CRM

///

WSZIBWyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie w oparciu o umowę zawartą z CRM SA proponuje Państwu cykl akredytowanych szkoleń dających możliwość poznania i wdrożenia metodyki zarządzania projektami w oparciu o powszechnie rozpoznawalne i zalecane standardy światowe. Przedmiotowe standardy są własnością Rządu Brytyjskiego reprezentowanego przez OGC (Office of Government Commerce), a wszystkie materiały szkoleniowe oraz wykładowcy-trenerzy posiadają wymagane akredytacje.

www.crm.com.pl

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2
Udział w tym szkoleniu daje gwarancję zdobycia umiejętności skutecznego i efektywnego konstruowania i kierowania nawet najbardziej skomplikowanymi projektami realizowanymi zarówno w sferze administracji państwowej i samorządowej, jak też instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Ukończenie szkolenia w wariancie podstawowym – PRINCE2 Foundation – i zdanie egzaminu certyfikującego oznacza uzyskanie formalnego międzynarodowego potwierdzenia merytorycznych kompetencji w zakresie zarządzania projektami w oparciu o tę metodykę. Ci którzy pomyślnie zdadzą egzaminy mają możliwość kontynuacji podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniu i egzaminie PRINCE2 Practitioner

Skuteczne zarządzanie programami MSP
Szkolenie to ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu metodyki ułatwiającej przeprowadzenie organizacji przez cykl zmian w oparciu o określony portfel projektów, z zakresu zarządzania portfelem projektów oraz przygotowania do ich skoordynowanego praktycznego wdrożenia w organizacji w procesie realizowanych zmian. Uczestnicząc w tym szkoleniu będziecie mieli Państwo możliwość podwyższenia swoich umiejętności w zakresie m.in. budowy i wdrażania strategii, programów rozwoju, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą oraz w zakresie efektywnego zarządzania portfelem projektów, w tym zwłaszcza korzyściami wynikającymi z projektów.

Zarządzanie ryzykiem w oparciu o metodykę M_o_R
Szkolenie to umożliwi Państwu zaktualizowanie wiedzy o zasadach, podejściu i procesie zarządzania ryzykiem. Metodyka M_o_R jest oparta na kompleksowym, strukturalnym podejściu integrującym odpowiednie komponenty metodyki zarządzania projektami PRINCE2 oraz zarządzania programami MSP rozszerzone o ujęcie strategiczne i operacyjne. Dzięki znajomości metodyki Management of Risk (M_o_R) łatwiej będzie Państwu nie tylko przygotować własne podejście do zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach ale także łatwiej sprostać wymogom powszechnych reguł zarówno ładu korporacyjnego i ładu publicznego (np. Combinated Code on Corporate Governance 2006) jak też wymogom Komitetu Bazylejskiego, wymogom Solvency II czy też wymogom wynikającym z powszechnie akceptowanej w krajach OECD tzw. ustawy Sarbanes-Oxley (Public Company Accounting Reform and Inwestor Protection Act z 2002 r.).

Egzaminy certyfikujące w zakresie PRINCE2, MSP i M_o_R
Uczestnicy szkoleń mogą przystąpić do specjalnych certyfikowanych egzaminów w języku polskim umożliwiających otrzymanie rozpoznawanych w całym świecie certyfikatów dokumentujących uzyskanie odpowiednich kompetencji merytorycznych w zakresie poszczególnych metodyk. Nazwiska osób posiadających te certyfikaty są wpisywane na specjalną listę administrowaną przez partnerów brytyjskich i udostępnianą instytucjom i przedsiębiorstwom poszukującym osób posiadających tego typu kompetencje merytoryczne.


PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce
MSP jest znakiem handlowym Office of Government Commerce
M_o_R jest zarejestrowanym znakiem handlowym Office of Government Commerce w Zjednoczonym Królestwie i innych krajach

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content