunkt WSZiB (jkochano@wszib.edu.pl)


Sesja naukowa
Mniejszości seksualne: duma i wykluczenie
Kraków, 21 kwietnia 2005 r.

 • organizator: Wydział Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • termin zgłoszenia referatu: 10 luty 2005 r.

Tegoroczny festiwal „Kultura dla tolerancji” ma być świętem, radosną, kreatywną przestrzenią, którą sami współtworzymy, odpowiedzią na próby wykluczenia z dyskursu publicznego i otwartą homofobię. Chcielibyśmy jednak pójść krok dalej i zastanowić się nad wykluczeniami w ramach dyskursu queer, nad głosami, dla których zwykle brakuje miejsca.

Oprócz tęczowej flagi, pojęcia dumy gejowskiej, przystosowaliśmy do polskich warunków również nazwę społeczności LGBT, czyli lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych, ale bez pełnego włączenia tych dwóch ostatnich grup. Ponadto wewnątrz tej społeczności bardzo łatwo gubią się doświadczenia osób, które przynależą dodatkowo do innych mniejszości – ze względu na swoją niepełnosprawność, religię, pochodzenie etniczne czy chociażby wiek. Z czego tak naprawdę jesteśmy dumni i z czego powinniśmy być dumni, co udało się nam osiągnąć i czy są powody do świętowania? Jaki model widzialności gejowsko-lesbijskiej przekazujemy w ten sposób? W jakim kierunku podążamy?

Szczególnie interesują nas następujące dziedziny:

 • Refleksja nad pojęciem Gay Pride
 • Historiografia parad gejowsko-lesbijskich
 • Historia ruchu LGBT w Polsce
 • Wykluczenia w ramach dyskursu queer
 • Doświadczenie „mniejszości w mniejszości” – ze względu na niepełnosprawność, religię, pochodzenie etniczne, wiek, etc.
 • Biseksualność
 • Transseksualność i transgenderyzm

Prosimy o przesyłanie abstraktów w podanym wyżej terminie (250-300 słów) na adres emailowy:
sesja_naukowa@yahoo.com

ORGANIZATORZY:

Anna Gruszczyńska, UJ [ania.gruszczynska@kampania.org.pl]
Dr Jacek Kochanowski, WS WSZiB Kraków [jkochano@wszib.edu.pl]
Kampania Przeciw Homofobii Kraków [krakow@kampania.org.pl]
Komitet Organizacyjny Festiwalu Kultura dla Tolerancji [ida@kampania.org.pl]

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content