Rachunkowość

Rachunkowość

studia I stopnia
kierunek: Finanse i Rachunkowość

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Rachunkowość posiada wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej w ujęciu Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz z zakresu rachunkowości zarządczej. Dysponuje umiejętnościami opracowywania sprawozdań finansowych (w tym także sprawozdań pro forma) i dokonywania ich analizy, zarówno w aspekcie ex post oraz ex ante. Absolwent powinien posługiwać się biegle fachowym językiem rachunkowości jako językiem współczesnego biznesu, a także powinien dostrzegać i interpretować powiązania przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy zjawiskami gospodarczymi występującymi na szczeblu makro- i mikroekonomicznym, w warunkach otwartej gospodarki rynkowej (globalizacji i internacjonalizacji rynków finansowych).

Możliwości na rynku pracy

Zdobycie wyżej wymienionej wiedzy i opanowanie umiejętności pozwala na podjęcie pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i niefinansowych (niemal we wszystkich jednostkach gospodarczych) na stanowiskach: księgowego, analityka finansowego, asystenta dyrektora finansowego, doradcy klienta w instytucjach finansowych. Absolwent dzięki posiadanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom może również rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


Powrót na górę strony