Finanse przedsiębiorstwa

Finanse Przedsiębiorstwa

studia I stopnia
kierunek: Finanse i Rachunkowość

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów specjalności Finanse Przedsiębiorstwa gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania finansami w grupach kapitałowych, analizy kosztów, analizy i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa, sporządzania biznesplanu, a także umiejętności efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przy jednoczesnej analizie otoczenia i zagrożeń z niego płynących. Studia umożliwiają również zdobycie wiedzy niezbędnej do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i oceniania efektywności ich wykorzystania. Absolwent charakteryzować się będzie również umiejętnościami oceny koniunktury międzynarodowej i możliwościami konsolidacji z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku światowym. Zdobyta wiedza sprzyja również wykorzystaniu kapitałów drogą transferów międzynarodowych.

Możliwości na rynku pracy

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w różnych przedsiębiorstwach jako: współtworzący politykę finansową przedsiębiorstwa, analitycy finansowi, asystenci doradców inwestycyjnych którzy będą wyszukiwać najkorzystniejsze warunki lokowania wolnych środków finansowych. Absolwenci są przygotowani również do podjęcia pracy w poszczególnych działach księgowości; pozwala na to zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości, zasad rachunkowości i produktu rachunkowości w postaci sprawozdania finansowego, są również przygotowani do wykorzystania rachunku kosztów, jako narzędzia zarządzania zasobami. Dysponują także wiedzą niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Wiedza zdobyta w ramach tej specjalności umożliwia absolwentom samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.


Powrót na górę strony