Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej

 
 

   Nr KRS: 0000639040

   Nr rachunku: 51 1540 1115 2044 5735 9937 0001

   NIP: 6772408342

 

 

 1. Działalność Fundacji ma charakter apolityczny.

 2. Fundacja ma charakter niedochodowej jednostki organizacyjnej użyteczności publicznej.

 3. Fundacja współpracuje z Polskim Klubem Ekologicznym.

 4. Siedziba:  al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, email: eko@wszib.edu.pl

 5. Prezes: prof. W. Roszczynialski, vice prezes: dr Zygmunt Fura.

 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

 

Celami Fundacji są:

 1. ochrona środowiska naturalnego;

 2. wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich;

 3. współpraca z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii;

 4. inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju;

 5. działanie na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich; 

 6. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń zakresu rozwiązań proekologicznych;

 7. wspieranie działalności naukowej w sferze eko-rozwoju;

 8. działania edukacyjne dotyczące gospodarki energetycznej, ochrony powietrza, zagospodarowania odpadów, ochrony zdrowia, zdrowego odżywiania, sportowego stylu życia, turystyki;

 9. popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych;

 10. propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii;

 11. wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce poprzez racjonalizację polityki energetycznej;

 12. udzielanie wsparcia i pomocy dla działań na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej; ochrony środowiska, przyrody i ochrony zdrowia;

 13. wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej;

 14. wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i neutralizację zagrożeń  także ze strony transportu samochodowego;

 15. kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w ekorozwoju;

 16. prowadzenia działalności wydawniczej, poligraficznej i reprodukcyjnej;

 17. udział w dyskursie społecznym w sprawach dotyczących ochrony przyrody i pokrewnych regulacji prawa krajowego i miejscowego;

 18. prowadzenie laboratoriów badawczych i badań terenowych.

Fundacja realizuje swe statutowe cele przez:

 • prowadzenie i popierane badań naukowych;
 • promocję odkryć naukowych;
 • udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;
 • organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji i seminariów naukowych;
 • prowadzenie i wspieranie działalności publicystycznej i wydawniczej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 • rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów Fundacji;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z eko-rozwojem, w tym z gospodarką energetyczną;
 • promowanie oraz inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć komercyjnych służących energooszczędnym rozwiązaniom oraz ochronie środowiska naturalnego w gospodarstwach domowych oraz przemyśle;
 • wspieranie procesów kształcenia kadr dla energetyki;
 • działalność edukacyjną w zakresie wiedzy o energetyce i odnawialnych źródłach energii oraz innych celów Fundacji;
 • transfer i wymianę nowoczesnych technologii ochrony środowiska;
 • współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii energetycznych;
 • organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań roboczych;
 • przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku energetycznego;
 • wykonywanie i rozpowszechnianie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów statutowych Fundacji;
 • tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi Fundacji;
 • udział w konsultacjach społecznych prowadzonych dla inwestycji w energetyce;
 • działania na rzecz ochrony patentowej oraz wdrażania projektów służących rozwiązaniom energooszczędnym.


Powrót na górę strony