Audyt i rewizja finansowa

Audyt i rewizja finansowa

studia I stopnia
kierunek: Finanse i Rachunkowość


Sylwetka absolwenta

Student poprzez poznanie istoty oraz celu rewizji sprawozdań finansowych pozyskuje umiejętności obserwacji, pomiaru, dokumentowania i tworzenia informacji na temat badanych sprawozdań finansowych jako produktu rachunkowości. Informacje te stają się specyficznym zasobem współczesnego przedsiębiorstwa, przesądzającym o efektywności wykorzystania zasobów majątkowych i ludzkich. Absolwent pozyskuje umiejętność identyfikacji nieprawidłowości w obszarze zarządzania finansami, pozwalającą odróżnić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcania sprawozdania finansowego. Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i audytu w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach pozwala podejmować racjonalne i trafne decyzje bieżące i perspektywiczne. Absolwent tej specjalności będzie rozumieć język rachunkowości i będzie wykorzystywać go jako platformę komunikacji w nowoczesnym biznesie. Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi audytu finansów publicznych oraz badania sprawozdań finansowych ułatwia podjęcie dalszego kształcenia w zakresie zdobycia uprawnień biegłego rewidenta.

Możliwości na rynku pracy

Absolwent ma szansę na podjęcie pracy na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych, analityka, w biurach doradczych i firmach audytorskich; absolwenci są też chętnie zatrudniani w organach skarbowych i administracji państwowej oraz samorządowej. Dzięki holistycznemu profilowi specjalności, absolwenci będą również gotowi do podjęcia współpracy z audytorem lub biegłym rewidentem w zakresie badania przeprowadzanego w ich macierzystych jednostkach gospodarczych.

Powrót na górę strony