Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej


 
see in English
 
 

   Nr KRS: 0000639040

   Nr rachunku: 51 1540 1115 2044 5735 9937 0001

   NIP: 6772408342

 

 

 1. DziałalnośćFundacji ma charakter apolityczny.

 2. Fundacja ma charakter niedochodowej jednostki organizacyjnej użyteczności publicznej.

 3. Fundacja współpracuje z Polskim Klubem Ekologicznym.

 4. Siedziba:  al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, email: eko@wszib.edu.pl

 5. Prezes: prof. Włodzimierz Roszczynialski, vice prezes: dr Zygmunt Fura (ekokonferencja@gmail.com).

 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

Głównymi celami Fundacji są:

 1. ochronaśrodowiska naturalnego;

 2. wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich;

 3. współpraca z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii;

 4. inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju;

 5. działanie na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich; 

 6. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń zakresu rozwiązań proekologicznych;

Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez:

 • organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji i seminariów naukowych;
 • prowadzenie i wspieranie działalności publicystycznej i wydawniczej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 • rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących odnawialne źródła energii, konsolidowanie producentów OZE i innych rzeczników innowacji ekologicznych
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów Fundacji;
Publikacje:
 • Debaty Rady Naukowej PKE (wrzesień 2015- grudzień 2016) - zeszyt specjalny Wszib do nabycia w siedzibie Uczelni, Al. Kijowska 14
 
Fundatorzy: 
 

Powrót na górę strony